Analyse verkiezingsprogramma’s zorg » CDA standpunten zorg verkiezingen 2017

Wat zijn de standpunten van het CDA op het gebied van zorg tijdens de verkiezingen in 2017?

Een aantal standpunten op een rij:

 • Abortus: We moeten ongewenste zwangerschappen in de eerste plaats zoveel mogelijk voorkomen. Dat betekent blijvend investeren in goede voorlichting.
 • Een forse verlaging van het eigen risico. Huisarts blijft buiten het eigen risico. Ook voor minderjarige kinderen komt er geen eigen risico voor medisch specialistische zorg.
 • Euthanasie: Verdere verruiming van mogelijkheden voor palliatieve zorg en hospices, in een goede samenwerking met gemeenten en zorgverzekeraars. Geen voorstander van een verdere verruiming van de euthanasiewetgeving of een wetsvoorstel dat een recht op levensbeëindiging regelt.
 • Zorgbonus voor familieleden en mantelzorgers die voor een langere tijd de zorg voor een naaste op zich nemen. Ook mogelijkheden voor flexibel verlof en flexibele werktijden. Meer inspraak geven bij de zogenaamde keukentafelgesprekken. Meer ruimte voor respijtzorg en dagopvang
 • Actieplan opgesteld om de geneesmiddelentekorten tegen te gaan. Internationaal meer samenwerken om de macht van farmaceutische bedrijven aan banden te leggen.
 • Voorstander van de overheveling van Jeugdzorg naar gemeenten, maar wel onder de juiste randvoorwaarden en met minder bezuinigingen. Er moet één regisseur komen die zich met een jongere gaat bemoeien. Eén gezinsondersteunend budget bij gezinnen met meerdere problemen.
 • Verpleeghuizen: Zoveel mogelijk regels te schrappen, zodat het personeel weer kan doen waar ze voor de zorg ingegaan zijn, namelijk zorgen voor mensen.
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): Het CDA heeft tegen deze wet gestemd, omdat hiermee te snel allerlei hervormingen met bijbehorende bezuinigingen zijn doorgevoerd. Het CDA wil de wet verbeteren, door de positie van families en mantelzorgers te versterken. Ook moet er voldoende geld zijn bij gemeenten om voldoende zorg en ondersteuning te regelen voor hun kwetsbare inwoners.
 • Geestelijk gezondheidszorg (GGZ): In elke regio goede 24-uurs crisiszorg beschikbaar is voor verwarde mensen.
 • Wet langdurige zorg (Wlz): Als mensen in een instelling gaat wonen, moeten zij zo lang mogelijk zelfstandig de regie over hun zorg kunnen voeren. Familie, vrienden en buurtgenoten spelen hierbij een essentiële rol. Deze langdurige zorg mag in geen geval risicodragend zijn. Daarom wil het CDA dat de langdurige GGZ (langer dan 1 jaar) ook onder de Wlz wordt gebracht.
 • Wijkverpleging: Wanneer mensen thuis willen blijven wonen, moet dat kunnen. Geen gedwongen opname in verpleeghuis. Daarnaast moet er thuis voldoende zorg en ondersteuning gegeven kunnen worden.
 • Zorgverzekering: Een einde aan de enorme wildgroei aan polissen waardoor mensen nauwelijks in staat zijn een afgewogen keuze te maken. Eén overzichtelijke standaardpolis met gelijke voorwaarden. Meer samenwerking en minder marktwerking in de zorg.

Voor meer standpunten en een uitgebreide toelichting van het CDA ‘Standpunten op alfabet

CPB: Keuzes in Kaart 2018 – 2021

Een analyse van het verkiezingsprogramma CDA op het gebied van zorg waarbij budgettaire maatregelen worden beschreven en de economische effecten worden doorgerekend. Uitgevoerd door het Centraal Planbureau (CPB).

CDA en de zorg

Het CDA verhoogt de collectieve zorguitgaven per saldo met 0,5 mld euro in 2021. Dit is opgebouwd uit een verlaging van de collectieve Zvw‐uitgaven met 0,2 mld euro en een verhoging van de collectieve Wlz‐uitgaven en de overige zorguit gaven met respectievelijk 0,3 en 0,5 mld euro.

In de curatieve zorg voert het CDA binnen het huidige stelsel van gereguleerde concurrentie een aantal wijzigingen door. Zo heeft het CDA de intentie om via hoofdlijnenakkoorden de volumegroei in de ziekenhuiszorg en de geestelijke gezondheidszorg (ggz) te beperken. Het macrobeheersinstrument fungeert daarbij als stok achter de deur. Daarentegen intensiveert het CDA in de wijkverpleging. Per saldo resulteert over alle sectoren een ombuiging van 1,0 mld euro in 2021.

Verder verlaagt het CDA in de curatieve zorg het eigen risico met 105 euro. Omdat door het herberekenen van het geneesmiddelenvergoedingssysteem de eigen betalingen binnen het pakket toenemen, is er per saldo sprake van een intensivering van 0,9 mld euro. De gemiddelde eigen betalingen per persoon in de Zvw nemen hierdoor af met 60 euro per persoon.

Het CDA brengt geen wijzigingen aan in het verzekerde pakket.

Tot slot neemt het CDA een aantal maatregelen gericht op het st elsel van de curatieve zorg die tezamen een ombuiging van 0,1 mld euro opleveren.

In de intramurale langdurige zorg voert het CDA een aantal wijzigingen door in de organisatie van de Wlz, die per saldo leiden tot een intensivering van 0,4 mld euro in 2021. Zo voert het CDA een nog nader uit te werken bezettingsnorm in voor de verpleeghuiszorg, waarvoor de partij taakstellend 0,6 mld euro beschikbaar stelt.

Verder verplicht het CDA zorgkantoren om meerjarige contracten met budgetafspraken af te sluiten met zorgaanbieders. Dit wordt gecombineerd met de invoe ring van een (deels) meerjarige contracteerruimte en meerjarige concessies voor zorg kantoren.

Het CDA brengt geen veranderingen aan in de eigen betalingen binnen de Wet langdurige zorg (Wlz). Het CDA voert wel een ziekteverzuimnorm in voor zorgaanbieders in de langdurige zorg. Dit leidt tot een ombuiging van 0,1 mld euro.

Bij de overige zorg verhoogt het CDA de Rijksbijdrage aan gemeenten en intensiveert het CDA in sporten en bewegen. Samen gaat het om 0,5 mld euro.

Standpunten van andere partijen

CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, PVV, SP en VVD.