Onafhankelijke cliëntondersteuning

Wilt u een beroep doen op voorzieningen in (jeugd)zorg, onderwijs, welzijn, wonen of werk & inkomen? En hebt u daar ondersteuning bij nodig? Dan hebt u recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. U betaalt hier niets voor. De gemeente moet u actief wijzen op de mogelijkheid van cliëntondersteuning. Ook Zorgbelang biedt cliëntondersteuning. Neem daarom contact op met uw gemeente wanneer u ondersteuning wenst. Zij verwijzen u naar de juiste persoon.

Wat is cliëntondersteuning?

De cliëntondersteuner helpt bij al uw vragen over zorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. Samen kijkt u wat u zelf kunt en wat de mogelijkheden van u en uw netwerk zijn om (weer) mee te doen in de samenleving. Cliëntondersteuning kan bijvoorbeeld zijn: uw sociaal netwerk vergroten, contact met lotgenoten, trainingen die u bijvoorbeeld leren om te gaan met geld, zelfstandig te reizen, vrienden te maken, zelfstandig te wonen en uw vrijetijd goed in te vullen. De cliëntondersteuner helpt u ook met het formuleren van de juiste hulpvraag.

Keukentafelgesprek met de gemeente

De cliëntondersteuner kan u bijstaan bij het voorbereiden en voeren van het keukentafelgesprek. Dat is het gesprek dat u rijgt met de gemeente of met het wijkteam en waarin u bespreekt welke zorg of ondersteuning u nodig heeft. Het is belangrijk dat u dit gesprek samen goed voorbereidt. Dat u weet welke mogelijkheden u heeft én welke zorg of ondersteuning u zélf nodig heeft.

Als het ingewikkeld wordt…

De cliëntondersteuner kan u eventueel ook helpen bij de voorbereiding van een (voor)onderzoek of bij een aanvraag voor een voorziening. Vaak hebt u te maken met verschillende organisaties, instanties en diverse veranderende wet- en regelgeving. De cliëntondersteuner helpt met de afstemming tussen uw netwerk, mantelzorgers, vrijwilligers en de instellingen die de voorzieningen bieden.

Cliëntondersteuning via de gemeente

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor onafhankelijke cliëntondersteuning voor alle kwetsbare burgers die dat nodig hebben, dus ook voor mensen met een beperking. Vrijwel alle gemeenten hebben hierover afspraken gemaakt met de MEE-organisaties. Gemeenten betalen de kosten van de professionele cliëntondersteuner. Maar deze persoon is wel onafhankelijk van de gemeente en komt dus op voor úw belangen. Dit geldt voor het regelen van zorg en ondersteuning bij uw gemeente vanuit de Wmo 2015, de Jeugdwet, de zorgverzekeringswet en de Participatiewet. Het geldt ook voor zorg op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) via de zorgkantoren.

Cliëntondersteuning bij een Wlz-indicatie

Zorgbelang biedt mensen die onder de Wet Langdurige Zorg (Wlz) vallen gratis onafhankelijke cliëntondersteuning. Voor mensen die 24 uur per dag toezicht nodig hebben en in een instelling wonen of met een zorgpakket thuis verblijven. Iedereen met een WLZ-indicatie kan terecht bij de cliëntondersteuners van Zorgbelang of MEE. Zij zijn onafhankelijk van zorgaanbieders of zorgkantoor.

Veel gestelde vragen over cliëntondersteuning

1. Cliëntondersteuning: wat verandert er voor mij?

Vanaf 1 januari 2015 valt cliëntondersteuning onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). Dit past goed bij het beleid dat zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking dichter bij huis moet worden geregeld. Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 dus ook verantwoordelijk voor cliëntondersteuning voor mensen met een beperking.

2. Waar kan ik terecht voor cliëntondersteuning als ik onder de Wmo val?

Bij uw gemeente. Vrijwel alle gemeenten hebben afspraken gemaakt met MEE over cliëntondersteuning. Omdat elke gemeente zelf bepaalt hoe cliëntondersteuning is geregeld, kan dit per gemeente verschillen. Het kan zijn dat de cliëntondersteuners van MEE in uw gemeente samenwerken in bijvoorbeeld het sociaal wijkteam. Uw gemeente informeert u waar u terecht kunt voor ondersteuning en al uw vragen.

3. Wat zijn de belangrijkste punten over cliëntondersteuning in de Wmo 2015?

  • Vanaf 1 januari 2015 blijft u recht houden op cliëntondersteuning. Mensen die dat willen, kunnen cliëntondersteuning krijgen. Daar zorgt uw gemeente voor.
  • Voor deze ondersteuning mag geen eigen bijdrage worden gevraagd.
  • Uw belang is altijd het uitgangspunt en de cliëntondersteuning blijft onafhankelijk.
  • Dus ook onder de Wmo 2015 kunt u een beroep blijven doen op cliëntondersteuning.
  • Hebt u voorzieningen nodig op het gebied van (jeugd)zorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen? Dan kunt u een beroep doen op een onafhankelijke cliëntondersteuner die u bijstaat en uw belangen behartigt. Ook hier zorgt uw gemeente voor. Bijvoorbeeld bij een ‘keukentafelgesprek’, een (voor)onderzoek, of bij een aanvraag voor een voorziening.

4. Hoe weet ik of ik met mijn (zorg)vraag onder de Wmo of de Wlz val?

Als u langdurige en intensieve zorg nodig hebt, valt u onder de Wlz. U heeft daarover inmiddels bericht ontvangen. De lichtere zorg en ondersteuning vallen onder de Wmo 2015. Bij een (nieuwe) aanvraag van zorg of begeleiding moet de gemeente een onafhankelijke cliëntondersteuner beschikbaar stellen. Deze persoon kan ook een eerste inschatting maken of uw vraag onder de Wlz of de Wmo 2015 valt.

5. Waar kan ik terecht voor cliëntondersteuning als ik onder de Wlz val?

Met een indicatie van het CIZ voor een Wlz-voorziening, kunt u terecht bij uw regionale zorgkantoor. Het zorgkantoor heeft de taak zo snel mogelijk de zorg te regelen waarvoor u een indicatie heeft gekregen. Het zorgkantoor heeft ook de verplichting om een onafhankelijke cliëntondersteuner beschikbaar te hebben als u daar behoefte aan heeft. U kunt een beroep doen op een cliëntondersteuner bij het CIZ-onderzoek en indicatie, bij de zorgbemiddeling (keuze van aanbieder), en bij het opstellen en evalueren van het zorgplan.

Organisaties voor cliëntondersteuning

Bronnen:

Meer informatie over