Afspraken over continuïteit specialistische jeugdhulp

Staatssecretarissen Martin van Rijn (VWS) en Fred Teeven (VenJ), gemeenten en zorgaanbieders hebben na intensief bestuurlijk overleg over bepaalde vormen van specialistische jeugdhulp een serie afspraken gemaakt. Gemeenten kopen samen bovenregionale functies van specialistische jeugdhulp in, waarbij naar het oordeel van beide partijen goedlopende onderhandelingen niet mogen worden belemmerd door deze afspraken. Inkoopafspraken moeten er niet toe leiden dat zorgaanbieders te maken krijgen met kortingen die de continuïteit van deze specialistische functies in gevaar brengen. De afspraken zijn een belangrijke waarborg voor de continuïteit van deze specialistische jeugdhulp en bieden rust en vertrouwen voor gemeenten en aanbieders in deze laatste weken van het inkoopproces.

Staatssecretaris Van Rijn: “Kinderen die het nodig hebben en hun ouders, moeten op deze specialistische vormen van jeugdhulp kunnen rekenen. Nu, volgend jaar en in de jaren daarna. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor de inkoop en de organisatie ervan. Alle betrokkenen laten met deze afspraken zien dat zij zich daar verantwoordelijk voor voelen. Dat betekent dat er wederzijds vertrouwen is bij gemeenten en zorgaanbieders om hun onderhandelingen over alle benodigde jeugdhulp voor 2015 af te ronden en snel de contracten te tekenen. Zodat een goede start gemaakt kan worden met de jeugdhulp vanaf 1 januari 2015.”

Advisering en bemiddeling

De gemaakte afspraken gaan onder andere over solidariteit tussen Rijk en gemeenten als de zorgvraag op landelijk niveau anders is dan geraamd, over monitoring, over de uitwerking van het woonplaatsbeginsel en over inzicht in kostenopbouw. Als de continuïteit van zorg desondanks in gevaar lijkt te komen, kunnen instellingen zich melden bij de Transitie Autoriteit Jeugd voor advisering en bemiddeling.

Partijen hebben afgesproken om begin 2015 een gezamenlijke visie te presenteren op de toekomst van het zorglandschap voor de jeugdhulp.

Bron: Rjksoverheid

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.