SP standpunten zorg verkiezingen 2017

Wat zijn de standpunten van de SP op het gebied van zorg tijdens de verkiezingen in 2017?

Een aantal standpunten op een rij:

 • Het is tijd voor een Nationaal ZorgFonds, zonder eigen risico.

 • Voorstander van de huidige abortuswetgeving. Een zorgvuldige uitvoering is daarbij van belang waarbij goede voor- en nazorg van belang is.

 • Euthanasie: Bij ondraaglijk en uitzichtloos lijden moeten mensen kunnen kiezen voor een menswaardige dood en daarbij kunnen rekenen op professionele ondersteuning

 • Het registratiesysteem voor donoren moet worden omgezet in een Actief Donor Register

 • Euthanasie: Bij ondraaglijk en uitzichtloos lijden moeten mensen kunnen kiezen voor een menswaardige dood en daarbij kunnen rekenen op professionele ondersteuning.

 • Kleinschalige huisartsenposten in de buurt. Meer investering in de eerstelijnszorg.

 • Jeugdzorg zonder marktwerking en wachtlijsten. Geen voorstander van eigen bijdragen

 • Goede thuiszorg in de buurt. Door thuiszorg, verpleging, verzorging en dagbesteding in de wijk te organiseren kunnen mensen langer zelfstandig op een vertrouwde plek blijven wonen.

 • Mantelzorg: Mensen die een ziek familielid verzorgen verdienen meer ondersteuning. Om de mantelzorg te versterken is een aantal maatregelen nodig. De SP stelt een mantelzorgtoeslag voor.

 • Geestelijke gezondheidszorg: thuiswonende patiënten moeten voldoende begeleiding kunnen krijgen en dat er voldoende opnameplaatsen beschikbaar zijn

 • Pak de farmaceutische industrie aan, niet de patiënt

 • Kleinschalige zorg voor ouderen en gehandicapten

 • Het Persoonsgebonden Budget (PGB) moeten worden behouden en versterkt. De aanvragen van zorg niet meer op basis van financieringsvorm te doen, maar op zorgbehoefte.

 • Fraudebestrijding en privacy staan op gespannen voet met elkaar. Frauderen met zorggeld is onacceptabel en moet hard worden aangepakt.

 • Voorkom dakloosheid van mensen met schulden. Gemeenten moeten een zorgplicht krijgen.

 • Samenwerking in plaats van marktwerking in de zorg. Marktwerking in de zorg maakt van zorg verlenen een verdienmodel en van de patiënt een product, marktwerking heeft daarom geen plaats in de zorg.

Voor meer standpunten en een uitgebreide toelichting van de SP  ‘Standpunten ‘Zorg, welzijn en sport’

CPB: Keuzes in Kaart 2018 – 2021

Een analyse van het verkiezingsprogramma SP op het gebied van zorg waarbij budgettaire maatregelen worden beschreven en de economische effecten worden doorgerekend. Uitgevoerd door het Centraal Planbureau (CPB)

SP en de zorg

De SP verhoogt de collectieve zorguitgaven per saldo met 11,0 m ld euro in 2021. Dit is opgebouwd uit verhogingen van de collectieve Zvw‐uitgaven, Wlz‐uitgaven en overige zorguitgaven met respectievelijk 7,8, 2,0 en 1,2 mld euro.

In de curatieve zorg voert de SP een publiek stelsel in met centrale aansturing en regionale uitvoerders. Curatieve zorg wordt een voorziening in plaats van een recht. De implementatie duurt minstens zes, en mogelijk acht tot tien jaar. Het kost minimaal drie jaar om de private ziektekostenverzekeraars om te vormen tot publieke ziekenfondse n die regionaal opereren. Nog voor 2021 wordt er aangevangen met de vorming van één lande lijke publieke uitvoerder. Verder wordt er een aanvang gemaakt met de invoering van regionale budgettering die op termijn de onderhandelingen tussen ziekenfondsen en aanbieders moet gaan vervangen. De SP heeft de intentie om gedurende de transitiefase via hoofdlijnenakkoorden de volumegroei in de ziekenhuiszorg, de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de wijkverpleging te beperken. Het macrobeheersinstrument fungeert daarbij als stok achter de deur. Dit betekent een ombuiging van 1,2 mld euro.

De invoering van een landelijke uitvoerder in combinatie met re gionale budgettering maakt het op termijn mogelijk om alternatieve werkwijzen, zoals het buurtzorgconcept, in de curatieve zorg te ontplooien. Ook wil de SP met het nieuwe stelsel bureaucratie tegengaan. Het CPB houdt voor een periode van acht jaar rekening met transitiekosten. Voor de periode daarna is het uitgangspunt dat het nieuwe publieke zorgstelsel niet beter of slechter functioneert dan het huidige zorgstelsel.

De SP schaft zowel het verplicht eigen risico als de mogelijkheid om een vrijwillig eigen risico aan te bieden af. Omdat door het herberekenen van het geneesmiddelenvergoedingssysteem de eigen betalingen binnen het pakket toenemen, is er per saldo sprake van een intensivering van 4,1 mld euro. De gemiddelde eigen betalingen in de Zvw nemen hierdoor af met 260 euro per persoon.

De SP breidt het verzekerde pakket uit op het gebied van mondzorg, fysiotherapie en ggz. In totaal betekent dit een intensivering van 4,0 mld euro, terw ijl de zorguitgaven buiten het basispakket afnemen.

Tot slot verplicht de SP medisch specialisten in loondienst te gaan en brengt hen onder de Wet normering topinkomens. De verplichting om in loondienst te gaan gaat gepaard met transitiekosten. Tezamen met enkele andere maatregelen, waaronder de transitiekosten die samenhangen met de overgang naar een publiek stelsel, betekent dit per saldo een intensivering van 0,8 mld euro in 2021. Structureel is er sprak e van een ombuiging van 1,1 mld euro.

In de intramurale langdurige zorg voert de SP een aantal wijzigingen door in de organisatie van de Wlz, die gezamenlijk leiden tot een intensivering van 2,4 mld euro in 2021. Structureel gaat het om een intensivering van 3,2 mld euro. Zo voert de SP een bezettingsnorm in van twee zorg‐ of welzijnsmedewerkers per gro ep van acht bewoners voor de verpleeghuiszorg.

Verder intensiveert de SP door de zorgaanbieders verantwoordelijk te maken voor de indicatiestelling. Zij stellen voortaan zelf de zorg‐ en ondersteuningsbehoefte van de cliënten vast. De onafhankelijke indicatiestelling door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) komt daarmee te vervallen. Ook maakt de SP de verzorgingshuiszorg op nieuw beschikbaar voor ouderen met een lichte zorgindicatie (zorgzwaartepakket 1‐3) di e graag intramurale zorg willen gebruiken. Mensen met lag e zzp’s kunnen deze Wlz‐indicat ie alleen in natura verzilveren. Daarnaast verplicht de SP zorgkantoren om met zorg aanbieders meerjarige contracten met budgetafspraken a f te sluiten. Dit wordt gecombi neerd met een (deels) meerjarige contracteerruimte en meerjarige concessies voor zorg kantoren.

De SP verhoogt de eigen betalingen in de intramurale zorg met 0,3 mld euro door het vermogen van de eigen woning mee te nemen in de vermogensinkomensbijtelling.

Tot slot voert de SP een ziekteverzuimnorm in voor zorgaanbieders in de Wlz. Dit leidt tot een ombuiging van 0,1 mld euro.

Bij de overige zorg uniformeert de SP indicatiestelling en inkoop door gemeenten in het sociale domein in combinatie met een knelpuntenfonds voor gemeenten. Daarnaast verhoogt de SP de Rijksbijdrage voor gemeenten met het oog op jeugdzorg. In totaal betekent dit een intensivering van 1,2 mld euro.

Standpunten van andere partijen

CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, PVV, SP, VVD.