Wachtlijsten belangrijk thema in de jeugdhulp

De effecten van te lang wachten op passende jeugdhulp kunnen nadelig zijn: wachtlijsten zijn dus een belangrijk thema in de jeugdhulp. VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) geeft hieronder uitleg over diverse aspecten van wachtlijsten, vanuit het perspectief van gemeenten, cliënten en instellingen. 

Nadelige effecten 

Gemeenten vinden het ongewenst dat ouders en kinderen te lang moeten wachten om met begeleiding of behandeling te starten. Te lang wachten op passende jeugdhulp kan een nadelig effect op veiligheid en ontwikkeling van kinderen en jeugdigen hebben.

Ook leidt het tot verslechtering van de problematiek waardoor zorgintensiteit kan toenemen. Voor de omgeving (gezin, school) van kinderen of jeugdigen kan wachten op passende hulp spanningen opleveren. Wachtlijsten zijn daarom een belangrijk thema binnen de Jeugdhulp.

Advies VNG 

De ‘Treeknormen’ voor gemeenten zijn een goede basis om te bepalen wat een aanvaardbare wachttijd is. Daarnaast is het belangrijk dat gemeenten ouders en kinderen op de hoogte brengen van bestaande wachttijden. Gemeenten kunnen ook instellingen verplichten ouders en kinderen hierover goed te informeren.  

Cliëntperspectief

Onder wachten op een passende behandeling vanuit het perspectief van de cliënt zijn deze situaties te onderscheiden:

  • Een jeugdige of kind met een hulpvraag wordt na verwijzing op een wachtlijst van een instelling gezet. 
  • Een jeugdige of kind krijgt na verwijzing een intakegesprek, maar moet nog wachten op de daadwerkelijke behandeling.
  • Een jeugdige of kind krijgt na verwijzing overbruggingszorg tot de passende hulp of begeleiding beschikbaar is. 
Hoe gaan gemeenten om met wachtlijsten?  

Vanuit het perspectief van gemeenten zijn verschillende situaties mogelijk. Gemeenten gaan daar dan ook verschillend mee om.  

  • Wachtlijsten bij de toegang van de zorg en de hulpverlening in een wijkteam

Gemeenten die wijkteams hebben die ook jeugdhulp leveren, willen capaciteitsproblemen binnen het wijkteam voorkomen. Dit doen ze door een inschatting te maken of er sprake is van een crisissituatie en tijdig op te schalen. 

  • Wachtlijsten van de behandeling van meldingen bij Veilig Thuis

Door de bestaande wachtlijst en toename van het aantal meldingen zijn bij veel Veilig Thuis organisaties wachtlijsten. Om die te voorkomen heeft de VNG een handreiking gepubliceerd. Ook in de verbeterplannen van de Veilig Thuis organisaties zit de aanpak van de wachtlijsten. Daarnaast komt er ondersteuning van ervaren jeugdzorgbestuurder Jan-Dirk Sprokkereef. 

  • Wachtlijsten bij gespecialiseerde jeugdhulp (J-GGZ)

Gemeenten en instellingen moeten samen de wachtlijsten aanpakken. Ook instellingen moeten onderling met elkaar in contact treden over eventuele wachtlijsten.

Als bij een specifieke instelling een opnamestop is, dan heeft de gemeente de verantwoordelijkheid om te regelen dat bij een andere aanbieder passende jeugdhulp beschikbaar komt. 

Daarvoor is cruciaal dat instellingen onderling informatie delen over wachtlijsten, ook over sectoren heen. Dat betekent dat ook verwijzers – zoals huisartsen – zicht moeten hebben op wachtlijsten. Verschillende regionale voorbeelden laten zien dat dit kan

Alternatieven bij andere aanbieders

Gemeenten en aanbieders benadrukken dat kinderen die niet kunnen wachten op hulp altijd met voorrang worden geholpen. Als sprake is van een plaatsingsprobleem – bijvoorbeeld omdat een budgetplafond is bereikt – gaan gemeenten in gesprek met de aanbieder over een oplossing. Daarbij wordt ook gekeken naar alternatieven bij andere aanbieders.

Standaard-wachtlijst-reflex

Alarmerende berichten over de jeugdzorg. Gemeenten zouden veel te schraal hebben ingekocht waardoor grote tekorten ontstaan aan gespecialiseerde hulp. Is dat zo? Lees de column van Pieter Hilhorst en Jos van der Lans over de standaard-wachtlijst-reflex.(link vindt u onderaan dit bericht).

Bron: VNG

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.