Kwaliteit ouderenzorg moet beter

De kwaliteit van ouderenzorg in een instelling kan en moet fors beter. Langdurige zorg in een instelling wordt steeds meer complexe zorg, omdat ouderen op hogere leeftijd en met zwaardere zorgvragen in een instelling komen wonen. Om die ontwikkeling bij te benen moet de kwaliteit van de zorg beter.

De kwaliteit kan ook beter omdat in de praktijk blijkt dat een goede organisatie, goed management, ruimte voor professionals en betere competenties en vaardigheden van zorgmedewerkers samen kunnen gaan. Dat schrijft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer. Van Rijn: ‘Als we de ouderenzorg in de toekomst aan de eisen willen laten voldoen, is het nu tijd voor actie. De problematiek is structureel en een gezamenlijke aanpak met betrokken partijen* noodzakelijk’.

Tekortkomingen

In veel van de verpleeg- en verzorgingshuizen past de kennis, vaardigheden en beschikbaarheid van medewerkers niet bij de zorgbehoefte van de cliënten. Soms zijn protocollen verouderd, een andere keer is medicatieveiligheid is onder de maat en het terugdringen van vrijheidsbeperking vordert vaak mondjesmaat. Deze conclusies trekt de IGZ in het rapport ‘Verbeteren van de kwaliteit van de ouderenzorg gaat langzaam’ dat Van Rijn tegelijkertijd naar de Kamer heeft gestuurd. ‘Ik zie het sinds mijn aantreden als opdracht op de kwaliteit van de ouderenzorg te verbeteren. Daarom neem ik nu maatregelen voor de korte en de middellange termijn’, aldus de staatssecretaris.

Inhaalslag korte termijn

Om de benodigde inhaalslag direct vorm te geven, onderneemt Van Rijn de volgende acties. Borging van kwaliteit in instellingen. Om die te helpen bij de verbetering van kwaliteit komt er vanaf 1 januari 2015 binnen ‘InVoorZorg!‘ een nieuw onderdeel, waarvoor vanaf 2015 tot jaarlijks 5 miljoen euro extra voor beschikbaar komt. Daarnaast worden koplopers als voorbeeld neergezet, wordt innovatie gestimuleerd door barrières in de bekostiging te slechten en wordt de aanval op regeldruk, verspilling en administratieve lasten verbreed. Bestaande acties van ActiZ worden ondersteund en verder uitgebouwd.

Speerpunten lange termijn

Voor de lange termijn heeft de staatssecretaris de volgende speerpunten geformuleerd. Ten eerste: optimale samenwerking tussen cliënt, informele zorg en zorgverlener. Dat is de sleutel naar kwaliteit van leven. Verder: veilige zorg, meer ruimte voor- en kwaliteit van professionals, goed bestuurlijk leiderschap en openheid en transparantie. De staatssecretaris zal deze aanpak met betrokken partijen uitwerken en voor 1 november aan de Tweede Kamer aanbieden. Van Rijn: ‘Kwaliteit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, wij hebben samen de dure plicht om kwetsbare ouderen die van ons afhankelijk zijn de best mogelijke kwaliteit zorg te bieden’.

Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) versterkt de positie van de cliënt. Die kan kiezen uit drie wettelijk verankerende vormen van zorg. Ook het zorgplan krijgt een wettelijke basis. De Wlz biedt meer ruimte voor maatwerk doordat niet meer in zorgzwaartepakketten wordt geïndiceerd en cliënten krijgen recht op cliëntondersteuning. Deze brief en de Wlz gaan zodoende hand in hand om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Hervorming langdurige zorg

De hervorming van de langdurige zorg is er op gericht de kwaliteit, houdbaarheid en betrokkenheid van de bij de langdurige zorg te versterken en te verbeteren. Dat doen we door de bij de ondersteuning thuis meer rekening te houden met persoonlijke omstandigheden en versterking van de wijkverpleging. Maar ook door bij de instellingszorg meer rekening te houden met de specifieke zorgvraag per cliënt en niet alleen te ‘zorgen voor’, maar ook te ‘zorgen mét’ familie en vrienden.

* Patiënten- en cliëntenorganisaties, Actiz, BTN, Verenso, V&VN en Zorgverzekeraars Nederland.

Bron: Rijksoverheid

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.