Alliantie biedt met maatwerk en regionale aanpak kortste weg naar werk

De alliantie Samen werken voor w erk presenteert vandaag de inspiratiegids De bijzondere weg naar werk. De acht praktijkvoorbeelden in de gids laten zien dat een gezamenlijke inzet van verschillende arbeidsmarktexpertises in de regio de baankansen voor werkzoekenden vergroot. De gids, aangeboden aan Fred Paling, bestuursvoorzitter van UWV en Alberta Schuurs, c ommissie lid Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie bij VNG, laat zien dat een gezamenlijke inzet leidt tot maatwerk, mismatches voorkomt en voor meer mensen duurzaam werk oplevert. De alliantiepartners, ABU, Cedris, NRTO en O VAL willen hiermee een oplossing bieden voor specifieke arbeidsmarktvraagstukken binnen de verschillende arbeidsmarktregio’s en samenwerking tussen publieke en private partijen stimuleren.

Momenteel staan nog 1,2 miljoen mensen langs de kant, terwijl werkgevers vacatures moeilijk kunnen vervullen. Met de inspiratiegids tonen leden van de vier brancheorganisaties de meerwaarde van een gezamenlijke inzet met gebruik van elkaars kennis en instrumenten, om zo de kloof tussen vraag en aanbod te verkleinen.

Samenwerking en maatwerk

De alliantie heeft als doel om meer mensen aan de slag te helpen. Als het kan bij reguliere werkgevers, als het moet naar ander passend werk, soms als tussenstap. Samenwerking van gemeenten en UWV met sociale werkbedrijven, uitzendondernemingen, opleiders, re-integratiebedrijven en jobcoachorganisaties helpt meer mensen (sneller) aan werk, omdat er maatwerk geleverd kan worden.

En maatwerk is noodzakelijk. De groep mensen die nog langs de kant staat is heel divers: werkzoekenden met een arbeidsbeperking, oudere werkzoekenden, statushouders, langdurig werklozen. Juist in het maatwerk, dat deze groepen nodig hebben, vullen de alliantiepartijen elkaar goed aan . Alle facetten van arbeidsmarktmiddelen gecombineerd – arbeidsfit maken, begeleiden, opleiden en het matchen naar werk – maken een integrale aanpak mogelijk.

Pilots

In vier arbeidsmarktregio’s worden voorbereidingen getroffen om pilots uit te rollen. Hier voor worden publieke en private partijen bij elkaar gebracht en wordt gewerkt aan oplossingen voor regionale arbeidsmarktvraagstukken. Door de expertises van de partijen aan tafel te bundelen, ontstaan nieuwe initiatieven. De betrokken partijen in de regio investeren zelf tijd en geld in de samenwerking. Vanuit de alliantie wordt de samenwerking gestimuleerd en gefaciliteerd met één gemeenschappelijk doel: mensen weer toekomstperspectief bieden.

“Met mooie samenwerkingsvormen laat de i nspiratiegids zien dat publiek – private samenwerking loont. Gemeenten, UWV en private partners kunnen elkaar uitstekend aanvullen bij de bemiddeling naar werk, zeker wanneer we deze dienstverlening aanbieden vanuit de gedachte van één loket voor werkgevers. Des te belangrijker is het om de profielen van alle potentiële werkzoekenden landelijk in een bestand te presenteren , zodat we grenzeloos kunnen matchen op werk.” Fred Paling, voorzitter van de Raad van Bestuur UWV

“De VNG is enthousiast over de samenwerking binnen deze alliantie. Het delen van goede voorbeelden stimuleert ook andere n de samenwerking op te zoeken. P artijen hebben elkaar nodig om hun doelen te bereiken en dat is mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bedrijven die hun vacatures in willen vullen, bij elkaar brengen.” Alberta Schuurs, commissielid Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie bij de VNG en wethouder in de gemeente De Ronde Venen.

“Deze alliantie bundelt kennis en deskundigheid van vier verschillende organisaties en verbetert zo de mogelijkheden voor werkzoekenden die niet op eigen kracht de arbeidsmarkt bereiken. Zonder maatwerk lukt dat niet. Hier ligt een uitgestoken hand naar gemeenten en UWV om van ons gezamenlijke aanbod gebruik te maken. ” Job Cohen, voorzitter Cedris, namens de alliantie ‘Samen werken voor werk’

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.