VWS gaat curatieve zorg slimmer organiseren

De curatieve zorg wordt ‘slimmer’ georganiseerd. Zorg wordt zo dicht mogelijk bij de patiënt geboden. Er vindt substitutie plaats van de medisch-specialistische zorg naar de huisartsenzorg en naar zelfzorg. Complexe zorg wordt meer geconcentreerd in gespecialiseerde centra. De toegang tot de aanspraken wordt aangescherpt.

Zelfredzaamheid en e-healthtoepassingen

Het op veel grotere schaal en slimmer toepassen van ICT en e-health geeft meer regie en vrijheid voor de patiënt, bestrijdt het dreigende personeelstekort en vermindert de kosten. Het kabinet draagt bij aan de ontwikkeling en het gebruik van (internationale) standaarden en de ontwikkeling van richtlijnen voor onderzoek naar de toepassing van e-health. Ook komt er ruimte voor e-health in de bekostiging.

Kostenbewustzijn

Een beter inzicht in de kosten draagt bij aan zinnig en zuinig gebruik van zorg en het verhogen van kostenbewustzijn. Daarom krijgen mensen volgend jaar een duidelijke zorgnota.

Kwaliteit en veiligheid  

De IGZ gaat handhavend optreden tegen ziekenhuizen die eind 2013 nog geen gecertificeerd Veiligheidsmanagement systeem hebben. Dit najaar verschijnt een Actieplan Cosmetische sector om de onverantwoorde risico’s in deze sector drastisch te beperken. In 2014 wordt de richtlijn vervalsingen in de geneesmiddelenwetgeving verder uitgewerkt.

Hoofdlijnenakkoorden.

De eerste effecten van de hoofdlijnenakkoorden (medisch-specialistische zorg, huisartsenzorg en geestelijke gezondheidszorg) uit 2011 en 2012 worden zichtbaar: kwaliteit speelt een nadrukkelijker rol in de onderhandelingen en zorgaanbieders en verzekeraars onderhandelen stevig met elkaar over prijzen. In de nieuwe akkoorden (2013) is afgesproken dat het groeipercentage verder wordt teruggebracht: naar 1,5 procent in 2014 en 1 procent per jaar van 2015 tot en met 2017. Voor huisartsen geldt dat ze daarbovenop 1 procent in 2014 en 1,5 procent in 2015-2017 krijgen als zij aantoonbaar zorg uit de tweede lijn opvangen en voorkomen dat mensen naar de duurdere tweede lijn worden doorverwezen.

Investeren in arbeidsmarkt en personeel

Met de structurele middelen uit het Zorgakkoord (april 2013) wordt geïnvesteerd in verbetering van de arbeidsmarktpositie van zorgpersoneel. Personeel op mbo-niveau krijgt een betere kans om door te stromen naar hbo. Ook wordt ingezet op kwaliteitsverbetering door (bij) scholing. Omdat de zorgsector in transitie is, zijn er speciale maatregelen getroffen om mensen van werk naar werk te helpen en om bij of her te scholen.

Systeemverbetering

Voorstellen om het systeem beter te laten werken, liggen in de Tweede Kamer en Eerste Kamer (verbod verticale integratie, aanpassen artikel 13, winstuitkering medisch-specialistische zorg, continuïteit cruciale zorg, Kwaliteitsinstituut). Deze voorstellen verstevigen het zorgstelsel en leveren betere zorg op tegen scherpere prijs. Hierdoor krijgen zorgaanbieders meer ruimte om innovaties door te voeren en verzekeraars meer ruimte om consequenties te verbinden aan slechte prestaties van zorgaanbieders.

Zorgvuldig pakketbeheer

De voorgenomen versobering van het basispakket uit het regeerakkoord met 1,2 miljard wordt aangepast. Aanspraken blijven in het verzekerde pakket, maar de toegang ertoe wordt aangescherpt: alleen bij medische noodzaak. Dat legt een grotere verantwoordelijkheid bij arts en patiënt. De versobering van het pakket van circa 300 mln die overblijft wordt ingevuld doordat het kabinet werkt aan stringent pakketbeheer voor de zorg. Het CVZ gaat hiermee aan de slag door het bestaande pakket door te lichten. Het CVZ zal hierbij alle pakketcriteria – noodzakelijkheid, (kosten)effectiviteit en uitvoerbaarheid – betrekken.

Geneesmiddelenbeleid

Dankzij het succesvolle beleid zijn de uitgaven aan geneesmiddelen de afgelopen jaren gedaald. Tegen de achtergrond van de veranderende zorg moeten we tegelijkertijd blijven werken aan een toekomstbestendige, meer innovatieve en samenhangende farmaceutische zorg. Daarmee is een begin gemaakt op basis van de bevindingen van de “verkenners extramurale farmacie,” de heren Rinnooy Kan en Reibestein. De hele farmaceutische sector voert nu een concrete kwaliteitsagenda uit met verbeterpunten.

In 2014 wordt begonnen met het uitvoeren van financiële arrangementen bij vergoedingsbesluiten over dure en weesgeneesmiddelen. Tot die tijd worden de pilots met deze arrangementen voortgezet. Hiermee kunnen financiële risico’s bij een vergoedingsbesluit worden verzacht en de verzekerde toegang worden gewaarborgd.

Bron: Rijksoverheid

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.