Gevolgen miljoenennota 2022 voor zorg en welzijn

De Miljoenennota en Rijksbegroting zijn op Prinsjesdag, dinsdag 21 september 2021, weer bekend gemaakt. Wat zijn de gevolgen van de Miljoenennota 2022 voor zorg en welzijn?

Het kabinet blijft zich maximaal inzetten om de coronacrisis te bestrijden en investeert ook komend jaar in het vaccinatieprogramma, de monitoring van de verspreiding van het virus via de testcapaciteit en het versterken van de GGD’en. Ook werkt het kabinet aan het verbeteren van de pandemische paraatheid: er wordt een plan gemaakt om voldoende voorbereid te zijn op toekomstige pandemieën. Om zorg toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te houden, werken we aan het toekomstbestendig maken van de zorg. Voor tekorten in de jeugdzorg wordt extra geld beschikbaar gesteld aan gemeenten. In totaal wordt er 100 miljard euro besteed aan de zorg in 2022.

Coronabestrijding
 • De meest ingrijpende fase van de coronacrisis ligt achter ons, maar er blijven risico’s. Daarom investeren we in 2022 vooralsnog 2,1 miljard euro in de coronabestrijding. We moeten zicht houden op de verspreiding van het virus door te blijven monitoren en testen.
 • Ook zetten we onverminderd in op de bestrijding van het virus door middel van vaccinatie. Omdat de GGD’en een essentiële rol blijven spelen in de coronabestrijding is het belangrijk dat we deze organisaties versterken. Dit doen we onder andere door extra middelen beschikbaar te stellen voor het bron- en contactonderzoek, de teststraten en het vaccinatieprogramma.
Pandemische paraatheid
 • Door de coronacrisis hebben we ingezien dat we beter voorbereid moeten zijn op onbekende dreigingen voor de volksgezondheid: onze pandemische paraatheid moet beter. Om hiermee een start te maken stelt het kabinet volgend jaar in totaal 22 miljoen euro beschikbaar.
 • We hebben geleerd dat samenwerking binnen het zorgstelsel essentieel is in crisistijd, maar ook is sturing vanuit de overheid onmisbaar gebleken. Er wordt een plan opgesteld om voorbereid te zijn op toekomstige pandemieën, waar het vergroten van ons aanpassingsvermogen en onze zelfvoorzienendheid een grote rol in zullen spelen. Er moet worden geïnvesteerd in de publiek-private samenwerking bij de ontwikkeling en productie van vaccins, geneesmiddelen en medische technologie.
 • Ook wordt er een landelijke infrastructuur ingericht om de 25 GGD’en aan te sturen ten tijde van crisis. Op die manier moet de bestrijding van een nieuwe epidemie adequater en sneller van de grond komen in de toekomst.
 • Een ander onderdeel van de pandemische paraatheid is het opbouwen van de nationale zorgreserve, een duurzaam bestand van zorgprofessionals die kunnen inspringen in tijden van crisis. Hier trekt het kabinet per jaar 5 miljoen euro voor uit vanaf 2022.
Zorg voor de toekomst

Er komen veel veranderingen af op de zorg, onder andere door vergrijzing en de krapte op de arbeidsmarkt. Om zorg toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te houden, moeten we deze toekomstbestendig maken. Dat vraagt om meer aandacht voor preventie en gezondheid, focus op organisatie en regie en oog voor vernieuwing en werkplezier. Daarvoor worden in 2022 extra middelen beschikbaar gesteld.

 • Zo komt er met de ‘subsidieregeling ondersteuning wijkverpleging’ 57 miljoen euro beschikbaar voor projecten gericht op samenwerking of het verminderen van administratieve lasten.
 • Ook trekt het kabinet komend jaar 14 miljoen euro uit voor de ‘stimuleringsregeling e-health thuis’ voor mensen die thuis ondersteuning en zorg nodig hebben.
 • Daarnaast is in 2022 ruim 4 miljoen beschikbaar in ‘subsidieregeling juiste zorg op de juiste plek’, onder andere bedoeld om samenwerking in de regio en tussen zorgsectoren te stimuleren.
 • Ook steunt het kabinet de sector in het werven, scholen en behouden van voldoende zorgmedewerkers. Dit wordt gedaan via bijvoorbeeld de financiering van medische vervolgopleidingen en stages. Door de coronacrisis is het tekort aan stageplekken voor studenten van zorgopleidingen verder toegenomen, omdat veel stages zijn uit- of afgesteld. In 2022 is er 63,5 miljoen euro beschikbaar gesteld om werkgevers een impuls te geven om meer stageplekken aan te bieden en deze op een innovatieve wijze vorm te geven.
 • Om de zorg toekomstbestendig te maken is het belangrijk om de inzet van digitaal ondersteunende zorg en e-health-toepassingen te vergroten. Tijdens de crisis is dit essentieel gebleken, onder andere om gegevens tussen zorgaanbieders, de GGD en het RIVM te kunnen delen. Dit moeten we vast zien te houden in de toekomst.
Jeugdzorg
 • Om de toegankelijkheid, effectiviteit, betaalbaarheid en kwaliteit van de jeugdzorg verder te verbeteren is urgent actie nodig. Hiervoor komt komend jaar 1,3 miljard euro extra beschikbaar voor gemeenten, bovenop de 300 miljoen die vorig jaar is toegezegd.
 • Het kabinet en de gemeenten maken samen met cliëntenorganisaties, beroeps- en brancheverenigingen en professionals een hervormingsagenda voor het jeugdstelsel. Daarin worden afspraken gemaakt die moeten leiden tot een duurzame verbetering van het jeugdhulpstelsel, waarin zorg beschikbaar is voor kinderen die dat echt nodig hebben, gemeenten betere uitvoeringskracht hebben en er meer inzicht komt in informatie zoals gebruik van jeugdzorg, uitgaven en wachttijden. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met gemeenten om al aan de slag te gaan met een aantal maatregelen, zoals het breder invoeren van een praktijkondersteuner jeugd-ggz bij de huisarts.

Zorgpremie

 • Om de toenemende kosten van de zorg te kunnen financieren rekent het kabinet in 2022 op een stijging van de premie van de basisverzekering van ongeveer €2,75 per maand. Hiermee komt de zorgpremie in totaal op ongeveer €125,75 per maand. Uiterlijk in november 2021 stellen de zorgverzekeraars hun premie vast.
 • Via de zorgtoeslag wordt de premiestijging gecompenseerd voor mensen met een lager inkomen, de zorgtoeslag zal namelijk stijgen met maximaal 3 euro per maand.
 • Het kabinet heeft, na een motie van de Tweede Kamer, toegezegd het eigen risico in 2022 op €385 te houden.
Lopende programma’s
 • De financiering van verschillende lopende programma’s blijft gedeeltelijk in stand tijdens de demissionaire kabinetsperiode. Het gaat hierbij om programma’s zoals ‘Geweld Hoort Nergens Thuis’ en ‘Kansrijke Start’. In deze programma’s wordt respectievelijk 5 miljoen en 7 miljoen euro geïnvesteerd in 2022.
 • Daarnaast wordt er ongeveer 5,5 miljoen beschikbaar gesteld voor suïcidepreventie om het werk van 113 Zelfmoordpreventie in het jaar 2022 te kunnen continueren.

 

////////////////////////////////////////

 

Nalezen wat de gevolgen Miljoenennota waren in 2021?

Overzicht veranderingen Zorg & Welzijn 2021
 • De zorgpremie kent volgend jaar een stijging 59 euro per jaar. De maandelijkse nominale premie bedraagt 122,75 euro per maand. Dit is 5 euro meer dan dit jaar.
 • Voor mensen met een lager inkomen wordt de stijgende zorgpremie met de zorgtoeslag gecompenseerd. Per maand zal dit maximaal 3,83 euro bedragen voor alleenstaanden en 9 euro voor gezinnen
 • Het verplicht eigen risico blijft onveranderd en bedraagt € 385,00
 • De coronacrisis heeft het belang van digitale zorg nog extra onderstreept. Ondersteuning en zorg op afstand helpen thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte, beperking of psychische aandoening. Het kabinet maakt hiervoor in 2020 € 77 miljoen extra beschikbaar via de SET COVID-19 2.0-regeling.
 • Versterking jeugdzorg: Gemeenten beschikken over tijdelijke extra middelen om de groei in de jeugdzorg te compenseren. Het kabinet verlengt deze extra middelen. Daardoor krijgen gemeenten in 2022 € 300 miljoen extra.
 • Terugdringen dakloosheid: Er komt extra geld voor woonplekken met begeleiding voor dak- en thuislozen. En kortdurende opvang in een- of tweepersoonskamers. Voor deze maatregelen trekt het kabinet € 200 miljoen uit in 2020 en 2021

Uitbreidingen basisverzekering

 • Extra zorg bij (ex)coronapatienten indien zij bijvoorbeeld te maken hebben met  langdurige klachten als vermoeidheid, benauwdheid en/of verlies van spierkracht. Fysio- en oefentherapie maximaal 50 behandelingen, ergotherapie maximaal 18 behandeluren (8 extra ivm corona), Dieetadvies 10 adviesuren (7 extra ivm corona). Let op: wel eigen risico van toepassing
 • Een aantal nieuwe geneesmiddelen tegen kanker. Deze zijn dit jaar al toegevoegd: Lynparza tegen eierstokkanker (merknaam Olaparib); Axicabtagene ciloleucel tegen lymfeklierkanker (merknaam Yescarta); Durvalumab bij specifieke vormen van longkanker en Abemaciclib bij bepaalde vormen van borstkanker
 • Vervoer van en naar de dagbehandeling wordt tijdelijk toegevoegd. Dit is vanuit de subsidieregeling extramurale behandeling en onderdeel zijn van een zorgprogramma. Het gaat om een zorgprogramma bij chronisch progressieve degeneratieve aandoeningen, niet-aangeboren hersenletsel of in verband met een verstandelijke beperking.
 • Geen eigen risico voor donoren bij het maken van medisch kosten iv.m donatie. Ook geen eigen risico voor slachtoffers van seksueel geweld per september dit jaar (voorlopig tijdelijk to/m augustus 2021). Zij hebben recht op directe vergoeding van medische kosten. Wel dienen slachtoffers hulp te zoeken bij een Centrum Seksueel Geweld (CSG)

Maatregelen in de zorg vanwege coronacrisis

 • In 2020 en 2021 maakt het kabinet € 6,7 miljard extra vrij voor crisismaatregelen.
 • Er komt onder meer € 300 miljoen beschikbaar voor testcapaciteit. En € 305 miljoen voor extra IC-capaciteit.
 • Ook van zorgmedewerkers wordt het komende jaar waarschijnlijk opnieuw veel gevraagd. Het kabinet trekt daarom ook voor 2021 extra geld uit voor een bonus. Zorgmedewerkers krijgen, na de bonus van netto € 1.000 in 2020, in 2021 een tweede bonus van netto € 500.
Gevolgen miljoenennota 2021 voor zorg en welzijn