Zorg » Persoonsgebonden budget (Pgb)

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf uw zorg kunt regelen. Sinds 1 januari 2015 kunt u een pgb krijgen uit 4 verschillende wetten.

Zware, langdurige zorg: Pgb uit Wet langdurige zorg (Wlz)

Heeft u, of uw kind, langdurige intensieve zorg nodig? Dan kunt u, of uw huisarts, een Wlz-indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Besluit het CIZ dat u recht heeft op Wlz-zorg? Dan kunt u de zorg op verschillende manieren krijgen: in een zorginstelling of thuis. Zorg thuis kan alleen als dit verantwoord en doelmatig is.

Zorg thuis kunt u ontvangen met een persoonsgebonden budget (pgb) of via zorg in natura. Met een pgb kunt u zelf uw zorgverleners kiezen en uw zorg inkopen. U vraagt een pgb aan bij het zorgkantoor in uw regio. Dit doet u door een aanvraagformulier op te sturen met een budgetplan. In het budgetplan beschrijft u hoe u uw budget gaat besteden. Daarna nodigt het zorgkantoor u uit voor een zogeheten ´bewust-keuze-gesprek´. In dit gesprek bespreekt u of het pgb een goede oplossing voor u is.

U kunt zorg thuis ook ontvangen via zorg in natura. Het zorgkantoor regelt dan de zorg en de administratie. Als u alle zorg ontvangt via zorg in natura en vanuit 1 zorgaanbieder, inclusief maaltijden, kunt u gebruikmaken van een volledig pakket thuis (vpt). Daarnaast kunt u ook kiezen voor een modulair pakket thuis (mpt). U heeft dan verschillende zorgaanbieders en maakt gebruik van zowel zorg in natura als een pgb.

Voorwaarden pgb

De belangrijkste voorwaarden voor een pgb zijn:

 • U vult het aanvraagformulier in. Ook beschrijft u in een budgetplan welke zorg u inkoopt en bij welke zorgverlener(s).
 • U sluit met elke zorgverlener een contract af en voegt daar telkens een zorgbeschrijving bij. Het zorgkantoor controleert deze stukken.
 • De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de zorgverlener aan de hand van uw ingestuurde declaraties.
 • U mag een vertegenwoordiger aanwijzen die het pgb voor u beheert. Dit is voor sommige zorgprofielen verplicht. Deze vertegenwoordiger heet ook wel ‘gewaarborgde hulp’. Het kan uw wettelijk vertegenwoordiger zijn, maar ook iemand anders.
 • U mag geen behandeling betalen uit het pgb.

Adressen van zorgkantoren vindt u op de website van Zorgverzekeraars Nederland.

Ondersteuning aan huis: Pgb uit Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015

Bij ondersteuning aan huis vanuit de Wmo (officieel Wmo 2015) kunt u kiezen uit hulp in natura of een pgb. U vraagt het pgb aan bij de gemeente. De SVB betaalt de zorgverlener uit.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • U moet duidelijk aangeven waarom u een pgb wilt. De gemeente kijkt of een pgb bij u past.
 • De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de diensten en hulpmiddelen die u inkoopt.
 • Sommige pgb-houders gebruiken het pgb om ondersteuning door het sociale netwerk te betalen. Dat is de hulp die u krijgt van familie, vrienden of buren. Het kan zijn dat uw gemeente daar regels voor maakt.
Jeugdhulp: pgb uit de Jeugdwet

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. U kunt voor de zorg voor uw kind kiezen uit zorg in natura of een pgb. U vraagt het pgb aan bij de gemeente. De SVB betaalt de zorgverlener uit.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • U moet duidelijk uitleggen waarom u een pgb voor uw kind wilt en waarom zorg in natura niet passend is. De gemeente kijkt of een pgb bij u past.
 • De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de diensten en hulpmiddelen die u inkoopt voor uw kind.
 • Sommige pgb-houders gebruiken het pgb om ondersteuning door het sociale netwerk te betalen. Dat is de hulp die u krijgt van familie, vrienden of buren. Het kan zijn dat uw gemeente daar regels voor heeft.
Verpleging en verzorging thuis: pgb uit de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Verpleging en verzorging thuis vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg wordt vergoed uit het basispakket. U kunt kiezen voor zorg in natura of onder voorwaarden voor een pgb. U vraagt de pgb aan bij uw zorgverzekeraar.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • U beschrijft in een budgetplan welke zorg u met uw pgb inkoopt.
 • U geeft duidelijk aan waarom u een pgb wilt. De verzekeraar kijkt of u aan de voorwaarden voldoet.
 • De verzekeraar beoordeelt of u een pgb kunt beheren en kwalitatief goede zorg kunt inkopen.
 • De regels voor het pgb in de Zorgverzekeringswet kunnen verschillen per zorgverzekeraar. U vindt de regels in de polisvoorwaarden.
Meerdere pgb’s tegelijk

Het is bijvoorbeeld ook mogelijk dat u meer pgb’s tegelijk ontvangt. Bijvoorbeeld als u of uw kind een indicatie heeft voor begeleiding, verzorging én verpleging. Dan krijgt u een pgb van de gemeente (Wmo of Jeugdwet) én de zorgverzekeraar. Het pgb van de gemeente kunt u alleen besteden aan zorg en ondersteuning waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Het pgb van de zorgverzekeraar kunt u alleen besteden aan zorg waarvoor de zorgverzekeraar verantwoordelijk is.

Cliëntondersteuning

Het kan verstandig zijn om hulp te vragen van een cliëntondersteuner. Deze persoon bekijkt met u of het pgb goed bij u past. Cliëntondersteuning kunt u aanvragen bij de gemeente en is gratis.

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2017

Deze brochure beschrijft hoe het persoonsgebonden budget (pgb) voor de Wet landurige zorg (Wlz) werkt bij een eerste aanvraag in 2017.

Download ‘Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2017’

Vraag en antwoord

Met een persoonsgebonden budget (pgb) bepaalt u zelf wie uw zorgverlener wordt. Bij zorg in natura contracteert de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar zorgaanbieders en ondersteuning.

Zorg in natura

Bij zorg in natura contracteert de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar de zorgaanbieders en ondersteuning. Ook regelt de gemeente of het zorgkantoor de administratie daaromheen. U kunt met de zorgaanbieder afspraken maken over de manier waarop u zorg en ondersteuning krijgt.

Combinatie van pgb en zorg in natura

Een mix van zorg in natura en een pgb is soms ook mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld als u een pgb heeft en verschillende soorten zorg nodig heeft.

Pgb omzetten naar zorg in natura of andersom

U kunt een pgb voor Wlz-zorg omzetten naar zorg in natura. In sommige gevallen kunt u zorg in natura ook omzetten naar een pgb. Hiervoor stuurt u een wijzigingsverzoek naar uw zorgkantoor.

Ook een pgb voor Zvw-zorg kan op uw verzoek worden omgezet naar zorg in natura. Zorg in natura omzetten naar een pgb kan als u aan de voorwaarden voor een pgb voldoet. U kunt hierover contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Adressen van zorgkantoren vindt u op de website van Zorgverzekeraars Nederland.

De betaling van het pgb veranderde in 2015. Budgethouders ontvingen niet langer geld op hun rekening. Door deze verandering zijn in 2015 zorgverleners niet altijd op tijd betaald.

Vergoeding voor extra kosten

Door de problemen is hinder, stress en ongemak ontstaan bij budgethouders en hun zorgaanbieders. Een deel van hen heeft bovendien extra en soms aanzienlijke kosten moeten maken. Voor hen is de compensatieregeling in het leven geroepen.

Budgethouders en zorgverleners hebben tussen 1 maart 2017 en 31 mei 2017 de mogelijkheid gehad om een aanvraag in te dienen voor de compensatieregeling. Het is niet meer mogelijk een aanvraag in te dienen. Alle aanvragers hebben inmiddels een beslissing op hun aanvraag ontvangen.

Vragen over de compensatieregeling pgb

Heeft u vragen over uw aanvraag of een eventuele bezwaarprocedure? Neem dan contact op met de Rijksoverheid op telefoonnummer 1400.

Bent u het niet eens met de beslissing over uw persoonsgebonden budget (pgb)? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Dit doet u binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen van het zorgkantoor of de gemeente. Gaat het om een pgb van de zorgverzekeraar? Dan kunt u binnen 12 maanden terecht bij een onafhankelijke klachteninstantie.

Bezwaar maken hoogte pgb

U kunt op de volgende manieren bezwaar maken:

 • Bezwaar pgb Wet langdurige Zorg (Wlz)
  Krijgt u een pgb vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? En bent u het niet eens met de hoogte? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij uw zorgkantoor. In het besluit van uw zorgkantoor staat hoe u bezwaar kunt maken. Adressen van zorgkantoren vindt u op de website van Zorgverzekeraars Nederland.
 • Bezwaar pgb Wmo en Jeugdwet
  Krijgt u een pgb vanuit de Wmo (officieel Wmo 2015) of de Jeugdwet? En bent u het niet eens met de hoogte? Dan kunt u schriftelijke bezwaar maken bij de gemeente. In het besluit van de gemeente leest u hoe u dat moet doen.
In beroep tegen bezwaar pgb

Bent u het niet eens met de uitspraak op uw bezwaarschrift? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechter. Voor juridisch advies kunt u terecht bij bijvoorbeeld een advocaat, het Juridisch Loket.

Klacht of geschil over pgb Zorgverzekeringswet

Krijgt u een pgb vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw)? En bent u het niet eens met de hoogte? Dan kunt u schriftelijk uw klacht bij de zorgverzekeraar voorleggen. In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering leest u hoe u dat moet doen. De zorgverzekeraar moet vervolgens het besluit heroverwegen.

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen 12 maanden na het besluit van de zorgverzekeraar naar de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekering (SKGZ). De Ombudsman Zorgverzekeringen behandelt uw klacht en bekijkt of met bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Als dat niet lukt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. De uitspraak is bindend en moet door beide partijen worden opgevolgd.