Analyse verkiezingsprogramma’s zorg » D66 standpunten zorg verkiezingen 2017

Wat zijn de standpunten van het D66 op het gebied van zorg tijdens de verkiezingen in 2017?

Een aantal standpunten op een rij:

 • Baas in eigen buik: Als een vrouw ongewenst zwanger raakt, beslist zij in samenspraak met de arts of zij haar zwangerschap wil voortzetten of niet. D66 is ook voorstanden van invriezen eicellen en prenatale screening.

 • Euthanasie: Art. 294, lid 2, Wetboek van Strafrecht, waarin staat dat hulp bij zelfdoding en het verschaffen van middelen daartoe strafbaar is, moet van D66 worden aangepast zodat wie na zorgvuldige afweging, op basis van vrijwilligheid en onbaatzuchtigheid, middelen en/of begeleiding verschaft aan iemand die op grond van eigen overwegingen het leven wil beëindigen, niet langer strafbaar is.

 • Verder onderzoeken van een inkomensafhankelijk eigen risico, waarbij de zorg betaalbaar en toegankelijk is voor iedereen in Nederland.

 • Eigen regie en keuzevrijheid zijn belangrijke kernwaarden. En dat geldt ook in de zorg. Het persoonsgebonden budget (pgb)  is hiervoor een goed instrument.

 • Zorguitgaven minder hard laten groeien. Verhogen van de eigen bijdrage met een compensatie voor de lage inkomens.

 • Geestelijke gezondheidszorg toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Uitgangspunt is dat de zorg rondom de patiënt wordt georganiseerd en niet de patiënt rondom de zorg. De eigen bijdrage aan de GGZ wordt verlaagd om deze zorg toegankelijk te houden.

 • Gezondheidszorg anders organiseren en betaalbaar houden: Geleidelijk van zorg in instellingen naar meer zorg in de buurt. Van genezen naar voorkomen. Van patiënten die passief ondergaan naar zelfredzame patiënten met eigen verantwoordelijkheid. Van werken met schijnbaar oneindige middelen naar tegengaan van verspilling.

 • Jeugdzorg: Ondersteuning moet altijd gericht worden op het versterken van de eigen kracht. Als het noodzakelijk is voor het kind, kan hulp verplicht worden opgelegd. D66 steunt de transitie jeugdzorg naar gemeenten omdat professionele hulp en preventie zo dicht mogelijk bij het kind georganiseerd moeten zijn. Kwaliteit en duidelijkheid van essentieel belang.

 • Actief Donorregistratie-systeem invoeren. Dit is een systeem van orgaandonatie, waarin iedereen die zich na herhaalde oproepen niet laat registreren in het Donorregister, automatisch geregistreerd wordt als donor.

 • De patiënt centraal door de basiszorg in de buurt te organiseren. Dit geldt voor ouderenzorg, jeugdzorg en chronisch en langdurig zieken. Hierbij pleit D66 ook voor een nieuw soort zorginstelling tussen de eerste en tweede lijn, waardoor specialistische zorg voorhanden is. Met de wijkverpleegkundige als centraal aanspreekpunt.

 • Stimuleren van mogelijkheden om de werkdruk op mantelzorgers en vrijwilligers te verlichten. Bijvoorbeeld door het inzetten van casemanagers, zoals ook is omarmd in het Deltaplan Dementie.

 • Vrije artsenkeuze: D66 is overtuigd dat de wet de kwaliteit van de zorg versterkt, de stijgende kosten in de zorg terug kan dringen en de keuzevrijheid in de zorg behoudt.

 • De focus bij het uitvoeren van de kerntaken van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) moet liggen bij hulpbehoevende ouderen en hun mantelzorgers, chronisch zieken en inwoners met een (tijdelijke) functiebeperking. En bij hulpbehoevenden (jong en oud) die sociaal geïsoleerd dreigen te raken.
 • D66 wil experimenteren met zorgfinanciering waarbij de gezondheid van de patiënt centraal staat en dit de basis van beloning vormt voor samenwerkende zorgverleners in een buurt of regio.

Meer standpunten en uitgebreide toelichting van D66 ‘Standpunten Zorg & Samenleving

CPB: Keuzes in Kaart 2018 – 2021

Een analyse van het verkiezingsprogramma D66 op het gebied van zorg waarbij budgettaire maatregelen worden beschreven en de economische effecten worden doorgerekend. Uitgevoerd door het Centraal Planbureau (CPB)

D66 en de zorg

D66 verlaagt de collectieve zorguitgaven per saldo met 0,6 mld euro in 2021. Dit is opgebouwd uit een verlaging van de collectieve Zvw‐uitgaven met 1,1 mld euro, en een verhoging van de collectieve Wlz‐uitgaven en overige zorguitgaven met respectievelijk 0,3 en 0,2 mld euro.

In de curatieve zorg voert D66 binnen het huidige stelsel van gereguleerde concurrentie een aantal wijzigingen door. Zo heeft D66 de intentie om via hoofdlijnenakkoorden de volumegroei in de ziekenhuiszorg, de geestelijke gezondheidszorg en de wijkverpleging te beperken. Het macrobeheersinstrument fungeert daarbij als stok achter de deur. Voor de wijkverpleging is de beperking van de volumegroei lager. Tezamen betekent dit een ombuiging van 1,1 mld euro in 2021.

D66 voert geen aanpassingen door in het eigen risico. Wel leidt het herberekenen van het geneesmiddelenvergoedingssysteem tot hogere eigen betalingen binnen het pakket. Deze maatregel betekent een ombuiging van 0,3 mld euro. De gemiddelde eigen betalingen in de Zvw nemen hierdoor toe met 10 euro per persoon. D66 brengt geen wijzigingen aan in het verzekerde pakket.

Verder verplicht D66 medisch specialisten in loondienst te gaan en brengt hen tevens onder de Wet normering topinkomens. De verplichting om in loondienst te gaan gaat gepaard met transitiekosten. Tezamen met een aantal andere maatregelen gericht op het stelsel van de curatieve zorg betekent dit een intensivering van 0,3 mld euro in 2021. Vooral als gevolg van de maatregel om medisch specialisten in loondienst te nemen is er structureel sprake van een ombuiging van 0,8 mld euro.

In de intramurale langdurige zorg voert D66 een aantal wijzigingen door in de organisatie van de Wlz. Per saldo leiden deze wijzigingen tot een ombuiging van 0,1 mld euro in 2021. Zo scheidt D66 de financiering van wonen en zorg in de Wlz. Instellingen krijgen voortaan alleen de afgenomen zorg vergoed uit de algemene middelen, terwijl de cliënt het wonen en verblijf zelf betaalt. Voor cliënten die hun woon‐ en verblijfs kosten niet kunnen dragen is er compensatie. Deze stelselwijziging betekent op termijn een omvangrijke structurele verschuiving van de financiering. Zo nemen de Wlz‐uitgaven met in totaal 2,3 mld euro af, terwijl de uitgaven aan sociale zekerheid met 2,2 mld euro stijgen.

Verder verplicht D66 zorgkantoren om met zorgaanbieders meerjarige contracten met budgetafspraken af te sluiten. Dit wordt gecombineerd met de in voering van een (deels) meerjarige contracteerruimte en meerjarige concessies voor zorg kantoren.

D66 verlaagt de eigen betalingen in de Wlz door het afschaffen van de vermogensinkomensbijtelling. Dit betekent een intensivering van 0,2 mld euro in 2021.

Tot slot intensiveert D66 taakstellend 0,3 mld euro in de verpleeghuiszorg.

Bij de overige zorg verhoogt D66 de Rijksbijdrage aan gemeenten met 0,2 mld euro.

Standpunten van andere partijen

CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, PVV, SP, VVD.