Taakstelling banenafspraak overheid & onderwijs niet gehaald

Werkgevers bij de overheid en in het onderwijs hebben tot op heden 3.600 extra banen extra banen gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking die zijn opgenomen in het doelgroepregister van UWV (DGR). Het gaat om mensen die niet in staat zijn zelfstandig het Wettelijk Minimum Loon te verdienen.

Met dit aantal is de afspraak voor 2016 (6.500 banen) niet gehaald. Dat blijkt uit cijfers die zojuist openbaar zijn gemaakt door het ministerie van SZW.

Sociaal Akkoord

In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat de sector overheid eind 2023 25.000 extra banen creëert voor mensen uit de doelgroep. De sector overheid kende een stroeve start, maar is inmiddels goed op stoom gekomen. Dat vertaalt zich helaas nog niet tot de volledige taakstelling, zo blijkt uit genoemde cijfers. Voor het achterblijven van de realisatie onderkent het Verbond Sectorwerkgevers Overheid een aantal knelpunten.

Grotere opdracht

Een voornaam knelpunt is dat de overheid een relatief grotere opdracht heeft gekregen dan de marktsector. De overheid moet in verhouding meer banen realiseren in een kortere tijd. Daarbij worden de overheidswerkgevers geconfronteerd met uitstroom van WIW-ers en ID-ers. Die banen moeten eerst worden ingehaald alvorens nieuwe banen worden gerealiseerd die meetellen.

Uitbestede diensten

Daarnaast is er sprake van een tegengestelde opdracht bij veel overheids- en onderwijsorganisaties. Veel organisaties hebben de afgelopen jaren diensten uitbesteed, zoals schoonmaak en catering. Dit zijn banen die veelal in aanmerking komen om iemand uit de doelgroep in te plaatsen. Het zou een ongewenste ontwikkeling zijn dat organisaties zich genoodzaakt voelen deze werkzaamheden weer intern te organiseren, enkel om aan de banenafspraak te voldoen. De scheiding tussen de opdracht voor de markt en overheid leidt hiertoe.

Andere knelpunten

Naast deze specifieke knelpunten voor werkgevers bij overheid en onderwijs onderkent het VSO net als de marktwerkgevers knelpunten in de uiteenlopende dienstverlening aan werkgevers en in de regelgeving. Het VSO maakt zich er hard voor dat bovengenoemde knelpunten, die buiten het bereik van VSO liggen, worden aangepakt. Daarnaast stimuleert VSO in de richting van de verschillende sectoren optimalisering en verbetering waar mogelijk.

Bron: VNG

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.