VNG: Nieuwe vormen van zorg vragen om extra tijd en investeringen

‘Biedt gemeenten meer tijd en de noodzakelijke middelen om tot nieuwe vormen van zorg op maat te komen’. In aanloop naar een debat over financiën in het sociaal domein (3 oktober) vraagt de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) de Tweede Kamer minister Hugo de Jonge (VWS) hiertoe op te roepen.

“… de tekorten in het sociaal domein hebben een behoorlijke wissel getrokken op onze gemeenten. Er is meer tijd nodig om de beoogde verandering van werken te realiseren. We verwachten dat het kabinet de gemeenten hierin tegemoet komt.”

– VNG-voorzitter Jan van Zanen (burgemeester van Utrecht) –

Hoofdmotief decentralisaties in het gedrang

De besparingen bij de uitvoering van de decentralisaties zitten het hoofdmotief, nieuwe vormen van zorg op maat en dichtbij mensen, steeds meer dwars. Gemeenten hebben last van knellende budgetten, maar het is van een geheel andere orde als bewoners om financiële redenen straks niet meer (tijdig) de zorg dreigen te krijgen die zij nodig hebben, of dat de noodzakelijke vernieuwing in het sociaal domein onder druk komt te staan.

Te hoog tempo besparingen

Het tempo van de besparingen is te hoog geweest. Gemeenten zijn niet in staat met dezelfde snelheid de zorg zodanig te vernieuwen dat we zij met de beschikbare budgetten toekomen.

Oude en nieuwe vormen van zorg

Het hele zorgveld draait met de logheid van een mammoettanker. Gemeenten kampen met een boeggolf doordat oude vormen van zorg langer blijven voortbestaan dan voorzien, en doordat als gevolg van nieuwe vormen van zorg meer mensen in beeld komen (dankzij de wijkteams).

Betaalbaar houden zorgstelsel

Om het zorgstelsel betaalbaar te houden, moet zorg moet op juiste plek worden verleend, en ook de bijbehorende budgetten moeten op de juiste plek beschikbaar zijn. Gemeenten vervullen een sleutelrol in de hervorming van het zorgstelsel, omdat zij er aan de basis voor moeten zorgen dat duurdere zorg zoveel mogelijk wordt vermeden.

“Zonder gemeenten kan dit kabinet ook de eigen ambities niet realiseren om het gehele zorgstelsel in Nederland ook op de lange termijn betaalbaar te houden.”

– Jan van Zanen –

IBP en samenwerkingsakkoorden

Gemeenten willen samen met het kabinet aan de IBP-opgaven werken, maar de tekorten in het sociaal domein maken het voor veel gemeenten onmogelijk te investeren in nieuwe taken. Reden voor de VNG om vooralsnog geen verdere samenwerkingsakkoorden met mogelijke financiële gevolgen voor gemeenten te ondertekenen.

Bron: VNG

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.