Hulpmiddelenzorg in Wlz-instellingen vereenvoudigd in 2020

Hulpmiddelen voor cliënten die in een Wlz-instelling wonen worden nu vanuit vier regelingen geleverd: de Wlz, de Zvw, de Wmo 2015 en soms ook de WIA. Bovendien verschillen de regels voor cliënten met behandeling en cliënten zonder behandeling in de instelling. De ingewikkelde regelgeving omtrent hulpmiddelenzorg in Wlz-instellingen wordt vereenvoudigd in 2020.

Vanaf 1 januari 2020:

 • worden mobiliteitshulpmiddelen (zoals een rolstoel en een scootmobiel) voor alle cliënten in een Wlz-instelling verstrekt vanuit de Wlz en niet meer vanuit de Wmo 2015;
 • worden hulpmiddelen voor zorgverlening en wonen voor algemeen gebruik altijd uit de Wlz betaald. Dit gaat bijvoorbeeld om tilliften en hoog-laagbedden, ook wel ‘roerende voorzieningen’ genoemd. Nu leveren gemeenten en zorgverzekeraars deze hulpmiddelen soms nog vanuit de Wmo 2015 en Zvw.

De vereenvoudiging kan met name gevolgen hebben voor cliënten zonder behandeling die al gebruik maken van deze hulpmiddelen. Uitgangspunt is dat zij zo weinig mogelijk van deze verandering merken. Bewoners van Wlz-instellingen die na 2020 een nieuw hulpmiddel nodig hebben, krijgen deze meteen vanuit de Wlz.

De vereenvoudiging van het verstrekken van individuele, persoonsgebonden hulpmiddelen voor cliënten in een Wlz-instelling, zoals incontinentiemateriaal en orthopedische schoenen, is nog onderwerp van gesprek.

 

Veelgestelde vragen over mobiliteitshulpmiddelen

Wat zijn mobiliteitshulpmiddelen?

Het gaat hier om hulpmiddelen voor individueel gebruik waarmee u zich binnen en buitenshuis kunt verplaatsen, zoals rolstoelen, scootmobielen en aangepaste fietsen.

Informatie over hulpmiddelen vindt u Hulpmiddelenwijzer.nl.

Welke mobiliteitshulpmiddelen worden vanuit de Wlz verstrekt?

Op dit moment biedt de Wlz alleen rolstoelen. Vanaf 2020 komen daar bij:

 • Niet-algemeen gebruikelijke fietsen, zoals driewielfietsen
 • Scootmobielen
 • Aangepaste wandelwagens/buggy’s
 • Aangepaste autostoeltjes voor kinderen
Kan ik mijn huidige mobiliteitshulpmiddel behouden als deze wijziging ingaat?
 • Woont u in een zorginstelling en heeft u uw mobiliteitshulpmiddel van de gemeente gekregen?
  Dan behoudt u dat hulpmiddel. De gemeente blijft verantwoordelijk voor onderhoud en aanpassingen tot het hulpmiddel vervangen moet worden. Mocht u na 1 januari 2020 verhuizen naar een zorginstelling in een andere gemeente, dan maken de gemeente van wie u het mobiliteitshulpmiddel heeft ontvangen en het zorgkantoor afspraken over het overnemen van het  mobiliteitshulpmiddel.Als u na 1 januari 2020 een nieuw mobiliteitshulpmiddel nodig heeft, wordt dat vanuit de Wlz betaald en onderhouden.
 • Woont u in een zorginstelling en heeft u uw rolstoel vanuit de Wlz ontvangen?
  Voor u verandert er niets. Het zorgkantoor blijft verantwoordelijk voor de rolstoel.
 • Woont u thuis met Wlz-zorg?
  Zolang u thuis woont, verandert er niets voor u. Verhuist u na 1 januari 2020 naar een zorginstelling? Dan bekijkt u samen met een ergotherapeut of fysiotherapeut van de zorginstelling of uw mobiliteitshulpmiddelen aan vervanging toe zijn. Zo ja, dan krijgt u nieuwe hulpmiddelen vanuit de Wlz. Zo nee, dan kan het zorgkantoor het hulpmiddel overnemen van de gemeente. Het zorgkantoor beoordeelt dit op basis van landelijk protocol.
Wie beoordeelt of een mobiliteitshulpmiddel vanuit de Wlz verstrekt wordt?

De ergotherapeut of fysiotherapeut van de zorginstelling vraagt samen met u een mobiliteitshulpmiddel aan bij het zorgkantoor. Het zorgkantoor beoordeelt of u het hulpmiddel krijgt. Hiervoor stellen de zorgkantoren landelijke beoordelingsregels op.

Verandert er iets in eigen bijdrage/betalingen?

Nee, uw eigen bijdrage voor de Wlz verandert niet als u een mobiliteitshulpmiddel vanuit de Wlz ontvangt. U hoeft geen aparte eigen bijdrage te betalen voor het hulpmiddel.

Kunnen de mobiliteitshulpmiddelen met een pgb worden ingekocht?

Als u in een Wlz-instelling woont, kunt u uw zorg niet zelf inkopen met een pgb. Dat geldt straks ook voor de mobiliteitshulpmiddelen. U ontvangt de hulpmiddelen in natura.

Als u niet in een Wlz-instelling woont, blijft uw gemeente verantwoordelijk voor uw mobiliteitshulpmiddelen. Uw gemeente kan hiervoor een pgb beschikbaar stellen, als u aan de voorwaarden voldoet.

Verandert er ook iets aan het collectief vervoer?

Collectief vervoer is een vorm van openbaar vervoer speciaal gericht op mensen met beperkingen.  Meestal is het een taxibusje dat in uw omgeving rijdt, bijvoorbeeld naar het winkelcentrum. Dit vervoer is bedoeld om mee te blijven doen in de samenleving. Als u in een Wlz-instelling woont, kunt u dit vervoer gebruiken. De gemeente blijft hiervoor verantwoordelijk, ook voor cliënten in een Wlz-zorginstelling.

Wanneer is er sprake van wonen in een Wlz-instelling (verbijf)?

Wlz-instellingen zijn zorginstellingen zoals verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg. Er zijn woonvormen die lijken op een zorginstelling maar dat toch niet zijn, zoals aanleunwoningen.

U woont in een zorginstelling als u uw woonkosten niet zelf hoeft te betalen (zoals huur en gas, water en elektriciteit). U kunt dit zo nodig bij uw zorginstelling of het zorgkantoor navragen.

Hoe worden mobiliteitshulpmiddelen betaald?

Zorgkantoren hebben een apart budget voor mobiliteitshulpmiddelen.

Veelgestelde vragen over roerende voorzieningen

Wat zijn roerende voorzieningen?

Roerende voorzieningen zijn hulpmiddelen voor zorg en wonen die door meerdere personen gebruikt kunnen worden, zoals hoog-laagbedden, tilliften en douchestoelen. Deze voorzieningen zijn onderdeel van de inventaris van zorginstellingen.

Informatie over hulpmiddelen vindt u op Hulpmiddelenwijzer.nl.

Hoe worden roerende voorzieningen verstrekt?

Als u in een Wlz-instelling woont worden deze voorzieningen in principe door de zorginstelling verstrekt. In sommige gevallen worden ze nu nog door de gemeente of zorgverzekeraar verstrekt. Per 1 januari 2020 verstrekken alleen de zorginstellingen roerende voorzieningen.

Heeft u een Wlz-indicatie en woont u níet in een Wlz-instelling? Dan kunt een hoog-laagbed aanvragen bij uw zorgverzekeraar. Voor andere voorzieningen zoals een tillift en douchestoel geldt:

 • U kunt het hulpmiddel aanvragen bij uw zorgverzekeraar als u het tijdelijk nodig heeft of als u nog niet weet hoe lang u het nodig heeft.
 • U kunt het hulpmiddel aanvragen bij uw gemeente als u het langdurig nodig heeft.
Hoe worden roerende voorzieningen in de Wlz-instelling betaald?

De instelling betaalt de voorzieningen uit het instellingsbudget.

Meer vragen?

Neem contact op met het Juiste Loket.

Informatie voor zorgaanbieders

De zorgkantoren informeren u over de wijzigingen per 1 januari 2020. Met vragen kunt u ook bij uw brancheorganisatie terecht.

Bron: Informatie Langdurige Zorg

 
Lees ook

Overheveling hulpmiddelen naar Wlz