Zorg » Trends in de zorg

Binnen de wereld van zorg en welzijn vinden verschuivingen plaats. Welke trends in de zorg zijn er waar te nemen zowel voor cliënt als zorgverlener en zorgondernemer?

Verpleeghuiszorg 2025: een nieuw perspectief

Het is tijd voor een transitie, voor een nieuw perspectief voor de verpleeghuiszorg in 2025, waarin mensen (cliënten, professionals, familie en de samenleving) zich herkennen, waarin er plek is voor waardigheid, trots en liefdevolle zorg. Wat denkt u? Hoe ziet de zorg er uit in 2025? ‘Waardigheid en trots’ wil met alle betrokken partijen en belangstellenden hierover in gesprek komen. In dialoog zetten wij met elkaar een stip op de horizon waar we naar toe kunnen werken.

Arbeidsmarktperspectief Zorg

De zorg is met ruim 1,1 miljoen werkenden een van de grootste sectoren van Nederland. De komende jaren groeit de behoefte aan zorg als gevolg van de vergrijzing. Onduidelijkheid over de effecten van recente maatregelen om de zorgkosten te beheersen, maakt de prognoses over de werkgelegenheidsontwikkeling in de zorg onzeker.

Diagnose 2025

De Nederlandse gezondheidszorg ondergaat grote veranderingen. Hoewel sommige van de ontwikkelingen voor de midden lange termijn relatief goed voorspelbaar zijn zoals de vergrijzing en veranderende en groei van de zorgbehoeften, is er tegelijkertijd sprake van grote onzekerheid op andere vlakken zoals bijvoorbeeld de invoering van de marktwerking. ‘Diagnose 2025’ is een verkenning naar de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg.

Trends langdurige zorg 2020

De komende jaren verandert de zorg ingrijpend, zowel voor de cliënt als de zorgmedewerker. Verandering is noodzakelijk door noodzakelijke bezuinigingen, personeelstekorten en de vergrijzing. Veranderingen in de langdurende zorg hebben gevolgen voor (toekomstige) zorgmedewerkers. Zij krijgen andere rollen, posities, taken, competenties en (samenwerkings)relaties.

Trends in de arbeidsmarkt voor zorg en welzijn

De zorgsector is met 1,2 miljoen arbeidskrachten de grootste werkgever van nederland. Juist in deze sector zal in de nabije toekomst een tekort aan personeel ontstaan. Zorg is van groot belang voor ons nationaal welzijn. toegankelijke, betaalbare zorg van goede kwaliteit draagt bij aan de kwaliteit van de samenleving. De zorg in nederland is goed, ook in vergelijking met andere landen. maar is dit houdbaar?

Trends in gezondheid en zorg (CPB)

Onze levensverwachting wordt steeds hoger en de zorguitgaven groeien steeds sneller. De levensverwachting neemt met drie jaar toe tot 84 jaar. De zorguitgaven stijgen naar 19-31% bbp in 2040, door meer en betere, maar ook duurdere zorg. De zorglasten voor een gezin met modaal inkomen nemen toe, zowel door vergrijzing als door grotere zorgconsumptie per persoon. De toekomstige ontwikkeling in gezondheid en zorg roept de vraag op of wij bereid zijn om voor een nog betere gezondheid te betalen. En zo ja, hoe wij dat gaan doen.