Het keukentafelgesprek

Krijgt je naaste zorg of ondersteuning van de gemeente op basis van de Wmo of jeugdzorg. Dan onderzoekt de gemeente in een gesprek wat er nodig is. Wat houdt dit keukentafelgesprek in? Wat kan je er als mantelzorger mee? En hoe kan je je hierop voorbereiden?

In een zogenaamd keukentafelgesprek onderzoekt de gemeente welke zorg er nodig is vanuit de Wmo en/of Jeugdwet. Het doel van het gesprek is om duidelijk te krijgen waar precies behoefte aan is. De gemeente gaat na wat de zorgvrager zelf kan, met hulp van u als mantelzorger en waar de gemeente moet ondersteunen. 

Het gaat hierbij niet om medische zorg, maar om hulp en voorzieningen in huis of omgeving om zelfredzaam te zijn en mee te kunnen doen aan de samenleving. 

Het keukentafelgesprek vindt niet altijd bij jou thuis plaats. Het kan ook plaatsvinden in bijvoorbeeld een wijkcentrum of gemeentehuis. Of soms telefonisch of schriftelijk.

Wie neemt deel aan dit gesprek?

De zorgvrager, de vertegenwoordiger van de gemeente en de mantelzorger zijn aanwezig. En eventueel een onafhankelijke cliëntondersteuner. 

Lees meer over de onafhankelijk cliëntondersteuner.

Je rol als mantelzorger

Waarom is het voor jou als mantelzorger belangrijk om aanwezig te zijn bij het keukentafelgesprek? 

 • Om een goed beeld te krijgen van de situatie, kan de gemeente uw kennis goed gebruiken. 
 • In het gesprek komt aan bod welke bijdrage familie, vrienden en andere mantelzorgers leveren of kunnen gaan leveren aan de zorg. 
 • De gemeente heeft als taak om niet alleen de zorgvrager maar ook de mantelzorger te ondersteunen.

Mantelzorg is altijd onbetaald en vrijwillig. Mantelzorg kan nooit door de gemeente worden afgedwongen. Lees over je rechten en plichten als mantelzorger.

Het is belangrijk om je goed voor te bereiden op het gesprek met de gemeente. Het gaat immers ook over úw inzet en úw ondersteuningsbehoefte. Zorg daarom dat je van te voren een duidelijk beeld heeft van je eigen situatie. 

Wat kost je veel energie? Waar maak je je zorgen om? Waar zou je hulp bij willen? De gemeente stopt soms bij ‘wij doen dat als gemeente niet’ zonder verder mee te denken over een oplossing. Door goed voorbereid te zijn, kun je een reëel beeld geven van de benodigde ondersteuning.

Voorbereidingsformulier

MantelzorgNL ontwikkelde een voorbereidingsformulier. Je beantwoordt 8 vragen, die je mantelzorgsituatie goed in beeld brengen. Dit formulier kun je uitprinten, invullen en meenemen naar het gesprek.

Download het voorbereidingsformulier

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten, tips en valkuilen tijdens het keukentafelgesprek?

 1. Bedenk voor het keukentafelgesprek waar u zelf als mantelzorger mee geholpen zou zijn. Praat er eventueel vooraf over met iemand uit uw familie- of vriendenkring.
 2. Schrijf voor het gesprek op wat u belangrijk vindt om tijdens het gesprek te melden; zo vergeet u niets.
 3. Geef een reëel beeld: wat kost u veel energie, waar maakt u zich zorgen om, waar zou u hulp bij willen?
 4. Vraag wat de gemeente voor u kan doen. Welke ondersteuning is er? Is er iets niet helemaal duidelijk? Blijf doorvragen!
 5. Het kan moeilijk zijn om in de aanwezigheid van de zorgvrager aan te geven waar u zelf behoefte aan heeft. Vraag dan om een eigen gesprek.
 6. Zorg dat er voldoende aandacht is voor uw dagelijks leven en zorg dat hier voldoende rekening mee wordt gehouden. Daarbij mag u ook uw wens om met vakantie te gaan (respijtzorg) aan de orde stellen.
 7. Vraag om een schriftelijk verslag van het gesprek, daar heeft u recht op.
 8. Vraag om een evaluatiemoment of wat u moet doen als de situatie verandert.
Download 
Verslag

Na het keukentafelgesprek maakt de gespreksvoerder van de gemeente een verslag. Dit moet binnen zes weken na de melding gereed zijn. De zorgvrager ontvangt dit verslag. Behalve wanneer u als vertegenwoordiger optreedt, dan ontvangt u het verslag. 

Lees het verslag goed na. Is de situatie goed in beeld gebracht en zijn de afspraken correct vastgelegd? Als de zorgvrager het eens is met het verslag, dan ondertekent hij voor akkoord en retourneert het. Is het geen goede weergave van het gesprek, dan kunt u of uw naaste op het verslag reageren. 

Als de zorgvrager het wel eens is met het verslag, maar u niet, dan kunt u als mantelzorger zelf een gesprek aan te vragen bij de gemeente. 

Besluit + Beschikking

Blijkt uit het keukentafelgesprek dat degene voor wie u zorgt maatwerkvoorzieningen nodig heeft, dan ontvangt de zorgvrager hierover een besluit van de gemeente. Vervolgens kunt u deze maatwerkvoorzieningen aanvragen. 

Uw naaste ontvangt vervolgens een beschikking over de aanvraag van maatwerkvoorzieningen. 

Ook als de gemeente een lopende indicatie wil wijzigen of beëindigen moet uw naaste hierover een wijzigings- of beëindigingsbeschikking van de gemeente thuis gestuurd krijgen. 

Bezwaar 

Als uw naaste het niet eens is met de beschikking, dan kan hij bezwaar maken en vervolgens in beroep gaan. Bezwaar maken kan binnen zes weken na datum van verzending van de beschikking. Er zijn geen kosten aan verbonden.  

Let op: als uw naaste geen schriftelijke beschikking heeft ontvangen, is het niet mogelijk om bezwaar te maken. U herkent een beschikking aan een zogenaamde bezwaarclausule. Dit is een alinea (meestal aan het einde van de brief) waarin staat dat het mogelijk is om bezwaar te maken tegen de vermelde beslissing. Hier leest u tevens bij wie en voor wanneer u het bezwaarschrift uiterlijk in moet dienen. 

Leden van MantelzorgNL kunnen hierbij ondersteuning krijgen van de juridisch adviseurs van MantelzorgNL.