Archief » Veranderingen inkomenssteun 2014 en 2015

Het kabinet voert de komende jaren hervormingen door om de zorg toegankelijk, goed en betaalbaar te houden. Daarom is het kabinet van plan bestaande regelingen voor financiële compensaties af te schaffen.

Welke regelingen worden afgeschaft?

Het kabinet is van plan om de volgende regelingen uit de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) af te schaffen. De Eerste Kamer moet de plannen nog goedkeuren. De bestaande regelingen worden in fasen afgeschaft:

Vanaf 2014

  • de algemene tegemoetkoming Wtcg;
  • de korting op de eigen bijdrage bij intramurale zorg;
  • de Compensatie eigen risico (Cer).

Vanaf 2015

  • de korting op de eigen bijdrage extramurale zorg.

Uitkering bedragen Wtcg en Cer over 2013 

Als de wet wordt aangenomen, is de Cer in 2013 voor de laatste keer uitgekeerd. Eind 2014 wordt de Wtcg over 2013 voor het laatst uitbetaald. Dit komt omdat de tegemoetkoming altijd een jaar later wordt uitgekeerd.

Gemeenten gaan maatwerk bieden

Worden de regelingen afgeschaft? Dan krijgen gemeenten extra (financiële) mogelijkheden om gericht maatwerk te bieden aan mensen met een chronische ziekte of een beperking. Gemeenten ontvangen hiervoor een aanvullend budget van € 45 miljoen in 2014 oplopend tot structureel € 268 miljoen vanaf 2017. Zij kunnen mensen gericht ondersteunen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en/of bijzondere bijstand.

Welke tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten blijven bestaan?

De volgende regelingen blijven bestaan:

  • de regeling inkomenscompensatie voor (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten;
  • de fiscale regeling voor specifieke zorgkosten, in licht afgeslankte vorm. 

Aanvulling op zakgeld en kleedgeld

Als u zorg ontvangt in een AWBZ-instelling krijgt u in 2014 een aanvulling voor zakgeld en kleedgeld.  Bent u nog geen 65 jaar, dan is dat € 1700 per jaar. Als 65-plusser ontvangt u € 950 per jaar bovenop het zak- en kleedgeld. Het parlement moet de maatregel nog goedkeuren

Deze aanvulling compenseert het wegvallen van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg).

Bron: Rijksoverheid

Meer veranderingen ten aanzien van inkomenssteun

Afschaffing TOG

De TOG vervalt per 1 juli 2015. De regeling wordt opgenomen in de kinderbijslag. Ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen krijgen recht op 2x kinderbijslag. Welke voorwaarden daarvoor gelden, is nog niet bekend. Dit staat in het wetsvoorstel herziening kindregelingen. In dit voorstel worden alle kindregelingen herzien. Doel is om 4 eenvoudigere kindregelingen over te houden.

Het kabinet wilde de ook de extra tegemoetkoming voor alleenverdieners (TOG-plus ) per 1 januari 2015 schrappen. In het Begrotingsakkoord van oktober 2013 is afgesproken dat dit niet doorgaat.

Zorgtoeslag

Over de gehele breedte wat omlaag. Tot nu toe werd er geen rekening mee gehouden dat veel mensen een collectieve verzekering afsluiten en zo korting krijgen op de premie. Die korting wordt vanaf 2014 wel meegenomen in de algemene berekening van de hoogte van de zorgtoeslag. Dit leidt tot een kleine verlaging van de zorgtoeslag

Huishoudtoeslag

In 2015 worden toeslagen voor onder meer huur en zorg gebundeld in één huishoudtoeslag. Voor ouderen betekent deze maatregel een achteruitgang van gemiddeld 25 euro per maand.

Kindgebonden budget en kinderbijslag

De bedragen van het kindgebonden budget worden bevroren. De kinderbijslag voor oudere kinderen gaat stapsgewijs omlaag naar die van kinderen tot 6 jaar. Er wordt flink geschrapt in de kindregelingen. Er blijven over: kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de toeslag voor kinderopvang