Wijzigingen Wmo abonnementstarief 2019 en 2020

Wijzigingen Wmo Abonnementstarief 2019 en 2020: In 2019 geldt een maximale eigen bijdrage van € 17,50 per vier weken voor Wmo-maatwerkvoorzieningen. Dit is een tussenvariant: in 2020 is de bijdrageperiode niet meer vier weken, maar een maand. De hoogte van de maximale eigen bijdrage wordt hierop aangepast. In 2020 is die € 19,- per maand. Dit is ook bekend als het abonnementstarief.

Hier geven wij een overzicht van de meest gestelde vragen over de Wmo in 2019 en 2020.

Wmo 2020

 • In 2020 betaalt iedereen maximaal € 19,- per maand. Het CAK kijkt bij het bepalen van de eigen bijdrage dan niet meer naar inkomen, vermogen en de hoeveelheid hulp en/of ondersteuning.
 • Onder het abonnementstarief vallen, naast maatwerkvoorzieningen en persoonsgebonden budgetten (uitgezonderd beschermd wonen), ook algemene voorzieningen waarbij sprake is van een duurzame hulpverleningsrelatie. Het begrip ‘duurzame hulpverleningsrelatie’ wordt nog nader toegelicht door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
 • Voor de uitvoering van het abonnementstarief in 2020 is een nieuwe manier van gegevensuitwisseling nodig. De nieuwe gegevensuitwisseling voor de eigen bijdrage vindt in 2020 uitsluitend plaats tussen gemeenten en het CAK. U leest hier meer over in het bericht van de VNG.
 • De maatwerkvoorziening voor collectief vervoer wordt uitgezonderd van het abonnementstarief.

Dit blijft hetzelfde:

 • Gezamenlijke huishoudens (meerpersoonshuishoudens) waarin iemand nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt, hoeven in 2020 geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Dit geldt ongeacht de hoogte van hun inkomen en/of vermogen.
 • De maximale eigen bijdrage van € 19,- per maand geldt per huishouden. Maken meer personen in één huishouden gebruik van de Wmo? Dan betalen zij samen € 19,-.
 • Minimabeleid en hardheidsclausule blijven bestaan.
 • Gemeenten behouden de beleidsvrijheid om het abonnementstarief voor alle inwoners die hulp en/of ondersteuning krijgen vanuit de Wmo naar beneden aan te passen.
 • De bijdragesystematiek voor beschermd wonen in een instelling blijft ongewijzigd.

Wanneer gaan de wijzigingen in?

Voor de invoering van het abonnementstarief is een wijziging nodig van de Wmo 2015. Het wetsvoorstel is op 23 april 2019 aangenomen door de Eerste Kamer. Na publicatie van de wet in het Staatsblad treedt de wet in werking per 1 januari 2020. Na de wetswijziging volgt een algemene maatregel van bestuur (AMvB). Hierin staat in detail hoe de wet uitgevoerd gaat worden. Pas na publicatie van de AMvB is het beleid definitief.

Wmo 2019

In 2019 betaalt iedereen maximaal € 17,50 per 4 weken. Het CAK kijkt dan niet meer naar inkomen of vermogen bij de berekening van de eigen bijdrage voor de Wmo.

Gezamenlijke huishoudens (meerpersoonshuishoudens) waarin iemand nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt, hoeven in 2019 geen eigen bijdrage meer te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Dit geldt ongeacht de hoogte van hun inkomen en/of vermogen.

Zijn er uitzonderingen?

Hier was in een eerder stadium mogelijk sprake van. De minister heeft uiteindelijk besloten geen uitzonderingen te maken. De maximale bijdrage van € 17,50 geldt voor alle maatwerkvoorzieningen.

Dit blijft hetzelfde

 • Minimabeleid en hardheidsclausule blijven bestaan.
 • Gemeente behoudt de beleidsvrijheid om de maximale eigen bijdrage naar beneden aan te passen.
 • De bijdragesystematiek voor beschermd wonen in een instelling blijft ongewijzigd.

Eigen bijdrage voor Wmo beschermd wonen intramuraal (zorg in natura)

De eigen bijdrage voor Wmo beschermd wonen intramuraal (zorg in natura) wordt op dezelfde manier berekend als voor de Wlz. Hierin verandert het volgende:

 • In 2019 wordt de vermogensinkomensbijtelling gehalveerd van 8% naar 4%.
 • Voor nieuwe verzekerden of cliënten geldt dat de overgangstermijn van de lage eigen bijdrage naar de hoge eigen bijdrage van zes naar vier maanden gaat.
 • In 2019 mag het CAK voor beschermd wonen intramuraal met terugwerkende kracht tot 12 maanden terug een eigen bijdrage vaststellen. Op dit moment is de termijn nog 36 maanden.