Archief » Samenvatting Regeerakkoord over AWBZ

Regeerakkoord Kabinet Rutte-Asscher

In de langdurige en welzijnszorg wil Kabinet Rutte- Asscher de komende periode een omslag maken naar meer maatwerk, meer zorg in de buurt, meer samenwerking tussen de verschillende aanbieders maar ook naar houdbaar gefinancierde voorzieningen, zodat ook latere generaties er nog gebruik van kunnen maken. Dit betekent dat maximaal aansluiting gezocht zal worden bij wat mensen nodig hebben en wat gemeenten in staat zijn te doen. Ook worden de voorzieningen scherper ingericht op beschikbaarheid voor mensen, die zich uit eigen middelen geen alternatief kunnen veroorloven.

Landelijke invoering intramurale AWBZ

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt omgevormd tot een nieuwe landelijke voorziening waarin de intramurale ouderen- en gehandicaptenzorg (vanaf ZZP 5) landelijk wordt georganiseerd met een budgetgrens middels de contracteerruimte. De voorziening krijgt daarbij een centraal beleidskader, zowel zorg in natura als pgb’s maken deel uit van de voorziening. Zowel inkoop als indicatiestelling komt hier terecht. De inkrimping van de AWBZ wordt gerealiseerd door overheveling van taken van de huidige AWBZ naar de Zvw en de gemeentelijke Wmo.

Overheveling ondersteuning, begeleiding en verzorging naar Wmo

Gemeenten worden geheel verantwoordelijk voor de activiteiten op het gebied van ondersteuning, begeleiding en verzorging. De dienstverlening wordt meer gericht op waar ze het hardste nodig is en gaat vallen onder de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

Overheveling extramurale verpleging naar Zvw

De AWBZ functie extramurale verpleging wordt per 2015 overgeheveld naar de Zvw. In 2017 zijn zorgverzekeraars hiervoor volledig risicodragend.

Overheveling langdurige GGZ naar de Zvw

De huidige intramurale GGZ in de AWBZ wordt per 2015 overgeheveld naar de Zvw,waarbij over het onderdeel maatschappelijke opvang (Zvw of gemeenten) nog een naderbesluit wordt genomen. In 2017 worden zorgverzekeraars hiervoor volledig risicodragend.

Extramuraliseren ZZP 4

Met deze maatregel wordt beoogd dat cliënten met een lichtere zorgvraag die voorheen in een intramurale setting zorg zouden ontvangen, voortaan de zorg in de eigen omgeving krijgen (scheiden wonen en zorg). Concreet wordt met deze maatregel de aanspraak voor ouderen (V&V) en verstandelijk gehandicapten op zorgzwaartepakket (ZZP) 4 geschrapt en ZZP’s met een vergelijkbare zorgzwaarte in de gehandicaptenzorg. De maatregel wordt ingevoerd voor nieuwe cliënten/herindicaties vanaf 2016.

Verhoging intramuarle eigen bijdrage AWBZ

Met deze maatregel wordt de intramurale eigen bijdrage verhoogd tot de zak- enkleedgeldnorm. Bovendien wordt de huidige korting die cliënten ontvangen op de eigenbijdrage vanuit de Wtcg beperkt.

Ontschotten jeugdzorg

Het jeugdzorgbudget, dat per 2015 met een decentralisatie-uitkering naar gemeenten wordt overgeheveld. Gemeenten kunnen deze taak veel doelmatiger uitvoeren door ontschotting, preventie/vroegtijdig signaleren, verschuiving van zwaardere naar lichtere zorg en eenvoudigere (indicatie-)procedures.

Uitgestelde en geschrapte maatregelen

Schrappen eigen bijdrage jeugdzorg

De introductie van een eigen bijdrage in de jeugdzorg, die per 2015 was voorzien en doorgemeenten zou worden uitgevoerd, wordt ongedaan gemaakt.

IQ-maatregel teruggedraaid

De toegang tot de AWBZ zou vanaf 1 januari 2013 worden beperkt voor mensen met een IQ tussen de 70 en 85. Deze IQ-maatregel wordt ingetrokken.

Uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars

Op dit moment voeren zorgkantoren de AWBZ uit. Het kabinet was van plan om zorgverzekeraars per 1 januari 2013 de taken van de zorgkantoren over te laten nemen. Op deze manier zou de cliënt nog maar 1 aanspreekpunt hebben. En meer invloed krijgen: hij kan immers jaarlijks van zorgverzekeraar wisselen. Het is momenteel nog niet duidelijk of deze wijziging doorgaat.

Bronnen: Regeerakkoord en Rijksoverheid