Zorgplannen 2017

Nederland geeft elk jaar meer geld uit aan de zorg. Door succesvol beleid is de groei van de zorgkosten onder controle. De zorguitgaven in Nederland groeien komend jaar naar verwachting met 2% van 67,1 tot 68,5 miljard euro.

De zorgpremie stijgt volgens de raming van het ministerie van VWS in 2017 met ongeveer € 3,50 per maand. Daarmee is de premie in 2017 (€ 103 per maand) bijna gelijk aan de premie van 2012 (€ 102 per maand), maar in 2017 is daarvoor meer en betere zorg beschikbaar. Zo zijn de laatste jaren onder andere de wijkverpleging en veel nieuwe behandelingen en nieuwe dure (onder andere oncologische) medicijnen in het pakket opgenomen. Per 1 januari 2017 worden bovendien bepaalde plastische chirurgische ingrepen, fysiotherapie bij etalagebenen en tandvervanging tot 23 jaar aan het pakket toegevoegd. De daadwerkelijke premie wordt door de zorgverzekeraars bepaald en uiterlijk in november bekend gemaakt.

De inkomensafhankelijke bijdrage die gepensioneerden, zelfstandigen en werkgevers betalen naast de premie daalt. Van 5,5% naar 5,4% voor gepensioneerden en zelfstandigen en van 6,75% naar 6,65% voor werkgevers.

Het eigen risico wordt jaarlijks automatisch aangepast aan de zorgkosten. Ondanks de uitbreiding van het pakket, blijft het eigen risico vanwege de beheerste stijging van de zorgkosten voor het eerst sinds de invoering in 2008 gelijk aan het voorgaande jaar. Het eigen risico blijft 385 euro.
De maximale zorgtoeslag, de tegemoetkoming in zorgkosten voor de laagste inkomens, stijgt met ongeveer € 2 per maand.

Al met al betaalt iemand met een minimuminkomen vanwege de zorgtoeslag komend jaar bijna 135 euro minder aan premie en eigen risico dan in 2008. Mensen met een inkomen boven de grens van de zorgtoeslag betalen ongeveer 28 euro per maand meer dan in 2008.

Geen half miljard bezuinigingen op verpleeghuis- en gehandicaptenzorg

De geplande bezuinigingen uit het Regeerakkoord van een half miljard vanaf 2017 op met name verpleeghuizen en gehandicapteninstellingen zijn geschrapt door staatssecretaris Martin van Rijn. Mede door de extra investeringen in verpleeghuiszorg die op Prinsjesdag 2015 zijn aangekondigd, betekent deze maatregel dat het geld dat beschikbaar is in de Wet langdurige zorg voor ouderen en mensen met een handicap oploopt van 19,8 miljard dit jaar tot 23,3 miljard in 2020. De langdurige zorg is klaar voor de toekomst.

De zorg voor mensen met een beperking moet verder worden voorbereid op de toekomst. Voor het plan ‘Samen werken aan betere gehandicaptenzorg’ – dat met cliënten en zorgverleners is ontwikkeld – wordt 13,2 miljoen euro uitgetrokken tot en met 2018.

30 miljoen voor Deltaplan Dementie

De aandacht voor het steeds groter wordende aantal mensen met dementie in onze samenleving gaat onverminderd door. In de jaren 2017 tot en met 2020 is er 30 miljoen beschikbaar voor het Deltaplan Dementie. Dat is onder andere gericht op medisch onderzoek naar betere behandeling, genezing en het voorkomen van dementie. Het kabinet slaat de handen ineen met patiënten, hun naasten, wetenschappers en ondernemers om onze samenleving dementievriendelijker te maken.

180 miljoen meer voor de wijkverpleging in 2017

Goede wijkverpleging door wijkverpleegkundigen die alle ruimte hebben om hun vak uit te oefenen voor mensen die thuis zorg nodig hebben, blijft topprioriteit voor het kabinet. In 2017 is er voor de wijkverpleging 180 miljoen meer beschikbaar. Bovenop de 180 miljoen die er in 2016 extra voor is uitgetrokken. Daarmee stelt het kabinet meer ruimte beschikbaar om de toenemende vraag naar wijkverpleegkundige zorg op te vangen.

Extra aandacht beschermd wonen

Staatssecretaris Van Rijn en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn het eens geworden over de budgetten vanaf 2017 voor de zorg, hulp en ondersteuning vanuit de Wmo en de Jeugdwet. Per saldo gaat er vanaf 2017 minder geld naar gemeenten dan oorspronkelijk geraamd. Omdat gezamenlijk is vastgesteld dat bepaalde groepen cliënten niet door gemeenten worden geholpen maar vanuit de Wet langdurige zorg. Gemeenten hadden en krijgen dus ook geen uitgaven voor deze groepen cliënten.

Onderdeel van de gemaakte afspraken is ook dat een bedrag van 25 miljoen bij gemeenten beschikbaar blijft voor de doelgroep in het beschermd wonen. Beschermd wonen is een vorm van ondersteuning voor bijvoorbeeld mensen met GGZ problemen die moeite hebben om op eigen benen te staan. Deskundigen en cliënten adviseren dat zoveel mogelijk thuis wonen met intensieve begeleiding het gezamenlijke doel moet zijn. Met de 25 miljoen kunnen gemeenten hier verdere stappen in blijven zetten. Daarnaast ontvangen de gemeenten vanaf 2017 jaarlijks 60 miljoen voor de tijdelijke opvang van mensen met een licht verstandelijke beperking.

Bijna 200 miljoen extra inkoopbudget langdurige zorg 2016

Het inkoopbudget voor de langdurige zorg wordt dit jaar nog met bijna 200 miljoen euro verhoogd. Omdat meer mensen dan verwacht langdurige zorg nodig hebben. Het gaat om 166 miljoen extra ruimte voor de Wet langdurige zorg – voor ouderen en mensen met een beperking – 29,5 miljoen euro extra voor de subsidie regeling eerstelijns verblijf. Die regeling is onder andere bedoeld voor ouderen die na een ziekenhuisopname voor kortere tijd in een verpleeghuis verblijven om te revalideren.

Staatssecretaris Van Rijn heeft steeds aangegeven dat er meer geld bij komt als blijkt dat er meer langdurige zorg nodig is voor mensen. Iedereen die afhankelijk is van langdurige zorg – zoals ouderen en mensen met een beperking – kan er op rekenen dat de zorg die ze nodig hebben er ook gewoon is.

Publiekscampagne Depressie

Nederland telt 800.000 mensen met een depressie. Het is de meest voorkomende reden voor een ziekmelding. De maatschappelijke en persoonlijke impact is enorm. Toch zijn depressies en andere psychische problemen vaak nog een taboeonderwerp. Depressie wordt daarbij vaak niet of laat herkend. Met een publiekscampagne wil minister Edith Schippers dat patiënten en hun omgeving depressie sneller herkennen en weten wat ze moeten doen en hoe hiermee om te gaan. Zo wordt voor mensen de drempel verlaagd om bijtijds hulp te zoeken.

Zorg voor verwarde personen

Het Aanjaagteam verwarde personen heeft afgelopen jaar veel werk verzet om te komen tot een sluitende aanpak voor de opvang van verwarde personen. Er zijn grote stappen gezet, maar we zijn er nog niet. VWS zet in op een stevig vervolg. Vanaf 2017 komt er daarom 30 miljoen euro per jaar extra beschikbaar, ter ondersteuning van lokale en regionale initiatieven, waarbij we specifiek inzetten op het vervoer en de opvang van verwarde personen en het geven van zorg aan onverzekerden.

Bron: Rijksoverheid

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.