ActiZ: Toekomstbestendige verpleeghuiszorg vraagt voorspelbare en reële bekostiging

Minister De Jonge van VWS heeft de NZa opdracht gegeven een nieuw bekostigingsmodel voor de verpleeghuissector uit te werken. In het voorgenomen besluit reguleert de NZa de tarieven per aanbieder op basis van een integrale vergelijking. De zorgkantoren onderhandelen op basis daarvan met zorgaanbieders. Dit is volgens ActiZ een stap in de verkeerde richting. Door de vergrijzing stijgt het aantal ouderen snel en de opgave om voldoende medewerkers voor de ouderenzorg te vinden is groot. De door de minister gewenste integrale vergelijking voor verpleeghuizen gaat niet helpen om dit vraagstuk op te lossen. Het is nodig de zorg voor ouderen als geheel zo goed mogelijk te organiseren.

Toekomst ouderenzorg

De komende jaren gaat de vergrijzing de samenleving veranderen, stelt het CPB in de  recente economische vooruitzichten. Er komen steeds meer mensen met een zorgbehoefte, maar de potentiële beroepsbevolking daalt. Tegelijkertijd willen we de kwaliteit van de zorg in verpleeghuizen hoog houden en ook de zorg voor thuiswonende ouderen goed organiseren. Wat ActiZ betreft moet, voordat nagedacht wordt over een passende wijze van bekostiging van verpleeghuiszorg, eerst het fundamentele vraagstuk in de ouderenzorg worden besproken: hoe gaan we om met de toenemende vraag naar ouderenzorg en de verwachting van de maatschappij en politiek dat de kwaliteit hiervan blijvend hoog kan zijn? ActiZ vindt het van groot belang dat de organisatie van de zorg eenvoudig is en dat er samenhang is tussen de zorg thuis en de zorg in het verpleeghuis, juist ook om intensieve verpleeghuiszorg zo veel als mogelijk te voorkomen.

Integrale bekostiging voor goede verpleeghuiszorg

ActiZ is er van overtuigd dat de voorgestelde ingrijpende wijziging in de bekostiging van de verpleeghuiszorg niet bijdraagt aan betere zorg voor onze bewoners. Integendeel. We hebben de minister meerdere keren laten weten dat er bij zorgorganisaties geen steun is voor de ingezette koers. De beoogde integrale vergelijking zal leiden tot een complexe systematiek met ongewenste financiële prikkels, die nadelig zal uitpakken voor bewoners, medewerkers en verpleeghuisorganisaties. Het is niet mogelijk om met een rekenmodel te bepalen welk verpleeghuis het meest doelmatig is. Daarvoor is de vraag van wat goede verpleeghuiszorg is te complex. Volgens ActiZ is het beter te komen tot een systeem met vaste, reële tarieven. Die dragen bij aan voorspelbaarheid, zodat zorgorganisaties kunnen en durven te investeren in medewerkers, innovatie en vastgoed om goede zorg te organiseren.

Ouderenzorg doelmatig organiseren

Het is belangrijk zorgvuldig om te gaan met publiek geld, bedoeld voor de zorg voor ouderen. De integrale vergelijking is volgens ActiZ echter de verkeerde maatregel om doelmatigheid te bereiken. Die gaat uit van doelmatigheid binnen de verpleeghuissector, terwijl een benadering van doelmatige ouderenzorg in zijn geheel de grote opgave voor de toekomst is. ActiZ denkt graag mee over andere, beter passende maatregelen. 

Besluit minister

De NZa heeft een uitvraag gedaan onder zorgorganisaties om informatie te verzamelen voor de integrale vergelijking. De uitkomsten van het model moeten uiterlijk 15 maart 2020 opgeleverd worden aan het ministerie van VWS. Op basis van de uitkomsten zal de minister bepalen welke vervolgstappen hij zal zetten. Vooruitlopend daarop is hij voornemens een voorstel tot wijzigingen in de Wet langdurige zorg en de Wet marktordening gezondheidszorg bij de Kamer in te dienen.

Bron: ActiZ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.