Veranderingen zorg per 1 januari 2015

Veranderingen langdurige zorg

De overheid wil het mogelijk maken dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Daarom wordt per 1 januari 2015 de langdurige zorg anders ingericht. Dit was ook nodig omdat de zorg anders te duur wordt.

  • De huidige  Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) verdwijnt.
  • Er komt een Wet langdurige zorg (Wlz) voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking die blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig hebben. En voor de meest kwetsbare mensen met een psychische stoornis.
  • Gemeenten gaan ondersteuning bieden die nu nog onder de AWBZ valt. Bijvoorbeeld begeleiding en dagbesteding. En ze gaan beschermd wonen bieden voor mensen met een psychische stoornis. Gemeenten krijgen daarvoor nieuwe verantwoordelijkheden via de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.
  • Verpleging en verzorging aan huis komt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) te vallen. Wanneer mensen zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, komen de eerste 3 jaar van de opname onder de Zvw te vallen. Na die 3 jaar vallen zij onder de Wet langdurige zorg (Wlz).
  • Gemeenten gaan jeugdhulp leveren op grond van de Jeugdwet.

Bijdrage mantelzorg naar gemeenten

De Rijksoverheid stopt met de financiële bijdrage voor mantelzorgers; het mantelzorgcompliment. Vanaf mantelzorgatlas/veranderingen-voor-mantelzorgers 1 januari 2015 verandert de positie van mantelzorgers en bepalen gemeenten hoe ze hun waardering voor mantelzorgers invullen.

Wijziging basispakket en hoger eigen risico

Het basispakket van uw zorgverzekering verandert. Zo is onder meer wijkverpleging toegevoegd. Uw verplicht eigen risico stijgt voor 2015 met € 15 naar € 375.

Wijzigingen zorgtoeslag

De zorgtoeslag verandert op 1 januari 2015. Heeft u een laag inkomen, dan krijgt u een hogere toeslag. Andere groepen krijgen een lagere toeslag of soms geen zorgtoeslag meer.

Hogere vergoeding pleegouders

Als ouder met een pleegkind krijgt u een vergoeding van de overheid voor het verzorgen en opvoeden van uw kind. Op 1 januari 2015 stijgt de vergoeding voor pleegzorg met ongeveer € 5 per maand.

Alleen blijvend gehandicapten Wajong-uitkering

Als jonggehandicapte krijgt u alleen nog een wajong-uitkering wanneer u blijvend arbeidsongeschikt bent. Andere mensen met een arbeidsbeperking kunnen een beroep doen op een uitkering uit de Participatiewet.

Bron: Rijksoverheid

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.