Eigen bijdrage minder gestegen dan verwacht

De stijging van de feitelijk betaalde eigen bijdrage in de langdurige zorg is minder hoog dan verwacht. Volgens het CBS is die stijging gemiddeld over alle groepen 12 euro per vier weken. De beperkte stijging komt door gemeentelijk beleid bij lagere inkomens en een (waarschijnlijk) kleinere zorgvraag van hogere inkomens.

Vanaf 2014 is de Wet tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) komen te vervallen en zijn gemeenten verantwoordelijk voor het compenseren van minima en chronisch zieken. Dat schrijft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) aan de Kamer in reactie op het CBS-rapport ‘Kwantitatief onderzoek verandering in eigen bijdrage langdurige zorggebruikers’.

Eigen kosten scherp in de gaten

Van Rijn: ‘Het kabinet heeft al 50 miljoen euro extra uitgetrokken voor het verlagen van de eigen bijdrage Wmo. Uit dit onderzoek haal ik twee signalen. Eén: Gemeenten compenseren minima en chronisch zieken voor zorgkosten. Twee: mede omdat 2015 een overgangsjaar was, is het van belang de eigen betalingen te blijven volgen.’

Onderzoek CBS

Het CBS heeft onderzocht voor wat mensen huishoudens met leden van 18 jaar en ouder feitelijk betalen voor zorg zonder verblijf uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) / Algemene Wet bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het onderzoek behelst alle huishoudens met volwassenen die vanaf juli 2013 tot en met juli 2015 onafgebroken thuis gebruik maakten van zorg.

Maatwerk gemeente

Gemeenten hebben sinds de afschaffing van de Wtcg en de Compensatie eigen risico (Cer) in 2014 een belangrijke taak om zorg en ondersteuning voor kwetsbare mensen beschikbaar te houden. Zij dienen hun inwoners waar nodig met financieel maatwerk te steunen. Vanaf 2015 krijgen gemeenten hier van het Rijk ongeveer 250 miljoen euro voor. Bovendien trekt het kabinet al 50 miljoen euro extra uit voor het verlagen van de eigen bijdrage Wmo.

Redelijk naar inkomen en vermogen

Het Rijk bepaalt wat de redelijk, maximale eigen bijdrage kan zijn voor zorg kan zijn. Die bijdrage is gebaseerd op het inkomen en het vermogen van diegene die zorg ontvangt. Daarbinnen hebben gemeenten de ruimte om hun inwoners voor deze kosten (gedeeltelijk) te compenseren.

Meer informatie over regelingen gemeenten

Van Rijn gaf samen met minister Schippers (VWS) al eerder aan dat er voor gemeenten ruimte is voor verbetering in de informatievoorziening over regelingen. Zij hebben hen opgeroepen hier werk van te maken.

Bron: Rijksoverheid

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.