Analyse verkiezingsprogramma’s zorg » ChristenUnie standpunten zorg verkiezingen 2017

Wat zijn de standpunten van de ChristenUnie op het gebied van zorg tijdens de verkiezingen in 2017?

Een aantal standpunten op een rij:

 • Het eigen risico wordt fors verlaagd. CU wil de stapeling van eigen bijdragen in de zorg tegengaan
 • Investeren in beschermd wonen en in zorg voor mensen met GGZ-problematiek
 • Dagbesteding en respijtzorg zijn belangrijk om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen.
 • Mantelzorgregelingen. Geen kostendelersnorm voor mantelzorgers en een ruimere verlofregeling voor mantelzorgers. Geen belemmeringen om vrije dagen te ‘schenken’ aan een mantelzorgende collega. Instellen van een mantelzorgfonds.
 • Een goede verbinding tussen onderwijs en zorg zodat kinderen snel geholpen worden
 • Verbeter de zorg voor ouderen. Ouderen en hun naasten houden zelf zoveel mogelijkde regie. Er komen meer casemanagers dementie.financiering van hospices en palliatieve zorg wordt go ed geregeld.
 • Investeer voor mensen met een beperking. Kinderen met een ernstige beperking moeten thuis op kunnen groeien. Kinderen met een (verstandelijke) beperking krijgen zoveel mogelijk passend onderwijs.
 • Maximale omvang voor zorgverzekeraars. Met 1400 keuzemogelijkheden voor een polis is het moeilijk kiezen, waarbij soms ook sprake is van schijnkeuzes. Daarom wordt het aantal polissen flink uitgedund.
 • De zorgtoeslag, de compensatie van het eigen risico via de gemeente en een collectieve zorgverzekering voor minima (via de gemeente) blijven bestaan.
 • Versterk de zeggenschap in de zorg. Het persoonsgebonden budget wordt in alle zorgwetten verankerd en is toegankelijk,flexibel en toereikend om passende zorg in te kopen
 • Investeer in preventie. eerlijke informatie op etiketten en een wettelijke regeling voor eengezondere productsamenstelling, dus geen sluipsuikers in voeding. Het aantal plekken voor verkoop van alcohol en tabak wordt flink ingeperkt.
 • Maak tijd voor ethische reflectie. Nieuw wettelijk kader voor preconceptuele en prenatale screening en periodieke
  bezinning op technologische ontwikkelingen. De abortusgrens gaat omlaag, in ieder geval naar maximaal 18 weken. Euthanasie valt niet onder normaal medisch handelen.

Meer standpunten en uitgebreide toelichting van de ChristenUnie ‘Zorg met een hart, zorg dicht bij mensen’

CPB: Keuzes in Kaart 2018 – 2021

Een analyse van het verkiezingsprogramma ChristenUnie op het gebied van zorg waarbij budgettaire maatregelen worden beschreven en de economische effecten worden doorgerekend. Uitgevoerd door het Centraal Planbureau (CPB)

ChristenUnie en de zorg

De ChristenUnie houdt de collectieve zorguitgaven tot 2021 constant. Dit is opgebouwd uit een verlaging van de collectieve Zvw‐uitgaven met 0,7 mld euro, en verhogingen van de collectieve Wlz‐ en overige zorguitgaven met respectievelijk 0, 4 en 0,3 mld euro.

In de curatieve zorg voert de ChristenUnie binnen het huidige stelsel van gereguleerde concurrentie een aantal wijzigingen door. Zo heeft de ChristenUnie de intentie om via hoofdlijnenakkoorden de volumegroei in de ziekenhuiszorg, de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de wijkverpleging te beperken. Het macrobeheersinstrument fungeert daarbij als stok achter de deur. In de onderhandelingen wil de ChristenUnie inzetten op substitutie van tweede‐ naar eerstelijnszorg. Dit betekent per saldo een ombuiging van 1,2 mld euro in 2021.

Verder verlaagt de ChristenUnie het eigen risico met 100 euro en voert eigen bijdragen in voor paramedische zorg en dieetadvisering voor volwassenen. Omdat door het herberekenen van het geneesmiddelenvergoedingssysteem de eigen betalingen binnen het pakket toenemen, is er per saldo sprake van een intensivering v an 0,7 mld euro. De gemiddelde eigen betalingen in d e Zvw nemen hierdoor af met 50 euro per persoon.

Tevens beperkt de ChristenUnie het verzekerde pakket op het gebied van hulpmiddelen. Dit leidt tot een ombuiging van 0,1 mld euro in 2021.

Tot slot verplicht de ChristenUnie medisch specialisten in loon dienst te gaan en brengt hen tevens onder de Wet normering topinkomens. De verplichting om in loondienst te gaan gaat gepaard met transitiekosten. Tezamen met een aantal andere maatregelen gericht op het stelsel van de curatieve zorg levert dit een ombuiging op van 0 ,1 mld euro in 2021. De ombuiging loopt vooral als gevolg van de maatregel om medisch specialisten in loondienst te nemen op tot 1,3 mld euro structureel.

In de intramurale langdurige zorg voert de ChristenUnie een aantal wijzigingen door in de organisatie van de Wlz. Per saldo leiden deze wijzigingen tot e en ombuiging van 0,1 mld euro in 2021. Zo scheidt de ChristenUnie de financiering van wonen en zorg in de Wlz. Instellingen krijgen voortaan alleen de afgenomen zorg vergoed uit de algemene middelen, terwijl de cliënt het wonen en verblijf zelf betaalt. Voor cliënten die hun woon‐ en verblijfskosten niet kunnen dragen is er compensatie. Deze stelselwijziging gaat gepaard met een omvangrijke structurele verschuiving van de financiering. Zo nemen de collectieve Wlz‐ uitgaven met in totaal 2,3 mld euro af, terw ijl de uitgaven aan sociale zekerheid met 2,2 mld euro stijgen.

Verder introduceert de ChristenUnie een objectief verdeelmodel in de Wlz dat de regionale contracteerruimte van de zorgkantoren vaststelt. Tevens verplicht de ChristenUnie zorgkantoren om met zorgaanbieders meerjarige contracten met budgetafspraken af te sluiten. Dit wordt gecombineerd met de invoering van een (deels) meerjarige contracteerruimte en meerjarige concessies voor zorgkantoren. Omdat de ChristenUnie tegelijkertijd ook een objectief verdeelmodel invoert, kan deze maatregel pas in 2021 ingaan.

De ChristenUnie brengt geen wijzigingen aan in de eigen betalingen in de Wlz. Tot slot intensiveert de ChristenUnie in 2021 voor 0,5 mld euro in de verpleeghuiszorg.

Bij de overige zorg verhoogt de ChristenUnie de Rijksbijdrage aan gemeenten en intensiveert de ChristenUnie in een preventiefonds. In totaal gaat het om een intensivering van 0,3 mld euro.

Standpunten van andere partijen

CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, PVV, SP en VVD.