ANBO: “Voorkom dat ouderen zich verwaarlozen!”

Vandaag kwam de Vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bijeen in de Tweede Kamer. Ze spraken over de decentralisatie van de zorg en de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Ook kwam aan de orde welke doelgroepen gebruik maken van beschermde woonvormen. ANBO constateert dat er weinig oog is voor de groeiende groep senioren die zich ernstig verwaarlozen.

ANBO vraagt zich af waar deze extra kwetsbare senioren terecht kunnen. Daarom heeft ANBO in een brief aan de commissieleden specifiek aandacht gevraagd voor deze groep. Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Beschutte woonvormen zijn van groot belang om te zorgen dat mensen die zich ernstig verwaarloosd hebben goed worden opgevangen. Zij kunnen immers niet meer terecht in verzorgingshuizen die gesloten worden.”

Risico op verwaarlozing

Den Haan: “Hoewel de meeste ouderen in staat zijn eigen regie over hun leven te voeren en daarmee zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen, blijkt uit onderzoek van ANBO dat dit voor een deel van de ouderen niet lukt. Zij lopen het risico zich te verwaarlozen.” Verzorgingshuizen worden gesloten en men is er vaak nog niet slecht genoeg aan toe om voor een verpleeghuis in aanmerking te komen. Deze groep -vaak eenzame- ouderen zit dan thuis maar is niet in staat voor zichzelf de juiste hulp te mobiliseren: hun situatie verergert dan. “Uiteindelijk kan dat zelfs leiden tot een gedwongen opname in een zorginstelling.”

Oplossingen

“ANBO heeft meerdere malen, juist voor deze groep, aandacht gevraagd,” vervolgt Den Haan. “Dat is in het belang van de kwetsbare groep zelf, maar ook in het belang van de noodzakelijke kostenbeheersing. Zo’n gedwongen opname of spoed-toegang tot de Wlz is erg kostbaar namelijk. Wij zijn blij dat staatssecretaris Van Rijn onderzoek gaat doen naar de doelgroep voor beschermde woonvormen. Het huidige aanbod biedt geen opvang voor senioren die zich dreigen te verwaarlozen. Wij roepen de staatssecretaris dan ook op om, samen met minister Blok van Wonen, de noodzaak van beschutte woonvormen voor ouderen met risico’s op verwaarlozing op de agenda te zetten. Een veilige woonomgeving dus, waar kwetsbare ouderen met begeleiding kunnen wonen met eventueel noodzakelijke zorg.”

Bron: ANBO

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.