Gevolgen Miljoenennota 2014 voor Zorg & Welzijn

De Miljoenennota 2014 is op Prinsjesdag in 2013 bekend gemaakt. Hieronder een overzicht van maatregelen uit de Miljoenennota 2014 op het gebied van Zorg & Welzijn.

Zorg
 • Huishoudelijk hulp: Er wordt in 2014 nog niet bezuinigd op de huishoudelijke hulp, de geplande bezuiniging van 89 miljoen euro gaat niet door.
 • Premie voor de zorgverzekering kan volgens de berekeningen van VWS  komend jaar met 24 euro omlaag tot 1226 euro per jaar.
 • Zorgtoeslag: Over de gehele breedte wat omlaag. Tot nu toe werd er geen rekening mee gehouden dat veel mensen een collectieve verzekering afsluiten en zo korting krijgen op de premie. Die korting wordt vanaf 2014 wel meegenomen in de algemene berekening van de hoogte van de zorgtoeslag. Dit leidt tot een kleine verlaging van de zorgtoeslag
 • Eigen risico: Het eigen risico in de zorg wordt toch niet inkomensafhankelijk en komt na aanpassing aan de inflatie uit op 360 euro per jaar. Nu is het eigen risico nog 350 euro. Wel krijgen mensen met lage inkomens een compenserende zorgtoeslag en wordt voor de hoogste inkomens de algemene heffingskorting afgeschaft
 • Versobering toeslagenregelingen: Diverse regelingen als de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), compensatie eigen risico en de fiscale regeling voor aftrek van specifieke zorgkosten, worden samengevoegd.
 • Pgb: Er gaan striktere normen gelden om in aanmerking te komen voor een persoonsgebonden budget (pgb) waarmee chronisch zieken en gehandicapten zelf hun zorg kunnen regelen. Nieuwe aanvragers die minder dan 10 uur zorg nodig hebben, krijgen geen pgb, maar voor de 40.000 mensen die nu al een pgb hebben, verandert er niets.
 • Verzacht maatregelen zak- en kleedgeld AWBZ: Er wordt minder bezuinigd op chronisch zieken en gehandicapten. Mensen met een Wajong-uitkering die in een instelling zitten, krijgen 1700 euro meer per jaar dan in het regeerakkoord was afgesproken. Voor AOW’ers in een instelling wordt de uitkering 950 euro ruimer
 • Gemeenten en zorgverzekeraars worden vanaf volgend jaar verantwoordelijk voor ouderen en gehandicapten die niet in een instelling wonen. Doel is om mensen langer thuis te laten wonen. Die decentralisatie gaat gepaard met forse bezuinigingen, vanaf 2015. De voorgenomen bezuiniging op de huishoudelijk hulp van bijn 90 miljoen in 2014, gaat niet door. In 2015 zal er wel 40 procent gekort worden op huishoudelijk hulp aan ouderen.
 • Basispakket: Er wordt 300 miljoen bezuinigd op het basispakket. Het College voor Zorgverzekeringen gaat kijken wat er uit kan.
 • Zorgfraude: Schippers en Van Rijn trekken 5 miljoen euro extra uit om fraude in de zorg op te sporen en aan te pakken.
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten  op grond van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten gaat van 342 naar 247 euro netto per jaar.
 • Heffingskorting en arbeidskorting inkomensafhankelijk: lage inkomens krijgen meer, hoge inkomens krijgen minder belastingaftrek.
 • Partcipatiewet: In 2014 komen de eerste 5000 banen beschikbaar voor mensen met een arbeidsbeperking. Het gaat om een afspraak uit het sociaal akkoord.
 • De regels voor samenwonen voor AOW’ers worden eenvoudiger. Een AOW’er met een eigen huis waarvan hij de financiële lasten draagt, geldt vanaf 2015 per definitie niet als samenwonend. Hij heeft dan altijd recht op de AOW-uitkering voor alleenstaanden van 70 procent van het minimumloon.
 • De AOW wordt vanaf 2015 verlaagd. De leeftijd wordt stapsgewijs verhoogd naar 67 jaar.
 • Huishoudtoeslag: In 2015 worden toeslagen voor onder meer huur en zorg gebundeld in één huishoudtoeslag. Voor ouderen betekent deze maatregel een achteruitgang van gemiddeld 25 euro per maand.
 • Er komt 80 miljoen voor bestrijding armoede en schulden, vooral voor gezinnen met kinderen.
 • De laagste inkomens krijgen volgend jaar een eenmalige tegemoetkoming van honderd euro.
 • Kindgebonden budget en kinderbijslag: De bedragen van het kindgebonden budget worden bevroren. De kinderbijslag voor oudere kinderen gaat stapsgewijs omlaag naar die van kinderen tot 6 jaar. Er wordt flink geschrapt in de kindregelingen. Er blijven over: kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de toeslag voor kinderopvang
 • De ziekenhuizen en zorgverzekeraars hebben met minister Schippers afgesproken dat ze nog maar 1,5 procent méér uitgeven aan ziekenhuiszorg in 2014 dan dit jaar. Dat levert een besparing op van 250 miljoen euro volgend jaar, oplopend tot 1 miljard euro in 2017.
 • Het ministerie verwacht volgend jaar ook 750 miljoen euro minder uit te geven aan geneesmiddelen omdat de prijzen dalen.
Onderwijs
 • Vanaf 1 augustus moeten scholen zorgen voor een goede plek voor een leerling. Leerlingen die extra aandacht nodig hebben moeten vaker in het reguliere onderwijs terechtkomen. Er kan geen gebruik meer worden gemaakt van het zogeheten rugzakje, een persoonlijk budget om extra onderwijs in te kopen.
Prinsjesdagstukken 

Miljoenennota 2014 (PDF)

XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport Rijksbegroting 2014 (PDF)

XV  Sociale Zaken en Werkgelegenheid Rijksbegroting 2014 (PDF)