Gevolgen van bezuinigingen uit regeerakkoord voor de zorg 2012

Na weken onderhandelen is op 29 oktober 2012 het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ van VVD en PvdA gepresenteerd. Het kabinet-Rutte II bezuinigt 5 miljard op de zorg. Hieronder volgt een overzicht van de gevolgen van de bezuinigingen uit het regeerakkoord voor de zorg en sociale zekerheid.

Maatregelen Zorg

Cure

 • De VVD en de PvdA zijn het eens geworden over een aangepast regeerakkoord. Er komt géén inkomensafhankelijke zorgpremie meer. Het verkleinen van de inkomensverschillen gebeurt via de belastingen. Waarschijnlijk wordt het eigen risico wel inkomensafhanelijk. De zorgtoeslag blijft. De toeslag is een tegemoetkoming in de zorgkosten.
 • Stringenter pakketbeheer zodat alleen nog noodzakelijke en (kosten)effectieve zorg wordt vergoed
 • De invoering van de eigen bijdrage tweedelijns GGZ en de eigen bijdrage van 7,50 euro  per verpleegdag in instellingen voor medisch-specialistische zorg worden teruggedraaid. Er komt een nieuwe eigen bijdrage voor alle GGZ-kosten in eerste en tweede lijn gezamenlijk
 • Mensen die zich zonder verwijzing van een huisarts melden bij de SEH (Spoedeisende Hulp) betalen een eigen bijdrage van 50 euro
 • De AWBZ zorg die nu thuis of in de omgeving wordt geleverd en die met name ondersteunend van aard is, wordt vanaf 2015 door gemeenten uitgevoerd (onder de Wmo).
 • Zorg die meer medisch gericht is, zoals de AWBZ verpleging aan huis en de GGZ, wordt risicodragend ondergebracht bij zorgverzekeraars.

Care

 • Gemeenten worden geheel verantwoordelijk voor de activiteiten op het gebied van ondersteuning, begeleiding en verzorging. De aanspraken worden beperkt, dienstverlening wordt versoberd en meer gericht op waar ze het hardste nodig is en gaat vallen onder de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).
 • Huishoudelijke hulp inkomensafhankelijk beperken. Het beroep op de bestaande huishoudelijke hulp in de WMO wordt voor nieuwe cliënten in 2014 beëindigd. Voor bestaande cliënten gaat de maatregel een jaar later in. De aanspraken op huishoudelijke hulp worden vervangen door een maatwerkvoorziening voor degenen die het echt nodig hebben en het niet uit eigen middelen kunnen betalen.
 • Landelijke invoering intramurale AWBZ. Intramurale ouderen- en gehandicaptenzorg (vanaf ZZP 5) wordt landelijk georganiseerd met een budgetgrens middels de contracteerruimte.
 • De AWBZ functie extramurale verpleging wordt per 2015 overgeheveld naar de Zvw. In 2017 zijn zorgverzekeraars hiervoor volledig risicodragend,
 • De huidige intramurale GGZ in de AWBZ wordt per 2015 overgeheveld naar de Zvw, waarbij over het onderdeel maatschappelijke opvang (Zvw of gemeenten) nog een nader besluit wordt genomen.
 • Extramuraliseren ZZP 4. Cliënten met een lichtere zorgvraag die voorheen in een intramurale setting zorg zouden ontvangen, krijgen voortaan de zorg in de eigen omgeving (scheiden wonen en zorg)
 • Verhogen intramurale eigen bijdrage AWBZ tot zak- en kleedgeldnorm
 • Verplicht hergebruik scootmobiel/rolstoel etc in de Wmo

Jeugdzorg

 • De decentralisatie Jeugdzorg naar gemeenten gaat volgens plan (per 1/1/2015) door.
 • De decentralisatie omvat alle onderdelen: de jeugdzorg die nu een verantwoordelijkheid is van de provincie, de gesloten jeugdzorg onder regie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, de jeugd-GGZ die onder de ZVW valt, de zorg voor lichtverstandelijk gehandicapten jongeren op basis van de AWBZ en de jeugdbescherming en jeugdreclassering van Veiligheid en Justitie.
 • “Eén gezin, één plan, één regisseur” is het uitgangspunt bij de decentralisaties in het sociale domein: bij de wet werken naar vermogen, de algemene wet bijzondere ziektekosten, de wet maatschappelijke ondersteuning en de jeugdhulpverlening. Dit vergt ook één budget en één verantwoordelijke van overheidszijde. Er komt een einde aan de praktijk waarbij vele hulpverleners langs elkaar heen werken bij de ondersteuning van één gezin.
 • De voorgenomen eigen bijdrage in de jeugdzorg wordt niet ingevoerd.

Inkomensregelingen

 • Er komt een maatwerkvoorziening inkomenssteun voor chronisch zieken en gehandicapten vanuit de gemeente
 • De Wtcg wordt vóór 1-1-2014 in zijn geheel afgeschaft. Per 2015 wordt de taak naar gemeenten overgeheveld.
 • De fiscale regeling voor de aftrek van specifieke zorgkosten wordt in zijn geheel – net als de Wtcg – per 2014 afgeschaft.
 • De Compensatie Eigen Risico (CER) wordt afgeschaft

Maatregelen Sociale zekerheid

 • De maximale WW-duur wordt per 1-7-2014 voor nieuwe instroom in de WW beperkt tot 24 maanden, waarvan 12 loongerelateerde uitkering gevolgd door maximaal 12 maanden vervolguitkering van 70% WML (Wet Minimum Loon)
 • Hervorming het ontslagstelsel, ingaand per 1-7-2014, één route voor ontslag via het UWV, in de vorm van een preventieve toets. De kantonrechtersroute wordt opgeheven
 • Er komt één participatiewet die de Wwb, Wsw en een deel van de Wajong samenvoegt.
 • Er komt per 1-1-2015 een verplicht quotum voor middelgrote en grote werkgevers in de markt-, premiegesubsidieerde en collectieve sectoren voor het in dienst hebben van arbeidsgehandicapten.
 • Een huishouduitkeringstoets wordt ingevoerd per 2015. Het normbedrag van de WWB wordt verlaagd naarmate in een huishouden meer inwonende volwassenen aanwezig zijn.
 • Modernisering Ziektewet (duur van de loongerelateerde uitkering afhankelijk van arbeidsverleden) wordt met een
  jaar uitgesteld
 • De mogelijkheden voor individuele bijzondere bijstand (van daadwerkelijke kosten) worden verruimd en de mogelijkheden voor categoriale bijzondere bijstand (aannemelijke kosten) worden beperkt.
 • Het vitaliteitssparen wordt niet ingevoerd.
 • Er wordt een doorwerkbonus ingevoerd voor werknemers (voltijd en deeltijd) vanaf 61 tot 65 jaar.

AOW

 • De AOW leeftijd wordt na 2015 versneld verhoogd. Hierdoor wordt in 2018 de AOW leeftijd 66 jaar en in 2021 67 jaar
 • De uitkering van iedere AOW’er die samenwoont met één of meer volwassenen (ook als het gaat om eerste graad bloedverwanten) wordt per 2015 vastgesteld op 50% van het netto minimumloon.
 • Voor mensen die per 1-1-2013 nu reeds deelnemen aan een vut- of prepensioenregeling, en zich niet hebben kunnen voorbereiden op de AOW leeftijdsverhoging, wordt vanaf 2013 een overbruggingsregeling ontworpen.
 • De huidige voorschotregeling voor de AOW leeftijdsverhoging wordt afgeschaft. Deze is niet langer nodig, wanneer de nieuwe overbruggingsregeling in werking treedt.
 • De uitkering van iedere AOW’er die samenwoont met één of meer volwassenen (ook als het gaat om eerste graad bloedverwanten) wordt per 2015 vastgesteld op 50% van het netto minimumloon.
 • De partnertoeslag voor AOW-gerechtigden wordt per 1-7-2014 ingeperkt.
 • De maatregel “geen aow-tegemoetkoming bij onvolledige opbouw” uit het vorige regeerakkoord wordt per 1-7-2014 teruggedraaid.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.