Hervorming AWBZ

Om de zorg toegankelijk, goed en betaalbaar te houden, voert het kabinet de komende jaren hervormingen door. Bijvoorbeeld op het gebied van de AWBZ en de Wmo. Ook neemt de overheid maatregelen zodat mensen met ondersteuning en zorg langer thuis kunnen blijven wonen. 

Doel hervorming: langer thuis wonen

Het kabinet wil de huidige Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vanaf 2015 ingrijpend hervormen. Doel is om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Zo nodig met ondersteuning van de gemeente of zorg via de zorgverzekering.

Door beter in te spelen op hun persoonlijke situatie en te kijken naar wat ze zelf nog kunnen doen, kunnen mensen over hun eigen leven blijven beslissen. Zo kan ook de zorg betaalbaar blijven.

De ontwikkeling om langer thuis te blijven wonen is al langer gaande. Maar sinds 2013 gaat de ontwikkeling in een versneld tempo.  

Vanaf 2015: Wmo 2015, Zvw of Wlz

De hervorming van de langdurige zorg betekent onder andere:

 • Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 De gemeente gaat zorgen voor de ondersteuning van burgers. De nieuwe Wmo 2015 is gericht op deelneming in de samenleving. De wet regelt hulp en ondersteuning, die past bij de persoonlijke omstandigheden van mensen.
 • Zorgverzekeringswet (Zvw) Wijkverpleegkundigen gaan thuis meer verpleging en verzorging leveren. Via de Zorgverzekeringswet (Zvw) is medische en de verpleegkundige zorg geregeld.
 • Nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) De Wlz is er voor mensen die behoefte hebben aan permanent toezicht. Zij hebben 24 uur zorg per dag nodig in de directe nabijheid. De Wlz gaat de huidige AWBZ vervangen.
Zware zorg blijft verzekerd

De Wet langdurige zorg (wlz) is bedoeld voor mensen die vanwege een (somatische of psychogeriatrische) aandoening, beperking (verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke) handicap een blijvende behoefte hebben aan permanente toezicht en zorg. De wet vervangt de AWBZ en streeft die op een aantal belangrijke punten voorbij, omdat:

 • voor cliënten meer rechtszekerheid wordt gecreëerd via het vastleggen van het verzekerd pakket en de zorginhoudelijke toegangscriteria op wetsniveau (in de AWBZ was dit in lagere regelgeving vastgelegd);
 • de zorgplanbespreking wettelijk verankerd wordt, waardoor de wensen, mogelijkheden en behoeften van de cliënt meer centraal komen te staan in de zorgverlening en er meer nadruk komt op de betrokkenheid van het sociale netwerk van de cliënt;
 • het persoonsgebonden budget (pgb) en het volledige pakket thuis (vpt) als volwaardige leveringsvormen in de wet worden vastgelegd, waardoor de keuzevrijheid van de cliënt wordt versterkt;
 • de eisen die gesteld worden aan het pgb en vpt worden aangescherpt waardoor er meer waarborgen zijn dat de zorg buiten de instelling verantwoord is.
1 januari 2015

Zowel de Wmo 2015 als de Wlz zijn nu in behandeling bij het parlement. De geplande ingangsdatum van de wetsvoorstellen is 1 januari 2015, nadat beide wetsvoorstellen zijn aangenomen door de Eerste Kamer.

Wat gaat er veranderen voor mensen die gebruikmaken van zorg uit de AWBZ of de Wmo?
 • U woont in een verzorgingshuis of verpleeghuis
 • U ontvangt thuis zorg vanuit de AWBZ
 • U heeft een persoonsgebonden budget (pgb) van de gemeente op grond van de Wmo
 • Als u in de toekomst zorg nodig heeft

Klik hier voor een overzicht.

Veelgestelde vragen over de hervorming langdurige zorg