Analyse verkiezingsprogramma’s zorg » PvdA standpunten zorg verkiezingen 2017

Wat zijn de standpunten van de PvdA op het gebied van zorg tijdens de verkiezingen in 2017?

Een aantal standpunten op een rij:

 • Afschaffen van het eigen risico in de zorg. Het eigen risico heeft niet bijgedragen aan een efficiëntere en betere zorg, maar leidde er juist toe dat lagere inkomens en chronisch zieken de zorg gingen mijden.
 • Geen doorgeslagen marktwerking in de zorg. Zorgverzekeraars mogen niet langer concurreren, één uniforme basisverzekering
 • Chronisch zieken en Gehandicapten: Mensen moeten onderwijs kunnen volgen, zelfstandig kunnen wonen, gebouwen kunnen betreden en zonder problemen met het openbaar vervoer kunnen reizen. Voor de ‘Agenda 22’ (het actieprogramma voor de uitvoering van het VN-verdrag)
 • Euthanasie is een onderdeel van het recht op zorg, wel onder voorwaarde dat er een zorgvuldige dialoog plaatsvindt tussen patiënt, huisarts en zorginstelling.
 • PvdA is voor een persoonlijk gezondheidsdossier (EPD) waarbij het elektronisch uitwisselen van gegevens mogelijk is, alleen wel onder strenge eisen.
 • Ouderzorg: zorg dichtbij mensen en persoonlijker door zorg op maat vanuit eigen gemeente. Belangrijke rol wijkverpleegkundige. Altijd een plek in een zorginstelling beschikbaar als thuiswonen niet meer mogelijk is.
 • Mantelzorgers beter ondersteunen, zodat ze niet overbelast raken en zij werk, zorg en gezin beter kunnen combineren. Verlichten middels respijtzorg en mantelzorgverlof
 • Dat er nog steeds patiënten overlijden terwijl ze op een wachtlijst staan voor het ontvangen van een donororgaan vindt de PvdA onacceptabel.
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): Zorg dichtbij, in de buurt organiseren zodat ouderen en gehandicapten langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.
 • Thuiszorg: De patiënt en de wijkverpleegkundige krijgen de regie terug in handen. Niet meer een stopwatch of indicatie is bepalend, maar dat wat nodig is.
 • Verpleeghuizen: Kleinschalige en persoonlijke zorg, zonder onnodige bureaucratie.
 • Jeugdzorg: Kwetsbare kinderen moeten snel en dichtbij de juiste hulp moeten krijgen. Ook een soepele overgang tussen jeugdzorg, die loopt tot 18 jaar oud, en de zorg voor diezelfde jongere als die 18 is geworden
 • Abortus: Het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen is een groot goed en een verworvenheid in Nederland.
 • Alcohol en minderjarigen: Een stevigere inzet op preventie

Voor meer standpunten en een uitgebreide toelichting van de PvdA ‘Standpunten zorg en gezondheid

CPB: Keuzes in Kaart 2018 – 2021

Een analyse van het verkiezingsprogramma PvdA op het gebied van zorg waarbij budgettaire maatregelen worden beschreven en de economische effecten worden doorgerekend. Uitgevoerd door het Centraal Planbureau (CPB)

De PvdA verhoogt de collectieve zorguitgaven per saldo met 3,2 mld euro in 2021. Dit is opgebouwd uit een verhoging van de collectieve Zvw‐uitgaven met 2,9 mld euro en een verhoging van de collectieve Wlz‐ en overige zorguitgaven met beide 0,2 mld euro.

In de curatieve zorg voert de PvdA binnen het huidige stelsel van gereguleerde concurrentie een aantal wijzigingen door. Zo heeft de PvdA de intentie om via hoofdlijnenakkoorden de volumegroei in de ziekenhuiszorg en de geestelijke gezondheidszorg (ggz) te beperken. Het macrobeheersinstrument fungeert daarbij als stok achter de deur. Daarentegen intensiveert de PvdA in de wijkverpleging. Per saldo resulteert over alle sectoren tezamen een ombuiging van 0,8 mld euro in 2021.

Verder schaft de PvdA het verplicht eigen risico af. Omdat door het herberekenen van het geneesmiddelenvergoedingssysteem de eigen betalingen binnen het pakket toenemen, is er per saldo sprake van een intensivering van 4,0 mld euro. De gemiddelde eigen betalingen in de Zvw nemen hierdoor af met 260 euro per persoon. De PvdA bren gt geen wijzigingen aan in het verzekerde pakket.

Tot slot brengt de PvdA medisch specialisten in loondienst onder de Wet normering topinkomens. Tezamen met een aantal andere maatregelen gericht op het stelsel van de curatieve zorg levert dit een ombuiging op van 0,4 mld euro in 2021.

In de intramurale langdurige zorg verplicht de PvdA zorgkantoren om meerjarige contracten met budgetafspraken af te sluiten met zorgaanbieders. Dit wordt gecombineerd met de invoering van (deels) meerjarige contracteerruimte en meerjarige concessies voor zorgkantoren. Dit leidt tot een ombuiging van 0,2 mld euro in 2021.

De PvdA brengt geen wijzigingen aan in de eigen betalingen in de Wlz. Wel intensiveert de partij voor 0,5 mld euro in 2021 in de verpleeghuiszorg. Omdat de PvdA tevens een ziekteverzuimnorm voor zorgaanbieders in de langdurige zorg introduceert, betekent dit per saldo een intensivering van 0,4 mld euro in 2021.

Bij de overige zorg verhoogt de PvdA de Rijksbijdrage aan gemeenten. Daarnaast intensiveert de PvdA in sporten en bewegen. In totaal betekent dit een intensivering van 0,2 mld euro in 2021.

Standpunten van andere partijen

CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, PVV, SP, VVD.