Analyse verkiezingsprogramma’s zorg » VVD standpunten zorg verkiezingen 2017

Wat zijn de standpunten van de VVD op het gebied van zorg tijdens de verkiezingen in 2017?

Een aantal standpunten op een rij.

 • Een breed basispakket. Inzetten op gepast gebruik, het terugdringen van niet-effectieve behandelingen en het slimmer inzetten van eigen betalingen.
 • Gemeenten moeten onafhankelijke cliëntondersteuning aanbieden aan iedereen die dat wil. Of het nu gaat om zorg, onderwijs, jeugdhulp, werk of wonen. Niet tevreden? Recht op een andere ondersteuner.
 • Als het moeilijk wordt om huishoudelijke taken zelf uit te voeren door bijvoorbeeld ouderdom  of een tijdelijke ziekte, moet het ook mogelijk zijn om deze hulp zelf in te huren. Wet- en regelgeving mag dan niet in de weg zitten.
 • Een persoonsgebonden budget (pgb) kan hét verschil maken tussen meedoen in de samenleving of aan de zijlijn blijven staan als je complexe, langdurige zorg nodig hebt. Fraude moet worden aangepakt.
 • Jeugdzorg: Een stevige verbinding tussen de jeugdhulp, de jeugdgezondheidszorg en het onderwijs om problemen bij kinderen zo vroeg mogelijk te kunnen signaleren. Op consultatiebureaus moet een betere screening komen op hechtingsproblematiek in gezinnen. Kindermishandeling en –misbruik kunnen effectief worden bestreden door een meldplicht voor alle professionals in te stellen.
 • Ouderenzorg: Investering in een zelfstandige plek en bekostiging van de specialist ouderengeneeskunde in de eerstelijnszorg
 • Ook in verpleeghuizen moet iedereen uit kunnen gaan van de beste zorg. De allerbeste verpleeghuizen in Nederland zijn voortaan de norm en dienen als voorbeeld voor de rest.
 • Mensen die in een instelling wonen, mogen zelf kiezen hoe zij hun leven leiden. Wij willen dat bewoners zelf kunnen kiezen wat ze ‘s avonds eten en wanneer en hoe ze douchen
 • Iemand met een psychische aandoening moet in de samenleving kunnen blijven meedoen.
 • Iedereen moet de mogelijkheid hebben om zelf te kiezen voor een waardig levenseinde. De mogelijkheden hiervoor binnen de euthanasiewet worden steeds meer gebruikt.
 • In Nederland moet het mogelijk blijven om binnen de huidige wettelijke kaders een abortus te ondergaan. Er is een goede balans in Nederland tussen de keuzevrijheid van de vrouw en de bescherming van het ongeboren leven.
 • Medische missers en calamiteiten door zorgverleners moeten altijd worden gemeld.
 • Voor de beste behandeling is het belangrijk dat alle medische gegevens op een veilige manier  in één dossier terechtkomen.  De medische gegevens moeten echter altijd eigendom van de patiënt blijven. Hij of zij moet zelf kunnen bepalen met wie de medische gegevens worden gedeeld.
 • E-health en andere technologische toepassingen kunnen helpen de regie op je eigen leven te houden en de kwaliteit van leven te verbeteren.
 • Ieder kind dat sterft kort na de geboorte of vermijdbaar blijvend letsel oploopt, is er één te veel. Babysterfte in Nederland verder terugdringen.
 • Verspilling in de gezondheidszorg moet worden aangepakt
 • Zorgverleners moeten worden betaald op basis van de kwaliteit van zorg, een goede behandeling en de tevredenheid na afloop van de behandeling (uitkomstbekostiging)
 • Meerjarige contracten tussen zorgverzekeraars en zorgverleners stimuleren
 • Samenwerking stimuleren tussen bijvoorbeeld de huisarts en fysiotherapeut of tussen de huisarts en de medisch specialist  om snel en effectief te kunnen worden behandeld door de juiste zorgverlener.
 • Om een goede vergelijking te kunnen maken tussen artsen of ziekenhuizen, moet de kwaliteit wel overal op dezelfde manier worden gemeten.

Lees alle standpunten met uitgebreide toelichting van de VVD in het Verkiezingsprogramma 2016 – 2021 (pagina 61 t/m 71)

CPB: Keuzes in Kaart 2018 – 2021

Een analyse van het verkiezingsprogramma VVD op het gebied van zorg waarbij budgettaire maatregelen worden beschreven en de economische effecten worden doorgerekend. Uitgevoerd door het Centraal Planbureau (CPB)

VVD en de zorg

De VVD verlaagt de collectieve zorguitgaven per saldo met in to taal 0,2 mld euro in 2021. Dit is opgebouwd uit een verlaging van de collectieve Zvw‐uitgaven met 2,0 mld euro, een verhoging van de collectieve Wlz‐uitgaven met 1,8 mld euro en gelijkblijvende overige zorguitgaven.

In de curatieve zorg voert de VVD binnen het huidige stelsel v n gereguleerde concurrentie een aantal wijzigingen door. Zo h eeft de VVD de intentie om via hoofdlijnenakkoorden de volumegroei in de ziekenhuiszorg, de geestelijke gezondheidszor g (ggz) en de wijkverpleging te beperken. Het macrobeheersinstrument fungeert daarbij als stok achter de deur. Dit betekent een ombuiging van 1,2 mld euro in 2021.

De VVD voert geen aanpassingen door in het eigen risico. Wel neemt de VVD twee andere maatregelen die de eigen betalingen binnen het pakket veranderen, namelijk het herberekenen van het geneesmiddelenvergoedingssysteem en verkle ining van het verzekerde pakket op basis van lage ziektelast. Het netto‐effect van deze maatre gelen op de eigen betalingen is echter nul. Beide maatregelen leiden tot ee n ombuiging van 0,3 mld euro in 2021.

Tot slot neemt de VVD een aantal maatregelen gericht op het st lsel van de curatieve zorg die tezamen een ombuiging van 0,2 mld euro opleveren.

In de intramurale langdurige zorg voert de VVD een aantal wijzigingen door in de organisatie van de Wlz. Per saldo leiden deze maatregelen tot e en intensivering van 1,7 mld euro in 2021. Zo voert de VVD een nog nader uit te werken bezet tingsnorm voor de verpleeghuiszorg in, waarvoor de partij taakstellend 1,9 mld eu ro beschikbaar stelt

Verder introduceert de VVD een objectief verdeelmodel in de Wlz dat de regionale contracteerruimte van de zorgkantoren vaststelt. Tevens verplic ht de VVD zorgkantoren om met zorgaanbieders meerjarige con tracten met budgetafspraken af te sluiten. Dit wordt gecombineerd met de invoering van een (deels) meerjarige contra cteerruimte en meerjarige concessies voor zorgkantoren. Omd at de VVD tegelijkertijd ook e en objectief verdeelmodel invoert, kan deze maatregel pas in 2021 ingaan.

De VVD verlaagt de eigen betalingen in de Wlz door het afschaffen van de vermogensinkomensbijtelling. Dit betekent een intensivering van 0,2 mld euro in 2021.

Tot slot introduceert de VVD een ziekteverzuimnorm voor zorgaan bieders in de langdurige zorg. Deze maatregel leidt tot een ombuiging van 0,1 mld euro i n 2021.

Bij de overige zorg bevordert de VVD integrale deme ntiezorg via een subsidieregeli ng. Dit leidt tot een beperkte besparing.

Standpunten van andere partijen

CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, PVV, SP en VVD.