Versoepeling in nieuwe bezoekregeling gehandicaptenzorg

Uiterlijk 15 juni is bezoek mogelijk voor alle mensen met een beperking in de instelling waar zij wonen en per 1 juli is met iedere cliënt – die dat wenst – een afspraak gemaakt over logeren buiten de instelling. Kinderen en jeugdigen in de residentiële zorg kunnen uiterlijk 25 mei weer bezoek ontvangen door twee vaste bezoekers. Waar het mogelijk is, worden er al voor deze data afspraken gemaakt. Met de nieuwe handreiking over bezoek zet de gehandicaptenzorg flinke stappen in de versoepeling van de bezoekregeling.

De nieuwe handreiking ‘Handreiking bezoek gehandicaptenzorg’ biedt én perspectief én ruimte voor cliënten en hun verwanten/naasten om bezoek in overleg met zorgprofessionals toe te passen.

Toe naar het ‘nieuwe normaal’

Met de nieuwe handreiking wil de sector bevorderen dat er een betere balans ontstaat tussen de fysieke gezondheid én de psychische en sociaal-emotionele gezondheid van mensen met een beperking. De eerdere bezoekregeling ‘Nee, tenzij’  was ingegeven door de noodzaak om bewoners en zorgverleners te beschermen tegen het coronavirus en om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Nu het virus langer bij ons blijft, is het zwaar voor bewoners, hun naasten en zorgmedewerkers om dit langer vol te houden. De afgelopen weken was de versoepeling al gaande, maar nu gaat de gehandicaptenzorg nog meer toe naar het ‘nieuwe normaal’. Mocht het virus oplaaien, wordt er terug geschaald.

Voorwaarden voor bezoek

Cliënten mogen bezoek ontvangen onder voorwaarde dat zij zich daadwerkelijk aan de 1,5 meter afstand regel houden en dat het in de eigen ruimte of buiten plaatsvindt. Wel worden er strenge voorwaarden gesteld ten aanzien van hygiëne en gezondheid. Zo is bezoek is pas toegestaan als iedereen klachtenvrij is.
Echter telt de gehandicaptenzorg een diversiteit aan cliënten en woonvormen, dit zorgt ook voor een variatie aan afspraken en invulling van de bezoekregeling. Soms kan de afstand van 1,5 meter ook niet altijd gewaarborgd worden. Deze cliënten kunnen ook bezoek ontvangen, met als voorwaarde dat dit maximaal twee vaste personen zijn.  

Samen werken aan beleid

Elke zorgaanbieder maakt zelf een plan voor de aangepaste bezoekregeling. Dit gebeurt in samenspraak met de medezeggenschapsorganen zoals de cliëntenraad. Dit is belangrijk omdat cliënten en hun verwanten veel waarde hechten aan duidelijke en tijdige betrokkenheid en informatie over de besluiten die worden genomen. Het beleid wordt op lokaal niveau (situationeel en contextueel) uitgewerkt in afstemming tussen cliënt, verwanten/belangrijke anderen en zorgprofessionals.

Opstarten van de dagbesteding

Vanaf 1 juni 2020 krijgt iedere cliënt – zowel cliënten die thuis wonen, als in een woonvorm van een zorgaanbieder – een passende vorm van dagbesteding. Ook start de dagbesteding op specifieke dagbestedingslocaties weer op. De algemene maatregelen en het organiseren van veilig vervoer zijn cruciale randvoorwaarden, waarvoor een protocol geldt. Hier komt binnenkort een aparte handreiking dagbesteding voor.

De handreiking ‘Handreiking bezoek gehandicaptenzorg, voor verantwoord bezoek in coronatijd’  is tot stand gekomen in samenspraak met Ieder(in), KansPLus, LFB, LSR, Per Saldo, NVO, NVAVG, VGN tot stand gekomen. U vindt deze handreiking in de bijlage. 

Handreiking bezoek gehandicaptenzorg

Bron: VGN

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.