Gevolgen Miljoenennota 2013 voor de zorg

De Rijksbegroting 2013 werd op Prinsjesdag bekend gemaakt en de inhoud komt niet geheel als een verrassing. Alles is in feite al bekend van het Lenteakkoord dat eerder dit jaar is gesloten door de Kunduz-coalitie. Te denken valt aan stijging eigen risico in de zorg van 220 naar 350 euro, introductie van € 7,50 eigen bijdrage liggeld ziekenhuis, het eerder ingaan van de verhoging AOW-leeftijd. In hoeverre de Begroting die er nu ligt zal veranderen, hangt af van de uitkomsten van de kabinetsformatie en het daaruitvloeiende regeerakoord.

Eigen bijdrage ggz en liggeld door deelakkoord van tafel

Per 1 oktober 2012 hebben VVD-leider Mark Rutte en PvdA-leider Diederik Samsom een akkoord bereikt over wijzigingen in de begroting van 2013. Behalve de forensentaks en langstudeerboete worden ook de eigen bijdrage voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) en het liggeld in het ziekenhuis geschrapt. 

Belangrijkste maatregelen Miljoenennota

Zorgverzekeringswet (ZVW)

 • Eigen Risico wordt verhoogd naar 350 euro.
 • Verhoging compensatie eigen risico van 85 naar 95 euro. Voor de lage inkomens vindt een deel van de compensatie plaats via de zorgtoeslag. 
 • Geschrapt in deelakoord: Introductie van € 7,50 eigen bijdrage liggeld ziekenhuis
 • Schrappen rollator en eenvoudige mobiliteitshulpmiddelen.
 • Eigen bijdrage van 25% voor hoortoestellen, loslaten maximum vergoeding
 • Premiebasisverzekering gaat omhoog

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

 • Verhoging vermogensinkomensbijtelling eigen bijdrage AWBZ/WMO van 4 naar 12 %.
 • Nieuw geïndiceerden krijgen geen verblijfsindicatie 1, 2 of 3 meer. Verwacht wordt dat zij thuis blijven wonen met ondersteuning en zorg
 • Verlaging vergoedingen voor dagbesteding. Er komt één tarief voor dagbestedingsvervoer voor alle sectoren dat rond de 8 euro komt te liggen. Daarmee wordt het huidig gemiddeld tarief voor het rolstoelvervoer van 19,50 euro per persoon per dag meer dan gehalveerd.
 • Terugdraaien IQ-maatregel
 • Geschrapt in deelakoord: Eigen bijdrage voor de ggz in 2013 gecompenseerd. Mensen met een laag inkomen krijgen de eigen bijdrage helemaal of deels terug
 • Toekomstbestendig maken PGB
 • Ongedaan maken tariefsverhoging 5% PGB met verblijfsindicatie

Passend Onderwijs

 • De bezuinigingen op het passend onderwijs zijn teruggedraaid
 • Er is ruim 100 miljoen euro beschikbaar voor de (bij)scholing van docenten
 • De studie van mbo-studenten van 30 jaar of ouder bllijven door de overheid gefinancieerd worden

Sociale Zekerheid

 • Versnelling van de AOW leeftijdsverhoging. In 2013 gaat de leeftijd waarop de AOW ingaat met een maand omhoog.
 • Strengere regels ziektewet: Zieke flexwerkers hebben straks drie maanden recht op een uitkering van 70% van het laatst verdiende loon. Nu is dat nog twee jaar. Wie langer dan drie jaar heeft gewerkt, ontvangt de uitkering per extra jaar een maand langer. Daarna zal de uitkering 70% van het minimumloon bedragen.
 • Hervorming WW/ontslag
 • Afschaffing huishoudinkomenstoets
 • Wet werken naar vermogen WWNV) vindt nog geen doorgang in 2013. Dit betekent dat de Wsw en de Wajong vooralsnog ongewijzigd blijven.