Indicatie Wet langdurige zorg (Wlz)

U vraagt de indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) aan bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ kijkt of u voldoet aan de voorwaarden van de wet. Een belangrijke voorwaarde is dat u altijd toezicht nodig heeft of dat er 24 uur per dag zorg dichtbij moet zijn.

Aanvraag Wlz-indicatie

Op de website van het CIZ staat hoe u een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) aanvraagt. Om een beslissing te kunnen nemen op uw aanvraag, verzamelt het CIZ informatie over u. Bijvoorbeeld over uw gezondheid en over uw huishouden.

Het CIZ beoordeelt of mensen recht hebben op Wlz-zorg. Dit gebeurt op basis van objectieve criteria, zodat de beoordeling overal in het land hetzelfde is. Het CIZ voert altijd een gesprek met u.

Ondersteuning bij het aanvragen van een Wlz-indicatie

Bij het invullen van de aanvraag kunt u zich laten ondersteunen. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor deze onafhankelijke cliëntondersteuning. De ondersteuning is gratis. Het zorgkantoor kan u verder informeren.

Uiteraard kunt u ook zelf uw ondersteuning organiseren. Bijvoorbeeld een familielid of een vertegenwoordiger.

Besluit over Wlz-indicatie

Heeft u recht hebt op zorg vanuit de Wlz? Dan bespreekt het CIZ ook met u wat u zelf nog wilt doen en welke hulp u nu al krijgt van familie, vrienden of buren. Op basis van de verzamelde informatie stelt het CIZ voor u een zorgprofiel vast. In een zorgprofiel staat de aard, inhoud en globale omvang van de zorg die u nodig heeft.

Het CIZ stuurt het indicatiebesluit naar u en het zorgkantoor in uw regio. Het zorgkantoor neemt dan contact met u op om u desgewenst te helpen met het vinden van een zorgaanbieder. U kunt dan nadere afspraken maken over de zorgverlening. Deze afspraken worden vastgelegd in het zorgplan. Ook hierbij kunt u onafhankelijke cliëntondersteuning krijgen.

Wanneer u geen recht heeft op zorg uit de Wlz

Komt u volgens het CIZ niet in aanmerking voor zorg vanuit de Wlz en u bent het niet eens met het indicatiebesluit? Dan kunt u bezwaar maken bij het CIZ.

U kunt ook een gesprek aanvragen bij het Wmo-loket van uw gemeente. De gemeente gaat in overleg met u na wat u nodig hebt. En of u deze zorg en ondersteuning zelf of met hulp van de naaste omgeving kunt organiseren. Als dat niet (voldoende) mogelijk is, kan de gemeente u een maatwerkvoorziening toekennen.

Heeft u niet de hele dag intensieve zorg en toezicht nodig, maar wel een aantal uur verpleging en verzorging thuis? Dan kunt u dit via de Zorgverzekeringswet ontvangen. De wijkverpleegkundige kan u hierbij helpen.

Herindicatie als uw zorgbehoefte wijzigt

Heeft u in de loop van de tijd meer zorg nodig dan in uw indicatiebesluit van het CIZ staat? Dan kunt u het CIZ of uw zorgaanbieder vragen om een herindicatie. Dit kan natuurlijk ook als u minder zorg nodig heeft.

Bron: Rijksoverheid

Meer informatie over de Wet langdurige zorg