Wie kan kiezen voor de Wlz?

Het informatiepunt Wlz-overgangsrecht van Per Saldo en Ieder(in) krijgt veel telefoontjes en mailtjes van mensen die willen weten waarom ze geen brief van het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) hebben gehad waarin staat dat ze ervoor kunnen kiezen om in 2015 naar de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) te gaan. Veel van deze mensen denken dat ze deze brief wel behoren te krijgen. Toch is dat vaak niet zo.   

Om wie gaat het?

Het gaat om kinderen en volwassenen met een grote zorgbehoefte, die dankzij extra zorg en ondersteuning van ouders, familie en zorgaanbieders thuis kunnen blijven wonen. 

 • Jeugd en volwassenen met indicatie voor kortdurend verblijf afgegeven na 1 januari 2011.
 • Jeugd en volwassenen met een ernstige (dominante) lichamelijke handicap en 25 uur of meer persoonlijke zorg (verpleging, persoonlijke verzorging en begeleiding individueel) per week.   

Met de informatie in het volgende overzicht, kunt u nagaan of u 25 uur of meer zorg per week hebt.  

Persoonlijke verzorging en begeleiding
 • Klasse 1, 0 – 1,9 uur per week, telt mee voor 1,0 uur
 • Klasse 2, 2 – 3,9 uur per week, telt mee voor 3,0 uur
 • Klasse 3, 4 – 6,9 uur per week, telt mee voor 5,5 uur
 • Klasse 4, 7 – 9,9 uur, per week telt mee voor 8,5 uur
 • Klasse 5, 10 – 12,9 uur per week, telt mee voor 11,5 uur
 • Klasse 6, 13 – 15,9 uur per week, telt mee voor 14,5 uur
 • Klasse 7, 16 – 19,9 uur per week, telt mee voor 18,0 uur
 • Klasse 8, 20 – 24,9 uur per week, telt mee voor 22,5 uur  
Verpleging
 • Klasse 0, 0 – 0,9 uur per week, telt mee voor 0,5 uur
 • Klasse 1, 1 – 1,9 uur per week, telt mee voor 1,5 uur
 • Klasse 2, 2 – 3,9 uur per week, telt mee voor 3,0 uur
 • Klasse 3, 4 – 6,9 uur per week, telt mee voor 5,5 uur
 • Klasse 4, 7 – 9,9 uur per week, telt mee voor 8,5 uur
 • Klasse 5, 10 -12,9 uur per week, telt mee voor 11,5 uur
 • Klasse 6, 13 – 15,9 uur per week, telt mee voor 14,5 uur
 • Klasse 7, 16 – 19,9 uur per week, telt mee voor 18,0 uur
 • Volwassenen met een indicatie voor individueel verpleegkundig toezicht in verband met thuisbeademing.
 • Jeugd en volwassenen met de grondslag somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap met meer dan 18 dagdelen per week overname van het toezicht. Dat kan gaan om kortdurend verblijf/tijdelijk verblijf, begeleiding groep, behandeling groep en/of individueel verpleegkundig toezicht. De berekening van het aantal dagdelen is als volgt opgebouwd: 1 etmaal KV/VT staat voor 6 dagdelen, 1 klasse begeleiding groep staat voor 1 dagdeel, 1 klasse behandeling groep staat voor 1 dagdeel.
 • Kinderen en jongvolwassenen in de leeftijdscategorie van 5 t/m 19 jaar op 1 januari 2015 met de grondslag Verstandelijke handicap met een indicatie voor de functie verpleging.
 • Jeugd en volwassenen met een dominante grondslag verstandelijke handicap en minimaal 8 dagdelen (klasse 8) behandeling in groepsverband.
 • Jeugd en volwassenen met de dominante grondslag verstandelijke handicap en een indicatie voor de functie behandeling en/of begeleiding groep, voor wie de zorg door het KDC bij het zorgkantoor wordt gedeclareerd op basis van een van de onderstaande door de NZA in beleidsregel CA-300-5282 beschreven prestaties H818 (dagactiviteit VG kind gedrag) H822 (dagbehandeling VG kind gedrag) H817 (dagbehandeling VG kind EMG) H819 (dagbehandeling VG EMG)  
Om wie gaat het NIET?

Hoort u of uw kind bij een van onderstaande groepen? Dan komt u NIET in aanmerking voor de Wlz en gaat u geen brief krijgen:  

 • Kinderen met intensieve kindzorg Zij gaan voor hun zorg gaat naar de zorgverzekeraar. Van deze groep gaan meervoudig complex gehandicapten kinderen met een verstandelijke beperking tussen (5-19 jaar) wel naar de Wlz.
 • Mensen die zorg krijgen vanwege een psychiatrische ziekte. Deze zorg gaat naar de gemeente (Jeugdwet of Wmo 2015). Het gaat hier om mensen bij wie psychiatrie de ‘dominante grondslag’ is. Dat wil zeggen: een psychiatrische ziekte is de belangrijkste reden waarom u of uw kind begeleiding, persoonlijke zorg, kortdurend verblijf of andere ondersteuning krijgt.
 • Mensen met een indicatie voor ADL-assistentie ADL-assistentie wordt gegeven in Fokuswoningen. Deze zorg is ondergebracht in een speciale regeling van de Wlz. Andere ondersteuning komt uit de Wmo 2015 en/of Zorgverzekeringswet.
 • Mensen met palliatief terminale zorg Palliatief terminale zorg wordt vanaf 2015 uit de zorgverzekering betaald.   
 
 
Ik heb geen brief ontvangen, maar hoor behoor toch tot de doelgroep

Soms heeft u ten onrechte geen brief ontvangen of is de dominante grondslag VG of somatisch en niet LG maar komt toch aan de meer dan 25 uur zorg. Ook cliënten met een indicatie tijdelijk verblijf (van voor 1 jan. 2011) voldoen soms wel aan de voorwaarden permanent toezicht. Wij zijn met VWS in onderhandeling om te bewerkstelligen deze groep ook onder het overgangsrecht Wlz te laten vallen. Meld u zich via het meldpunt! Wlz-overgangsrecht@iederin.nl 

Bron: Ieder(in)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.