Uitvoering Participatiewet aangepast

De uitvoering van de Participatiewet wordt op onderdelen aangepast. Hierover heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid overeenstemming bereikt met de VNG, sociale partners en UWV.

Zo worden (ex-) leerlingen die afkomstig zijn uit het voortgezet speciaal onderwijs zonder toetsing door UWV direct toegelaten tot de doelgroep voor de extra banen die beschikbaar komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Ook komt er een eenvoudigere opzet van loonwaardebepaling op de werkplek, waar met name werkgevers en gemeenten op hebben aangedrongen. Deze maatregelen maken het makkelijker om mensen die vanwege een beperking niet het minimumloon kunnen verdienen te plaatsen op de extra banen.

Werkgevers en gemeenten krijgen de mogelijkheid om voor het eerste half jaar van een dienstverband te rekenen met een vooraf bepaalde loonkostensubsidie van 50 procent van het wettelijk minimumloon voor werknemers uit de doelgroep banenafspraak. Na dat eerste half jaar wordt op de werkplek de loonwaarde bepaald en wordt de loonkostensubsidie hierop aangepast. Ook krijgen gemeenten de ruimte om af te wijken van de vaste momenten om iemands loonwaarde opnieuw te bepalen.

Uit een brief over de gemaakte afspraken die staatssecretaris Jetta Klijnsma vandaag naar de Tweede Kamer stuurde blijkt verder dat eerdere maatregelen om de werkprocessen voor de banenafspraak vanaf juli 2105 te vereenvoudigen, zichtbaar effect hebben. Zo stijgt het aantal bij UWV aangevraagde beoordelingen voor het doelgroepenregister sinds juli fors. In totaal gaat het om 4.421 aanvragen (stand tot eind oktober), waarvan UWV er 2.458 heeft afgehandeld. In 58 procent van deze gevallen leidde de aanvraag ook tot opname in het doelgroepregister. Dit is vergelijkbaar met het percentage toegekende Wajong-beoordelingen vóór 2015 (circa 60 procent).

In het zogeheten Sociaal Akkoord is vastgelegd dat werkgevers de komende jaren fors inzetten op het inrichten van extra werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking. Signalen dat mensen voor wie deze banenafspraak bedoeld is, vanwege te strenge criteria buiten de doelgroep vallen en dus niet op deze plekken terecht komen, houden de aandacht van Klijnsma en alle andere betrokken partijen. Zo komt aanvullende informatie uit toekomstige beoordelingen en lopen er momenteel nog enkele proefprojecten van gemeenten met UWV. “In het voorjaar van 2016 bekijken we samen of deze informatie aanleiding geeft voor aanpassingen in de beoordelingscriteria en of bijvoorbeeld de loonwaardebepaling op de werkvloer een rol kan spelen bij opname in het doelgroepregister”, stelt staatssecretaris Klijnsma in een toelichting op haar brief aan de Tweede Kamer.

Voor de uitvoering van de nu voorgestelde maatregelen is een wijziging van de wet- en regelgeving noodzakelijk. De voorstellen hiertoe wil Klijnsma nog in de eerste helft van 2016 bij de Tweede Kamer indienen. “Ondertussen blijven we signalen oppikken. Als ervaringen uit de praktijk hier om vragen, passen we zaken verder aan om de instrumenten voor de uitvoering van de wet verder te vervolmaken.”

Bron: Rijksoverheid

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.