Vormen van jeugdhulp

Er zijn verschillende vormen van jeugdhulp waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn. Bijvoorbeeld hulp aan huis bij problemen in het gezin. Jeugdhulp is er voor jongeren tot 18 jaar. De gemeente regelt de toegang tot de jeugdhulp.
 
Ambulante jeugdhulp
Bij  ambulante jeugdhulp ontvangt u thuis hulp  als er problemen zijn in het gezin. Bijvoorbeeld als er ruzie is tussen kinderen en ouders. Of als kinderen spijbelen of licht depressief zijn. 
 
Pleegzorg
Bij pleegzorg nemen pleegouders (tijdelijk) de opvoeding en verzorging van een kind op zich. Eigen familie en bekenden kunnen een kind ook opvangen. Deze vrijwillige pleegzorg komt tot stand in overleg tussen ouders, het kind en hulpverleners. De gemeente moet goedkeuren.
 
Jeugdzorgplus
Jeugdzorgplus is hulp voor jongeren met ernstige (gedrags)problemen. Zij hebben bescherming nodig tegen zichzelf of tegen anderen. Voor verblijf in de Jeugdzorgplus is een ‘machtiging gesloten jeugdhulp‘ nodig van de kinderrechter.
 
Verblijf in een jeugdinstelling
Bij deze vorm van jeugdhulp verblijven jeugdigen op vrijwillige of gedwongen basis, (tijdelijk) in een jeugdinstelling. Het gaat om jeugdigen met uiteenlopende problemen. 
 
Jeugd-GGZ
De jeugd-GGZ (geestelijke gezondheidszorg) biedt hulp aan kinderen en jongeren met een psychische aandoening. Voor de jeugd-GGZ heeft u een verwijzing nodig van:
  • een deskundige in dienst van (of namens) de gemeente;
  • de huisarts;
  • de medisch specialist;
  • de jeugdarts.
Jeugdzorg voor jongeren met een beperking
De groep jeugd met een beperking is heel divers. Het gaat om kinderen en jongeren met een:
  • (licht) verstandelijke beperking;
  • lichamelijke beperking (ook niet-aangeboren hersenletsel, NAH);
  • somatische aandoening, bijvoorbeeld een chronische ziekte;
  • psychiatrische aandoening, bijvoorbeeld autisme.
Jeugdzorg voor jongeren met ernstige beperkingen
De zorg voor kinderen en jongeren met ernstige verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperkingen valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Het gaat om kinderen die blijvend de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig hebben. Ook de zorg voor sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk beperkten (SVLVG) valt onder de Wlz. Voor deze zorg is een Wlz-indicatie nodig. 
 
Ondertoezichtstelling en voogdij
Ondertoezichtstelling en voogdij zijn jeugdbeschermingsmaatregelen. Deze maatregelen zijn alleen mogelijk na een onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming en een beslissing van de kinderrechter. Een gecertificeerde instelling voert de maatregel uit. 
 
Jeugdreclassering
Jeugdreclassering is begeleiding voor jongeren die een proces-verbaal hebben gehad van de politie of leerplichtambtenaar. Zij krijgen een persoonlijk begeleidingsplan. Alleen kinderrechters, het openbaar ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming en de justitiële jeugdinrichtingen kunnen jeugdreclassering opleggen. Gecertificeerde instellingen voeren de jeugdreclassering uit. 
 
Professionele uitvoerders van jeugdhulp
Gemeenten zorgen voor deskundige organisaties met goed opgeleid personeel dat de kwaliteit van de jeugdhulp kan waarborgen. De organisaties moeten voldoen aan de eisen uit de Jeugdwet
 
Van jeugdzorg naar jeugdhulp
Veel kinderen ontvangen jeugdhulp die al in 2014 is gestart. Voor de jeugdzorg die uw kind al kreeg geldt in 2015 een overgangsrecht. Wat dat voor u betekent in de praktijk kunt u lezen op de website Hoe verandert mijn zorg.