Analyse verkiezingsprogramma’s zorg » GroenLinks standpunten zorg verkiezingen 2017

Wat zijn de standpunten van GroenLinks op het gebied van zorg tijdens de verkiezingen in 2017?

Een aantal standpunten op een rij:

 • Vrouwen zijn baas over hun eigen lichaam en dus zelf mogen beslissen of ze een abortus willen. Abortus moet verdwijnen uit het Wetboek van Strafrecht.
 • Mensen die ondraaglijk en uitzichtloos lijden moeten via euthanasie hun leven kunnen beëindigen.
 • Jeugdzorg organiseren bij de gemeenten, maar scherpe landelijke controle op de uitvoering.
 • Meer mensen moeten orgaandonor worden. Daarom willen we een ‘ja, tenzij’-systeem invoeren: je bent donor, behalve als je aangeeft dat niet te willen.
 • Zorgpremies moeten via de belastingen worden betaald en het eigen risico wordt afgeschaft.
 • Toegankelijkheid: Veel mensen met een beperking krijgen lastig toegang tot openbaar vervoer, kantoren en andere publieke voorzieningen. Dat moet verbeteren.
 • Elk kind verdient goed en passend onderwijs. Meer geld voor kleinere klassen, het inschakelen van extra begeleiding en ondersteuning en zo nodig voor het speciaal onderwijs.
 • Mantelzorg: Mensen makkelijker maken om werk en zorg te combineren. Bezuinigingen op de vergoeding voor mantelzorg terugdraaien. Meer respijtzorg, stimuleren woningen voor meerder generaties, sollicitatieplicht bij fulltime zorg versoepelen.
 • Ouderenzorg: eigen regie stimuleren door inzet Pgb, investeren in meer personeel verpleeginstellingen, woningen geschikt maken voor meerdere levensfasen, invoeren maximale eigen bijdrage
 • Extra geld voor gemeenten voor thuiszorg en kleinschalige voorzieningen in de wijk, bijvoorbeeld dagbesteding.
 • De positie van huisartsen in de gezondheidszorg moet worden versterkt.
 • Marktwerking in de zorg is doorgeslagen. De kwaliteit van zorg weer centraal moet komen te staan, en niet alleen de kosten.
 • Het persoonsgebonden budget (pgb) moet verder worden uitgebreid. Zo pleiten we ervoor dat mensen een integraal pgb kunnen krijgen voor alle aspecten van hun leven, oftewel een pgb voor zorg, werk, wonen en onderwijs.
 • Het moet weer aantrekkelijk zijn om te werken in de zorg. Er moet geïnvesteerd worden in (bij)scholing en andere loopbaanmogelijkheden voor zorgprofessionals.

Voor meer standpunten en een uitgebreide toelichting van GroenLinks ‘Standpunten ‘Goede zorg’

CPB: Keuzes in Kaart 2018 – 2021

Een analyse van het verkiezingsprogramma GroenLinks op het gebied van zorg waarbij budgettaire maatregelen worden beschreven en de economische effecten worden doorgerekend. Uitgevoerd door het Centraal Planbureau (CPB)

GroenLinks en de zorg

GroenLinks verhoogt de collectieve zorguitgaven per saldo met 4 ,7 mld euro in 2021. Dit is opgebouwd uit een verhoging van de collectieve Zvw‐uitgaven en de Wlz‐uitgaven met respectievelijk 3,0 en 1,8 mld euro en gelijkblijvende overige zorguitgaven.

In de curatieve zorg brengt GroenLinks de geestelijke gezondheidszorg (ggz) – behalve de forensische ggz en de zorg door huisartsen en hun ondersteuners ‐ onder in een aparte wet. Deze stelselherziening leidt ertoe dat de ggz een voorziening wordt en voortaan niet‐risicodragend wordt uitgevoerd door zorgkantoren.

Verder voert de partij binnen het huidige stelsel van geregulerde concurrentie een aantal wijzigingen door. Zo heeft GroenLinks de intentie om via hoofdlijnenakkoorden de volumegroei in de ziekenhuiszorg en de ggz te beperken. Het macrobeheersinstrument fungeert daarbij als stok achter de deur. In de onderhandelingen wil GroenLinks inzetten op substitutie van tweede‐ naar eerstelijnszorg, verdere specialis atie en prestatiebekostiging. Dit betekent een ombuiging van 1,0 mld euro in 2021.

GroenLinks schaft het verplicht eigen risico en de mogelijkheid om een vrijwillig eigen risico aan te bieden af. Omdat door het herberekenen van het geneesmiddelenvergoedingssysteem de eigen betalingen binnen het pakket toenemen, is er per saldo sprake van een intensivering van 4,1 mld euro. De gemiddelde eigen betalingen in de Zvw nemen hierdoor af met 260 euro per persoon. GroenLinks brengt geen wijzigingen aan in het verzekerde pakket.

Tot slot verplicht GroenLinks medisch specialisten in loondienst te gaan en brengt hen onder de Wet normering topinkomens. De verplichting om in loondienst te gaan gaat gepaard met transitiekosten. Tezamen met een aantal andere maatregelen gericht op het stelsel van de curatieve zorg levert dit een ombuiging op van 0,1 mld euro in 2021. De ombuiging loopt vooral als gevolg van de maatregel om medisch specialisten in loondienst te nemen op tot 1,3 mld euro structureel.

In de intramurale langdurige zorg voert GroenLinks een aantal wijzingen door in de organisatie van de Wlz. Per saldo leiden deze wijzigingen tot een intensivering van 1,6 mld euro in 2021. Zo voert GroenLinks een nog nader uit te werken bezettingsnorm voor de verpleeghuiszorg in, waarvoor de partij taakstellend 1,7 mld euro beschikbaar stelt.

Verder scheidt GroenLinks de financiering van wonen en zorg in de Wlz. Instellingen krijgen voortaan alleen de afgenomen zorg vergoed uit de algemene middelen, terwijl de cliënt het wonen en verblijf zelf betaalt. Voor cliënten die hun woon‐ en verblijfskosten niet zelf kunnen dragen is er compensatie. Deze stelselwijziging gaat gep aard met een omvangrijke structurele verschuiving van de financiering. Zo nemen de Wlz uitgaven met in totaal 2,3 mld euro af, terwijl de uitgaven aan sociale zekerheid met 2,2 mld euro stijgen.

Tot slot verplicht GroenLinks zorgkantoren om meerjarige contracten met budgetafspraken af te sluiten met zorgaanbieders. Dit wordt gecombineerd met de invoering van (deels) meerjarige contracteerruimte en meerjarige concessies voor zorg kantoren.

Een verhoging van de contracteerruimte in de gehandicaptenzorg leidt samen met de invoering van een ziekteverzuimnorm voor zorgaanbieders in de langdurige zorg tot een intensivering van 0,3 mld euro in 2021.

Verder introduceert GroenLinks in zowel de intramurale langdurige als de overige zorg een vermogenstoets. Door de hogere eigen bijdragen wordt 0,1 mld euro bespaard in 2021.

Bij de overige zorg bevordert GroenLinks integrale dementiezorg via een subsidiere geling. Dit leidt tot een beperkte besparing.

Standpunten van andere partijen

CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, PVV, SP, VVD.