Gevolgen miljoenennota 2020 voor zorg

De Miljoenennota en Rijksbegroting zijn op Prinsjesdag (dinsdag 17 september 2019) weer bekend gemaakt. Wat zijn de gevolgen van de Miljoenennota 2020 voor zorg en welzijn?

 

Overzicht veranderingen Zorg & Welzijn
 • De zorgpremie kent volgend jaar een lichte stijging met ongeveer drie euro per maand. Op jaarbasis gaat een basisverzekering bijna vier tientjes extra kosten. In 2020 zal de de gemiddelde basispremie € 1421,00 bedragen. In 2019 was € 1384,00

 • Het verplicht eigen risico blijft onveranderd en bedraagt € 385,00

 • Lagere collectiviteitskorting van 10% naar 5%

 • Wijziging abonnementstarief Wmo: In 2019 geldt een maximale eigen bijdrage van € 17,50 per vier weken voor Wmo-maatwerkvoorzieningen. Dit is een tussenvariant: in 2020 is de bijdrageperiode niet meer vier weken, maar een maand. De hoogte van de maximale eigen bijdrage wordt hierop aangepast. In 2020 zal deze € 19,00 per maand bedragen.

 • Vanaf 2020 zijn er twee wijzigingen in de inning van eigen bijdrage Wmo. Het gaat om: 1. Een wijziging van de eigen bijdrage bij een persoonsgebonden budget Beschermd Wonen. Het doel is dat iedereen in dezelfde woonsituatie een eigen bijdrage betaalt volgens dezelfde regels. 2. Maatregelen met als doel om het aantal stapelfacturen verder te verminderen.

 • Er gaat per 1 januari 2020 een vaste eigen bijdrage gelden voor zogenaamd deeltijdverblijf. Dit scheelt straks veel overbodige administratie

 • Per 1 juli 2020 is het voor alle zorgverleners van Nederland wettelijk verplicht om patiënten elektronische inzage te bieden in hun medische gegevens. Zo kunnen patiënten hun eigen medische gegevens veilig digitaal inzien en beheren. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een subsidie van 75 miljoen euro beschikbaar gesteld om huisartsen ondersteuning te bieden om dit mogelijk te maken.

 • Het kabinet stelt de komende jaren ruim 1 miljard euro extra ter beschikking voor de jeugdzorg en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Voor de jeugdzorg gaat het in 2019 om 420 miljoen. In 2020 en 2021 is er 300 miljoen beschikbaar. Voor de ggz gaat het dit jaar om 50 miljoen en in de komende drie jaren loopt dat op tot 95 miljoen structureel.

Uitbreidingen basisverzekering

 • Logeervergoeding voor patiënten die voor een behandeling langdurig ver moeten reizen. Zij ontvangen nu een vergoeding van de vervoerskosten, maar kunnen vanaf volgend jaar kiezen tussen de logeervergoeding en vergoeding van de vervoerskosten. De logeervergoeding bedraagt maximaal €75 per nacht, als er sprake is van tenminste 3 aaneengesloten dagen behandeling.

 • Vergoeding voor de zorg door de specialist ouderengeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten

 • Vergoeding van apotheekbereidingen als een geregistreerd geneesmiddel door hoge kosten niet wordt toegelaten tot het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).

 • Fampyra, een geneesmiddel dat het loopvermogen van MS-patiënten verbetert, is per 1 september 2019 opgenomen in de basisverzekering.

 • Durvalumab en abemaciclib, voor de behandeling van een specifieke vorm van longkanker en bepaalde vormen van borskanker, is per 1 september 2019 opgenomen in de basis verzekering.

 • De reeds in 2019 bestaande regeling met betrekking tot de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) wordt verlengd. Zwangere vrouwen kunnen ook in 2020 kiezen voor de NIPT-test. Er geldt een eigen betaling van € 175,00.

Hier kunt u nalezen wat gevolgen van de miljoenennota 2019 waren voor zorg en welzijn