Archief » Wat is er veranderd in de langdurige zorg?

Het kabinet heeft de ondersteuning en langdurige zorg vanaf 2015 anders georganiseerd.

Veranderingen in de langdurige zorg

In de langdurige zorg wordt mogelijk gemaakt dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. De behoeften en eigen mogelijkheden van mensen staan centraal. Ook belangrijk is de hulp van familie of anderen in de directe omgeving. De gemeente kan zo nodig ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld begeleiding, participatie of huishoudelijke ondersteuning. Via de zorgverzekering kunnen mensen medische zorg thuis krijgen. Bijvoorbeeld verpleegkundige zorg.

Heeft iemand blijvend behoefte aan permanent toezicht en 24 uur per dag zorg in de nabijheid? Dan heeft deze persoon recht op passende zorg met verblijf in een zorginstelling. Het gaat dan om zware zorg voor kwetsbare ouderen en gehandicapten. Thuis (blijven) wonen met zorg kan ook. Maar alleen als de zorg verantwoord is. En als de kosten niet hoger zijn dan de opname in een instelling. Deze zorg komt uit de toekomstige Wet langdurige zorg (Wlz). Dit is de opvolger van de huidige AWBZ.

Redenen veranderingen langdurige zorg

Het kabinet heeft de ondersteuning en de langdurige zorg hervormd omdat:

 • mensen passende ondersteuning moeten kunnen krijgen;
 • mensen zolang mogelijk de regie over een eigen leven willen houden en hun eigen mogelijkheden gebruiken (zelfredzaamheid);
 • ouderen en mensen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen;
 • het goed is als mensen elkaar ondersteunen en meer naar elkaar omzien;
 • de kwaliteit van zorg moet verbeteren;
 • de zorg betaalbaar moet blijven.
Doelgroep langdurige zorg

De veranderingen in de langdurige zorg hebben gevolgen voor:

 • ouderen;
 • mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking;
 • mensen met een psychische stoornis;
 • jeugd;
 • het sociale netwerk en mantelzorgers van bovenstaande groepen.
Verschuivingen langdurige zorg

De hervorming van de langdurige zorg heeft met ingang van 1 januari 2015 een aantal veranderingen met zich meegebracht:

 • De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is vervallen.
 • Er is een Wet langdurige zorg (Wlz) voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking die blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig hebben. En voor de meest kwetsbare mensen met een psychische stoornis.
 • Gemeenten bieden ondersteuning die voorheen nog onder de AWBZ vielen. Bijvoorbeeld begeleiding en dagbesteding. En ze bieden beschermd wonen voor mensen met een psychische stoornis. Gemeenten hebben daarvoor nieuwe verantwoordelijkheden gekregen via de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.
 • Verpleging en verzorging aan huis valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Wanneer mensen zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, komen de eerste 3 jaar van de opname onder de Zvw te vallen. Na die 3 jaar vallen zij onder de Wet langdurige zorg (Wlz).
 • Gemeenten gaan jeugdhulp leveren op grond van de Jeugdwet.

Bron: Rijksoverheid