Archief » Wetsvoorstel Wet langdurige zorg (Wlz)

Het kabinet heeft per 1 januari 2015 de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) ingevoerd. Deze wet heeft de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vervangen. Alleen de zwaarste, langdurige zorg wordt nog vergoed vanuit de Wlz. Met deze wet moet de kwaliteit van leven voor ouderen en gehandicapten die veel zorg nodig hebben gegarandeerd blijven. De wet maakt deel uit van een samenhangend systeem van nieuwe en vernieuwde wetten, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo), de nieuwe Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Voor huidige cliënten geldt een overgangsregeling.

Doelgroep Wlz

De Wlz is bedoeld voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking die blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig hebben. Zij zijn niet langer in staat om met ondersteuning van hun sociaal netwerk, gemeente of met verpleging en verzorging aan huis zelfstandig thuis te kunnen wonen. Het gaat bijvoorbeeld om kwetsbare ouderen en mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke of mensen met een psychische stoornis.

Hoofdpunten Wlz

De hoofdpunten uit de nieuwe Wlz zijn:

 • Recht op zorg
  Kinderen en volwassenen die blijvend zijn aangewezen op permanent toezicht of op 24 uur per dag zorg in de nabijheid, hebben een verzekerd recht op zorg.
 • Volledig zorgpakket
  Cliënten hebben een verzekerd recht op een volledig zorgpakket. Dit pakket bestaat uit verblijf, persoonlijke verzorging, begeleiding, verpleging, behandeling en het individueel gebruik van mobiliteitshulpmiddelen. En vervoer naar dagbesteding en dagbehandeling.
 • Zorg in een instelling of zorg thuis
  Cliënten hebben de keuze tussen zorg in een instelling of zorg thuis. Maar alleen als de zorg thuis verantwoord is. En als de kosten niet hoger zijn dan opname in een instelling.
 • Zorgplan
  Zorgaanbieders zijn verplicht om met iedere cliënt een bespreking over de zorgverlening te voeren. De resultaten daarvan leggen zij vast in een zorgplan. Bij de zorgverlening staan de wensen, mogelijkheden en behoeften van de cliënt centraal. Het sociale netwerk van de cliënt wordt betrokken bij de bespreking van het zorgplan.
 • Persoonsgebonden budget of volledig pakket thuis
 • Wil de cliënt zorg thuis ontvangen? Dan heeft de cliënt de keuze tussen het persoonsgebonden budget (pgb) en het volledige pakket thuis (vpt).
 • Scherpere eisen pgb en vpt voor verantwoorde zorg buiten instelling
  Er komen strengere eisen voor het persoonsgebonden budget (pgb) en het volledige pakket thuis (vpt). Dit helpt om ervoor te zorgen dat de zorg buiten de instelling verantwoord is.
 • Woningaanpassing
  Aanpassingen aan de woning indien nodig voor pgb of volledig pakket thuis ogv de Wlz wordt vergoed.
CIZ bepaalt recht op zorg

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) bepaalt volgens het wetsvoorstel Wlz of iemand recht heeft op zorg uit de Wlz.

Veelgestelde vragen Wlz

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een overzicht van veelgestelde vragen over de Wlz met aantwoorden. Klik hier voor het overzicht

Wat is er veranderd voor mensen die in 2014 gebruikmaakten van zorg uit de AWBZ of de Wmo?
 • U woont in een verzorgingshuis of verpleeghuis
 • U ontvangt thuis zorg vanuit de AWBZ
 • U heeft een persoonsgebonden budget (pgb) van de gemeente op grond van de Wmo
 • U heeft in de toekomst zorg nodig