Wijzigingen in tarieven Wlz

Wijzigingen 2016

In de regelgeving van de WLZ 2016 zijn nog een aantal wijzigingen doorgevoerd. Het betreft de volgende aanpassingen:

 • In de WLZ was het persoonlijk assistentiebudget (PAB) vastgesteld op € 146.613 als de budgethouder samenleeft met een echtgenoot. Deze bepaling is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 komen te vervallen. Het PAB bedraagt daardoor ook bij aanwezigheid van een echtgenoot € 219.920.
 • Het overbruggings-pgb is op 1 oktober 2016 in werking getreden. Dit betekent dat wanneer iemand bijvoorbeeld vanuit de Wmo in de Wlz komt en wacht op een opname, hij maximaal 13 weken een pgb-Wlz krijgt zonder een volledig aanvraagproces te doorlopen. Aan de volgende voorwaarden hoeft hij niet te voldoen:

– De budgethouder hoeft geen budgetplan in te dienen.
– De voorwaarden waar de gewaarborgde hulp aan moet voldoen gelden niet als de budgethouder onder de Wmo, Jeugdwet of Zvw al een gewaarborgde hulp had.
– Een zorgovereenkomst en zorgbeschrijving hoeft niet meteen te worden aangepast bij enige verandering.
– Het tarief voor niet-professionele zorgverleners is niet van toepassing bij overbruggingszorg.

 • De wijziging bevat verder artikelen met betrekking tot de Wlz-indiceerbaren die pas op 1 januari 2017 in werking treden.
 • Met het nieuwe artikel 5.13a wordt het, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016, formeel mogelijk om het pgb-Wlz aan te passen van Wlz-indiceerbaren voor wie het CIZ tussentijds een gewijzigd indicatiebesluit in functies en klassen heeft afgegeven. Zorgkantoren voeren dit al zo uit.
Wijzigingen 2017

Zoals ieder jaar zijn er ook per 1 januari 2017 weer een aantal (tariefs-)wijzigingen aan de orde in de Wlz. Wij zetten die hier voor u op een rijtje:

 • De tarieven voor het pgb-Wlz worden per 1 januari 2017 geïndexeerd met 1,35%.
 • De term ‘ZZP-ophoging’ wordt vervangen door ‘schoonmaken van de woning’.
 • Het persoonlijk assistentiebudget is in 2016 € 219.920 en wordt ook met 1,35% geïndexeerd. Het persoonlijk assistentiebudget 2017 wordt daarmee € 222.889.

De volgende bedragen blijven ongewijzigd:

 • De onder- en bovengrens van het vrij besteedbare bedrag / het verantwoordingsvrije bedrag blijven € 250 en € 1250.
 • De maximumtarieven voor de zorginkoop blijven ongewijzigd: € 63, € 58 en € 20.
 • Het maximumbedrag van € 300 in artikel 5.13a, vierde lid (Wlz-indiceerbaren) verandert niet.

Voor budgethouders met een laag ZZP geldt dan nog het volgende:

 • Als er in 2016 een pgb-Wlz is toegekend op basis van een laag ZZP dan loopt dit in 2017 en alle volgende jaren, in principe door. Alleen bij bewoners van wooninitiatieven hoort de logische extra eis dat men nog steeds in een wooninitiatief woont.
Meer informatie

Download de Tarieventabel pgb-Wlz 2017 met verblijf

Download de Tarieventabel pgb-Wlz 2017 zonder verblijf

Bron: Per Saldo

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.