Wijzigingen inning eigen bijdrage Wmo 2020

Vanaf 2020 zijn er twee wijzigingen in de inning van eigen bijdrage Wmo. De AMvB wordt in september gepubliceerd. VNG heeft alvast de gevolgen van de wijzingen voor cliënten en gemeenten op rijtje gezet in de ledenbrief.

Het gaat om:

  1. Een wijziging van de eigen bijdrage bij een persoonsgebonden budget Beschermd Wonen. Het doel is dat iedereen in dezelfde woonsituatie een eigen bijdrage betaalt volgens dezelfde regels.
  2. Maatregelen met als doel om het aantal stapelfacturen verder te verminderen.

1. Wijzigingen in de eigen bijdrage bij PGB Beschermd Wonen (PGB BW)

Per 1-1-2020 betalen cliënten met een PGB BW – onder de voorwaarde dat een cliënt een vergoeding voor de wooncomponent ontvangt – een eigen bijdrage volgens de intramurale bijdragesystematiek. De eigen bijdrage bij PGB BW is na de wijziging dus hetzelfde als de eigen bijdrage bij beschermd wonen in natura.

Wat betekent de wijziging voor cliënten?

De wijziging heeft naar verwachting van VWS landelijk beperkt effect, namelijk alleen op de cliënten met een PGB Beschermd Wonen die een vergoeding voor de wooncomponent ontvangen. Voor deze cliënten gaat de eigen bijdrage omhoog. Hoe groot de stijging is, hangt af van het inkomen en vermogen van de cliënt. Sommige gemeenten hanteren de definitie ‘PGB Beschermd Wonen’, terwijl cliënten geen vergoeding krijgen voor de wooncomponent. Voor deze cliënten verandert er niets, omdat dit wettelijk gezien geen ‘Beschermd Wonen’ is. Om de hoogte van de eigen bijdrage te berekening, kunt u gebruik maken van Rekenhulp op de website van CAK

Wat is de reden voor deze wijziging?

In de Wmo 2015 is door de wetgever een onvolkomenheid geconstateerd. Cliënten die beschermd wonen in natura ontvangen, betalen de intramurale (hogere) bijdrage, terwijl cliënten met een pgb beschermd wonen de extramurale (lagere) bijdrage betalen. Dit verschil is niet uitlegbaar. In plaats van de leveringsvorm (pgb dan wel zorg in natura), zou de wooncomponent bepalend moeten zijn voor de hoogte van de bijdrage. Cliënten die zelf hun huur betalen, betalen de extramurale bijdrage. Cliënten die in een instelling wonen én niet zelf hun huur betalen, betalen de intramurale bijdrage. De staatssecretaris van VWS heeft besloten dit verschil in bijdrage per 01-01-2020 op te lossen.

Wel of niet een pgb met wooncomponent?

De bijdragesystematiek verandert, maar niet het uitgangspunt dat het aanbod passend moet zijn voor een cliënt. Als een gemeente oordeelt dat een cliënt onder toezicht zelfstandig kan wonen en de cliënt gezien zijn ondersteuningsbehoefte niet is aangewezen op een instelling voor Beschermd Wonen, hoeven gemeenten geen PGB inclusief wooncomponent te verstrekken. Cliënten die gezien hun ondersteuningsbehoefte wel zijn aangewezen op Beschermd Wonen, hebben net als bij alle andere maatwerkvoorzieningen keus tussen zorg in natura of zorg via een PGB (en dan inclusief het wooncomponent).

2. Wijzigingen met als doel aantal stapelfacturen verder te verminderen

Het tweede onderdeel waarop het ministerie van VWS wijzigingen wil doorvoeren gaat over de termijnen van aanlevering bij het CAK. VWS wil per 2020 een éénduidige aanpak gaan hanteren om stapelfacturen te verminderen in zowel de Wlz, de Extramurale Wmo én Beschermd Wonen. Daarom worden de volgende maatregelen genomen:

  • Een aanlevertermijn voor cliëntgegevens binnen één maand na de ingangsdatum voor de berekening van de eigen bijdrage
  • Voor het Beschermd Wonen wordt per 2020 een periodieke bestandsvergelijk (op BSN niveau) tussen gemeente en CAK verplicht
  • Het CAK mag met een terugwerkende kracht van maximaal 1 jaar een bijdrage opleggen i.p.v. de huidige 3 jaar
  • Het CAK mag met een terugwerkende kracht van maximaal 1jaar een bijdrage corrigeren/herzien i.p.v. de huidige 3 jaar
  • Er komt een hardheidsclausule zodat het CAK in specifiekegevallen de bijdrage mag kwijtschelden.

Wat zijn stapelfacturen?

Het CAK int namens gemeenten de eigen bijdrage in de Wmo bij cliënten. Hierbij komt het voor dat er een stapeling van bijdragen over meer dan twee bijdrageperioden op 1 factuur plaatsvindt. Dit wordt een stapelfactuur genoemd. Dit kan voor de cliënt tot betaalproblematiek leiden. Hoewel dit voor de Wmo extramurale eigen bijdrage per 2019 beperkt zalzijn, omdat niemand meer dan de € 17,50 per vier weken betaalt en € 20 per maand per 2020.

Invoering abonnementstarief in de Wmo en de relatie met stapelfacturen

Vanaf 2020 verandert het een en ander door de invoering van het abonnementstarief in de Wmo ende afspraken die daarover gemaakt worden. De verwachting is dat de wijzigingen (vereenvoudiging in het berichtenverkeer) een positief effect hebben op het nog verder terugdringen van stapelfacturen. Zo wordt de eigen bijdrage voor de extramurale Wmo niet meer inkomensafhankelijk, is de omvang van geleverde zorg en ondersteuning niet meer van invloed en zal de gegevenslevering plaats gaan vinden door gemeenten en niet meer door de zorgaanbieders.

De beoogde administratieve vereenvoudiging bij het abonnementstarief zal,is de verwachting, dus leiden tot een verdere vermindering van stapelfacturen. Ook het financieel effect voor de cliënt verandert. Naast het verwachte effect op de stapelfacturen van de invoering van het abonnementstarief worden nu dus door het ministerieook de vier aanvullende maatregelen genomen. Gemeenten geven aan dat dit voor hen voelt als een stapeling van maatregelen, terwijl juist afspraken gemaakt zijn om de regeldrukte terug te dringen.

Bron: VNG