Gevolgen bezuinigingen in de zorg

Ontwikkelingen in de zorg

Het huidige zorgstelsel in Nederland is aan flinke veranderingen onderhevig mede vanwege de explosieve stijging van de zorgkosten. Sinds 2001 is de gezondheidszorg de grootste kostenpost met bijna 75 miljard euro. Dit is 30% van de rijksoverheidsuitgaven. Indien deze zorgkosten in het huidige tempo doorgroeit, dan zal in 2040 de helft van de rijksvergroting opgaan aan de gezondheidszorg.

Wat zijn de gevolgen van de bezuinigingen/maatregelen uit het regeerakkoord, sociaal akkoord, zorgakkoord en miljoenennota 2015 op het gebied van zorg: o.a. Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Persoonsgebondenbudget (Pgb), Zorgverzekeringswet (Zvw), Participatiewet, Ziektewet, Algemene ouderdomswet (AOW), WW en ontslagrecht e.d.?

Hieronder vind je een overzicht van ontwikkelingen en veranderingen per wet/onderwerp op het gebied van zorg en welzijn die tussen 2014 en 2018 (mogelijk) worden doorgevoerd.

Lees verder ‘Ontwikkelingen in de zorg’


2012: Zorgmaatregelen Voorjaarsnota en Deelakkoord

Hieronder vind je de zorgmaatregelen en bezuinigingen in de zorg gebaseerd op de Voorjaarsnota 2012 en geschrapte maatregelen uit Deelakoord van de VVD en PvdA.

Geschrapte zorgmaatregelen Deelakkoord

Per 1 oktober 2012 hebben VVD-leider Mark Rutte en PvdA-leider Diederik Samsom een akkoord bereikt over wijzigingen in de begroting van 2013.

 • Eigen bijdrage voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) is van tafel. In de oorsprokelijke begroting was de voorgenomen maatregel al wel verzacht en zou de eigen bijdrage voor mensen met een laag inkomen worden gecompeseerd.
 • Liggeld in het ziekenhuis is geschrapt. In de oorspronkelijke bergoting stond dat cliënten die in een instelling voor medisch specialistische zorg (ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra) verblijven een eigen bijdrage voor verblijfskosten van 7,50 euro per dag moesten betalen. Dit was bedoeld als gedeeltelijke compensatie voor niet-zorgkosten (voeding en verblijf)

Overzicht belangrijkste maatregelen begroting 2013

Zorgverzekeringswet (ZVW)

 • Eigen Risico wordt verhoogd naar 350 euro.
 • Verhoging compensatie eigen risico van 85 naar 95 euro. Voor de lage inkomens vindt een deel van de compensatie plaats via de zorgtoeslag. 
 • Schrappen rollator en eenvoudige mobiliteitshulpmiddelen.
 • Eigen bijdrage van 25% voor hoortoestellen, loslaten maximum vergoeding
 • Premiebasisverzekering gaat omhoog

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

 • Verhoging vermogensinkomensbijtelling eigen bijdrage AWBZ/WMO van 4 naar 12 %.
 • Nieuw geïndiceerden krijgen geen verblijfsindicatie 1, 2 of 3 meer. Verwacht wordt dat zij thuis blijven wonen met ondersteuning en zorg
 • Verlaging vergoedingen voor dagbesteding. Er komt één tarief voor dagbestedingsvervoer voor alle sectoren dat rond de 8 euro komt te liggen. Daarmee wordt het huidig gemiddeld tarief voor het rolstoelvervoer van 19,50 euro per persoon per dag meer dan gehalveerd.
 • Terugdraaien IQ-maatregel
 • Toekomstbestendig maken PGB
 • Ongedaan maken tariefsverhoging 5% PGB met verblijfsindicatie

Passend Onderwijs

 • De bezuinigingen op het passend onderwijs zijn teruggedraaid
 • Er is ruim 100 miljoen euro beschikbaar voor de (bij)scholing van docenten
 • De studie van mbo-studenten van 30 jaar of ouder bllijven door de overheid gefinancieerd worden

Sociale Zekerheid

 • Versnelling van de AOW leeftijdsverhoging. In 2013 gaat de leeftijd waarop de AOW ingaat met een maand omhoog.
 • Strengere regels ziektewet: Zieke flexwerkers hebben straks drie maanden recht op een uitkering van 70% van het laatst verdiende loon. Nu is dat nog twee jaar. Wie langer dan drie jaar heeft gewerkt, ontvangt de uitkering per extra jaar een maand langer. Daarna zal de uitkering 70% van het minimumloon bedragen.
 • Hervorming WW/ontslag
 • Afschaffing huishoudinkomenstoets
 • Wet werken naar vermogen WWNV) vindt nog geen doorgang in 2013. Dit betekent dat de Wsw en de Wajong vooralsnog ongewijzigd blijven.