Archief » Eigen bijdrage zorg thuis of met verblijf en pgb 2015

In 2015 is er veel veranderd in de langdurige zorg. Soms heeft dat ook gevolgen voor uw eigen bijdrage voor zorg thuis of zorg met verblijf.

Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen voor de eigen bijdrage:

  • Zorg thuis
  • Zorg met verblijf
  • Persoonsgebonden budget (pgb)

Zorg thuis

Wtcg-korting vervalt

Vanaf 2015 vervalt de Wtcg-korting van 33% op de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze korting werd tot 2015 automatisch van uw eigen bijdrage afgetrokken. Uw maximale periodebijdrage wordt vanaf periode 1 van 2015 dus hoger. Vanaf maart 2015 sturen wij de beschikking voor de eigen bijdrage 2015. Hierop staat uw nieuwe maximale periodebijdrage voor 2015. De factuur voor de eigen bijdrage voor periode 1 van 2015 ontvangt u in maart 2015.

Wilt u alvast weten hoeveel eigen bijdrage u ongeveer moet betalen in 2015? Gebruik dan rekenprogramma voor zorg thuis.

Verpleging en persoonlijke verzorging naar de zorgverzekering

Ontvangt u thuis verpleging of verzorging? Dan betaalt u hiervoor in 2015 meestal geen eigen bijdrage meer. Deze zorg valt vanaf 2015 onder de zorgverzekering. Behalve als u een indicatie voor verblijf heeft. Of als u verzorging in combinatie met begeleiding ontvangt. 

Het CAK stuurt de facturen achteraf. Dit betekent dat u begin 2015 nog wel facturen van het CAK ontvangt voor de zorg die u in 2014 heeft gehad.

Begeleiding naar Wmo

Begeleiding valt vanaf 2015 onder de Wmo. Krijgt u in 2015 een nieuwe indicatie? Dan kan het uurtarief voor begeleiding hoger zijn dan in 2014. Uw gemeente bepaalt het nieuwe tarief.

Zorg met Verblijf

AWBZ wordt Wlz

Er is een wetsvoorstel ingediend om de AWBZ vanaf 2015 te vervangen door de Wlz, de Wet langdurige zorg. Dit heeft geen gevolgen voor de hoogte van de eigen bijdrage die u betaalt voor het verblijf in een instelling.

Kortdurend verblijf naar Wmo 

Kortdurend verblijf (logeeropname) valt vanaf 2015 onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit betekent dat de berekening van de eigen bijdrage verandert. 2015 is een overgangsjaar. De berekening van de eigen bijdrage verandert niet meteen. De berekening verandert zodra u een nieuwe indicatie van uw gemeente krijgt.  U ontvangt dan een nieuwe beschikking van het CAK.

Beschermd wonen naar Wmo

Beschermd wonen valt vanaf 2015 onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw eigen bijdrage.

GGZ B langer onder zorgverzekering

Bent u opgenomen met een psychiatrische indicatie (GGZ B) en betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK? Dan blijft u een eigen bijdrage aan het CAK betalen. De nieuwe regels voor de GGZ gelden alleen voor nieuwe klanten.

Persoonsgebonden budget

Eigen bijdrage pgb Wmo

Vanaf 2015 worden nieuwe pgb’s altijd bruto uitgekeerd op een rekening van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB beheert het budget. De eigen bijdrage voor het pgb moet u vanaf 2015 altijd aan het CAK betalen.

Heeft u al een pgb Wmo? Dan kan uw pgb in 2015 nog wel netto uitgekeerd worden. Dan wordt uw pgb pas bruto als uw indicatie of uw budget verandert.

Wilt u weten hoe hoog uw eigen bijdrage in 2015 ongeveer zal zijn? Gebruik dan het rekenprogramma voor de eigen bijdrage voor zorg thuis.

Eigen bijdrage pgb met verblijfsindicatie

Heeft u een pgb AWBZ en een indicatie voor zorg in een instelling? De eigen bijdrage wordt dan volgend jaar niet meer automatisch ingehouden op uw pgb. U betaalt vanaf 2015 uw eigen bijdrage voor de Wlz (Wet langdurige zorg) aan het CAK. Hiervoor ontvangt u maandelijks een factuur. De berekening van de eigen bijdrage voor uw pgb gaat veranderen. U betaalt vanaf 2015 de lage eigen bijdrage , met een pgb-korting van € 136,-.

Met het rekenprogramma kunt u een proefberekening maken van de eigen bijdrage voor uw pgb Wlz.

Bron: CAK