Werk & Handicap » Participatiewet

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De Participatiewet vervangt de Wet Werk en Bijstand, de Wsw en een groot deel van de Wajong.

Als arbeidsgehandicapte kunt u begeleiding van uw gemeente krijgen als u een baan zoekt. De gemeente kijkt samen met u welke ondersteuning u nodig heeft om een baan te vinden. Bij voorkeur bij een reguliere werkgever. Hierbij gaat de gemeente uit van wat u kunt. Als u een uitkering van UWV heeft, kan UWV u begeleiden bij het vinden van werk.

Het kan gaan om ‘gewoon’ werk, een baan voor mensen met een beperking of beschut werk.

Gemeenten bepalen zelf welke ondersteuning zij bieden. Hun beleid voor de begeleiding van mensen met een arbeidshandicap naar een baan ligt vast in een verordening.

Begeleiding arbeidsgehandicapte naar baan

De gemeente kan zorgen voor:

 • Aanpassing van uw werkplek

  Een werkgever kan een vergoeding krijgen voor aanpassingen aan de werkplek voor werknemers met een arbeidsbeperking. Het kan gaan om ‘niet-meeneembare voorzieningen’ zoals een traplift of deuren die vanzelf opengaan. Het kunnen ook ‘meeneembare voorzieningen’ zijn. Zoals een aangepaste bureaustoel of een braille-regel voor blinde of slechtziende werknemers.

 • Jobcoaching

  De jobcoach helpt u bij het inwerken. Hij begeleidt u ook op de werkvloer. Als u een uitkering van UWV krijgt, kunt u bij UWV informeren over ondersteuning door een jobcoach. In andere gevallen kunt u contact opnemen met uw gemeente.

 • Loonkostensubsidie

  Werkgevers kunnen loonkostensubsidie aanvragen als u minder dan het minimumloon kan verdienen. De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon.

 • Beschut werk

  Beschut werk wil zeggen dat u uitgebreide begeleiding en aanpassing van uw werkplek krijgt.

 • Dagbesteding en vrijwilligerswerk
Geen nieuwe plaatsen in sociale werkvoorziening

U kunt niet meer als nieuwe werknemer terecht in de sociale werkvoorziening (Wsw).

UWV ondersteunt Wajongers

UWV kan Wajongers ondersteunen bij het vinden van een baan. Bijvoorbeeld met:

 • proefplaatsing: tijdens de proeftijd van een Wajonger betaalt UWV zijn uitkering 2 maanden door. De werkgever hoeft dan geen salaris te betalen;
 • loondispensatie: UWV betaalt de werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten.

U heeft recht op algemene bijstand als u voldoet aan de voorwaarden. En niet genoeg inkomen of vermogen heeft om in uw levensonderhoud te voorzien. En ook niet in aanmerking komt voor een andere voorziening of uitkering. 

Voorwaarden algemene bijstand

U heeft recht op bijstand als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U woont rechtmatig in Nederland.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U heeft niet genoeg inkomen of eigen vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien. Woont u samen met uw echtgenoot of voert u een gezamenlijke huishouding met iemand? Dan telt het inkomen en het eigen vermogen van deze persoon mee. Uw (gezamenlijke) inkomen wordt aangevuld tot maximaal de toepasselijke bijstandsnorm.
 • U kunt geen beroep doen op een andere voorziening of uitkering.
 • U zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring.

Er geldt ook een aantal verplichtingen als u een bijstandsuitkering ontvangt.

Vermogenstoets bijstand

Om te bepalen of u recht heeft op bijstand bekijkt uw gemeente ook of u niet te veel vermogen bezit. Zoals spaargeld. Het vermogen wordt berekend aan de hand van uw schulden en waardevolle bezittingen. Heeft u meer vermogen dan de wettelijke grens? Dan kunt u hiermee in uw levensonderhoud voorzien. U heeft geen recht op bijstand totdat u dit meerdere vermogen daaraan heeft besteed. Het bedrag dat u maximaal aan vermogen mag bezitten hangt af van uw leefsituatie.

Bijstand en een eigen huis

Een eigen huis ziet de gemeente als een onderdeel van uw vermogen. Uw gemeente beoordeelt in een aparte vermogenstoets hoeveel vermogen er in uw woning zit. En kijkt hierbij naar de overwaarde van uw huis. Dit is de huidige waarde van uw huis minus de nog niet afgeloste hypotheek.

Dakloos of thuisloos en bijstand aanvragen

Als u dakloos bent en bijstand wilt aanvragen, heeft u een adres of briefadres nodig. Er is een aantal gemeenten waar u een adres en bijstand kunt aanvragen. Dit zijn centrumgemeenten. De gemeente kan de hoogte van de bijstandsuitkering lager vaststellen als u geen of lagere kosten van woonruimte heeft.

U bent dakloos als:

 • u geen adres heeft, en
 • u geen postadres (briefadres) heeft, en
 • tijdelijke (maatschappelijke) opvang niet mogelijk is voor u.

Ook als u in verschillende gemeenten verblijft, wordt u als dakloos gezien.    

Een centrumgemeente kan u ook vertellen wat de voorwaarden zijn om een adres en bijstand te krijgen.

Met briefadres of tijdelijke opvang bijstand aanvragen

Als u een briefadres heeft of tijdelijke (maatschappelijke) opvang krijgt, kunt u bijstand aanvragen in uw  eigen gemeente.  Bij de gemeente kunt u meer informatie over bijstand krijgen.

Vragen over algemene bijstand

Heeft u vragen over uw situatie? Neem dan contact op met uw gemeente of met de sociaal raadslieden van uw gemeente. Heeft uw gemeente geen sociaal raadslieden? Kijk dan voor sociaal raadslieden bij u in de buurt op de website van Sociaal Werk Nederland. Voor gratis juridisch advies kunt u contact opnemen met het Juridisch Loket.

Bron: Rijksoverheid

 

Beschut werk is voor mensen die alleen in een ‘beschutte’ omgeving onder aangepaste omstandigheden kunnen werken. De gemeente kan laten beoordelen of u voor een beschutte werkplek in aanmerking komt. Sinds 1 januari 2017 kunt u ook zelf aan het UWV (laten) vragen of u beschut mag werken.

Beschut werk

U heeft een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking en u wilt graag werken. Maar omdat u veel begeleiding nodig heeft, is werken in een gewoon bedrijf niet mogelijk. Of de aanpassingen die u nodig heeft, kunnen niet in een gewoon bedrijf worden ingepast. U kunt dan mogelijk op een beschutte werkplek werken. Een beschutte werkplek is een baan die bij u past, met salaris.

Beoordeling door UWV

UWV beoordeelt of u voor een beschutte werkplek in aanmerking komt. Sinds 1 januari 2017 kunt u zelf om een beoordeling bij UWV (laten) vragen of u voor een beschutte werkplek in aanmerking komt. Voorheen kon alleen uw gemeente dit voor u doen.

Het kan zijn dat UWV oordeelt dat u niet voor een beschutte werkplek in aanmerking komt. Bijvoorbeeld omdat u wel in een gewoon bedrijf kunt werken. Of omdat u niet kunt werken. Dan kunt u samen met UWV of gemeente kijken welke andere mogelijkheden er voor u zijn. Bijvoorbeeld een baan via de banenafspraak of dagbesteding.

Gemeente regelt de beschutte werkplek

Stelt UWV vast dat u voor een beschutte werkplek in aanmerking komt, dan krijgt u een positief advies. De gemeente waar u woont bekijkt dan samen met u welk werk bij u past. En hoeveel uur u gaat werken.

Uw gemeente heeft een bepaald aantal beschutte werkplekken beschikbaar. Het kan zijn dat de gemeente nog geen plek voor u heeft. Dan komt u op een wachtlijst. In de tussentijd kijkt de gemeente samen met u naar andere mogelijkheden.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u terecht bij uw gemeente, UWV of de onafhankelijke cliëntenondersteuning in uw gemeente.

Bron: Rijksoverheid

U heeft recht op Wajong als u voor uw 18e of tijdens uw studie een ziekte of handicap heeft gekregen. En duurzaam geen arbeidsvermogen heeft. Dit betekent dat u nooit meer kunt werken.

Voorwaarden Wajong-uitkering

U komt in aanmerking voor een Wajong-uitkering als u door een ziekte of handicap nooit meer kunt werken. En als 1 van deze situaties voor u geldt:

 • u heeft op de dag dat u 18 jaar wordt een ziekte of handicap;
 • u kreeg na uw 18e en voor de dag dat u 30 jaar werd een ziekte of handicap. In het jaar voordat u uw ziekte of handicap kreeg, volgde u minimaal 6 maanden een opleiding.

Daarnaast moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • u woont in Nederland;
 • u volgt op dit moment geen opleiding;
 • u bent minimaal 18 jaar.
Duur Wajong-uitkering

U heeft recht op een Wajong-uitkering vanaf uw 18e verjaardag. Of vanaf 1 jaar nadat u tijdens uw opleiding een ziekte of handicap kreeg. 

Dit recht eindigt als:

 • u weer kunt werken;
 • u in het buitenland gaat wonen;
 • u de AOW-leeftijd bereikt; 
 • u langer dan een maand in detentie zit;
 • u zich niet aan de regels houdt.
Recht op ondersteuning

Kreeg u op jonge leeftijd een ziekte of handicap? En heeft u nog mogelijkheden om te werken? Dan heeft u geen recht op Wajong, maar mogelijk wel recht op bijstand. Een bijstandsuitkering kunt u aanvragen bij de gemeente. Uw gemeente helpt u ook bij het zoeken naar geschikt werk.

Wajong van voor 2015?

U behoudt het recht op Wajong met een Wajong-uitkering van voor 2015 (zogeheten oude en nieuwe Wajong). Wel kan de hoogte van uw uitkering sinds 2018 omlaag gaan als UWV bepaalt dat u kunt werken.

Bron: Rijksoverheid