Archief » Wat is er veranderd voor mensen die gebruikmaakte van zorg uit de AWBZ of de Wmo?

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is vervangen door nieuwe regelingen. Deze regelingen sluiten beter aan bij de huidige zorgbehoeften van mensen. De plannen zijn reeds goedgekeurd door de Eerste- en Tweede Kamer en de veranderingen zijn per 1 januari ingegaan.

Nieuwe regelingen per 1 januari 2015

Er is een nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) voor de zwaarste, langdurige zorg.

Lichtere vormen van ondersteuning uit de AWBZ, zoals begeleiding en dagbesteding, zijn over naar gemeenten. Net als beschermd wonen voor mensen met een psychische stoornis. U kunt een beroep doen op de gemeente voor deze ondersteuning op grond van de Wmo.

Verpleging en verzorging zijn onderdeel geworden van de Zorgverzekeringswet. En mensen die langere tijd zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, krijgen de eerste 3 jaar van de opname via de zorgverzekering. De Zorgverzekeringswet wordt uitgevoerd door uw eigen zorgverzekeraar.

Voor mensen met een indicatie voor AWBZ-zorg, geldt een overgangsregeling.

Wat betekent de verandering per 1 januari 2015 voor u?

Kreeg u voor 1 januari 2015 zorg uit de AWBZ of Wmo? Dan kunt u te maken krijgen met veranderingen. Wat er voor u is veranderd, hangt af van uw situatie:

  • U woont in een verzorgingshuis of verpleeghuis: U houdt in de nieuwe plannen het recht op verblijf in een instelling. Meestal is dat uw eigen zorginstelling. Maar het kan gebeuren dat uw instelling sluit of wordt verbouwd. Bijvoorbeeld omdat er niet genoeg bewoners zijn. Of omdat de bouwkundige staat niet goed is. Dan verhuist u naar een andere zorginstelling.
  • U ontvangt thuis zorg vanuit de AWBZ: De AWBZ is per 1 januari 2015 vervallen. Sommige vormen van ondersteuning die voorheen nog onder de AWBZ vallen, zijn overgegaan naar de gemeente. Bijvoorbeeld begeleiding en dagbesteding. Gemeenten bieden zo veel mogelijk maatwerk. Ze kijken naar uw behoefte en uw eigen mogelijkheden. Kreeg u verpleging of verzorging thuis op grond van de AWBZ? Vanaf 1 januari 2015 valt dit onder de Zorgverzekeringswet. Hiervoor kunt u terecht bij uw eigen zorgverzekeraar.
  • U ontvangt ondersteuning vanuit de Wmo: Gemeenten zijn reeds verantwoordelijk voor de Wmo. Hun verantwoordelijkheden zijn met de Wmo 2015 uitgebreid. Gemeenten zullen in overleg met u bekijken of en zo ja welke ondersteuning vanuit de Wmo 2015 nodig is. Gemeenten zetten daarbij in op het bieden van maatwerk. Zij houden daarbij zoveel mogelijk rekening met uw behoeften en (financiële) mogelijkheden.
  • U heeft een persoonsgebonden budget (pgb) van de gemeente op grond van de Wmo: Net als onder de voorgaande wetgeving kunnen mensen onder voorwaarden kiezen voor een pgb in plaats van zorg in natura. Wel is door de nieuwe wetgeving de wijze van uitbetaling veranderd. Ook zijn de voorwaarden voor toekenning van een pgb aangepast. Van belang zijn bijvoorbeeld: motivatie, kwaliteit en of iemand in staat is om de aan het pgb verbonden taken op een verantwoorde wijze uit te voeren. De gemeente toetst de aanvraag hierop. Het pgb wordt niet rechtstreeks overgemaakt op de rekening van de cliënt. De Sociale Verzekeringsbank doet namens de gemeente de betalingen rechtstreeks aan de zorgaanbieder.
  • Als u in de toekomst zorg nodig heeft: Mensen blijven zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Vanaf 2015 bekijken gemeenten wat daarvoor nodig is, zoals hulp van het eigen sociale netwerk en eventueel gepaste ondersteuning uit de Wmo. Heeft u geneeskundige zorg nodig? De zorgverzekeraar betaalt de verpleging en verzorging.Heeft u blijvend 24 uur per dag zorg en/of toezicht nodig in uw directe omgeving? Dan kunt u een aanvraag indienen bij het CIZ voor zorg met verblijf in een zorginstelling. Thuis (blijven) wonen met zorg kan ook. Maar alleen als de zorg thuis verantwoord is. En als de kosten niet hoger zijn dan de opname in een instelling.

Bron: Rijksoverheid