Groeiende vraag naar zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Zorg beter begrepen

Op 1 januari houdt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (awbz) op te bestaan. Op de zorg, die nu nog via de awbz wordt vergoed, kan in het nieuwe jaar een beroep gedaan worden, maar via andere bestaande of nieuwe wetten (Wmo, wlz, zvw). Financiële houdbaarheid is een belangrijk motief voor de hervormingen in de langdurige zorg. De uitgaven aan de huidige awbz groeien al jaren achtereen en dat geldt in nog sterkere mate voor de uitgaven aan zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Inmiddels beslaan die ongeveer een kwart van de totale awbz-uitgaven.

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) blijkt dat de groei in de uitgaven aan zorg voor mensen met een verstandelijke beperking vooral veroorzaakt wordt door een grotere vraag naar zorg en niet zozeer door prijsstijgingen. Deze bevindingen, gepubliceerd in Lasten onder de loep, riepen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws) de vraag op waardoor het beroep op de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking de laatste jaren zo is toegenomen. Op verzoek van het ministerie staat daarom in dit rapport de vraag centraal wat er achter de sterke groei  in de vraag naar zorg schuil kan gaan. Om antwoord op die vraag te kunnen geven, heeft het scp vooral gebruikgemaakt van de ervaringen, inzichten en ideeën van verschillende experts die actief zijn op het terrein van zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Het scp hoopt dat deze publicatie bij kan dragen aan de discussie over de hervormingen in de langdurige zorg.

De huidige publicatie vormt onderdeel van een reeks onderzoeken naar de ontwikkelingen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking die het scp op verzoek van het ministerie van vws uitvoert. Steeds meer verstandelijk gehandicapten? (2010) heeft laten zien dat het gros van de nieuwe vraag lichtere zorgvormen betrof, maar dat ook de vraag naar intensievere hulp toenam. Uit het vervolg iq met beperkingen (2012) bleek dat de groep zorgvragers met een ernstig verstandelijke beperking (iq onder de 50) nauwelijks in omvang toenam, maar dat de groep zorgvragers met een lichte verstandelijke beperking  en het aantal zwakbegaafden juist aanzienlijk zijn gestegen. Lasten onder de Loep (2013) bracht in kaart waardoor de uitgavenstijging te verklaren is.

Bron: Sociaal Cultureel Planbureau

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.