Mantelzorgwijzer » Vergoedingen en regelingen voor mantelzorgers

Er zijn uiteenlopende vergoedingen en regelingen voor mantelzorgers. Zo zijn er vergoedingen voor reizen en parkeren en is er extra kinderbijslag voor gehandicapte kinderen. Hieronder staan de mogelijkheden op een rij.

Kortdurend verlof

Kortdurend zorgverlof is verlof dat u kunt opnemen als u moet zorgen voor een ziek kind of een zieke partner, vader of moeder. Het geldt dus niet voor de zorg voor een schoonouder, broer, zus of vriend. Uw salaris wordt tijdens het verlof voor 70% doorbetaald.

Per jaar kunt u maximaal twee keer het aantal uren opnemen dat u per week werkt. Als u bijvoorbeeld 36 uur per week werkt, kun u per jaar 72 uur kortdurend zorgverlof opnemen. Dat hoeft u niet in één keer te doen. In overleg met uw werkgever kunt u ook meerdere keren een deel van de uren opnemen.

Langdurend verlof

Langdurend zorgverlof is verlof dat u kunt opnemen als u voor langere tijd moet zorgen voor een ernstig ziek kind, partner, vader of moeder, schoonouder, broer, zus of vriend of iemand anders uit uw sociale omgeving.

Per jaar mag u twaalf weken lang zorgverlof opnemen voor maximaal de helft van het aantal uren dat u werkt. U blijft dus een aantal uren per week werken. In overleg met uw werkgever kunt u de verlofuren ook anders spreiden, maar u moet ze wel binnen achttien weken opnemen.

Vervangende zorg of respijtzorg

Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken tijdelijk aan een ander over te dragen. Daardoor kunnen zij de zorg beter volhouden. Wat is respijtzorg precies, waar is het aanbod te vinden en hoe zit het met de financiering?

Op vakantie

Mantelzorgers moeten meestal veel regelen voordat ze op vakantie kunnen. De zorg moet immers overgenomen worden. Het komt hard aan als de vakantie niet door kan gaan of vroegtijdig afgebroken moet worden.

Annuleringsverzekering
Er is een verzekering die in al deze gevallen de annuleringskosten dekt: de Mantelzorg Annuleringsverzekering. Allianz Global Assistance ontwikkelde deze verzekering op initiatief van Mantelzorg.nl.

Reisverzekering
Naast de annuleringsverzekering kunt u ook de Mantelzorg Reisverzekering afsluiten. Deze dekt onvoorziene kosten door ziekte, ongeval of diefstal in uw vakantie. Bovendien kunt u in geval van nood een beroep doen op de Mondial Assistance alarmcentrale. U krijgt direct hulp in het Nederlands. De hulpverleners zorgen ervoor dat u zo snel mogelijk naar huis kunt. Zo kunt u met een gerust gevoel op vakantie!

Vergoedingen van zorgverzekeraars

De basiszorgverzekering vergoedt geen kosten voor mantelzorgers. Wel is het soms mogelijk om via de aanvullende zorgverzekering een vergoeding te krijgen. Deze vergoeding is vaak bedoeld voor vervangende mantelzorg. Bijvoorbeeld als u zelf ziek bent of als u er even tussenuit wilt. Soms vergoedt de verzekering ook een mantelzorgmakelaar of cursussen voor mantelzorgers. Kijk op vergelijkingssite ZorgWijzer.nl naar de mantelzorgvergoedingen per verzekeraar.

Tegemoetkomingen voor extra zorgkosten

Degene die u verzorgt maakt mogelijk veel zorgkosten vanwege zijn ziekte of beperking. Voorheen kwam de Rijksoverheid daarin tegemoet met de Wet tegemoetkoming chronische zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie eigen risico (Cer).

Nu deze regelingen zijn afgeschaft, kunt u om een tegemoetkoming vragen bij uw gemeente. Deze bekijkt per situatie wat er mogelijk is. Elke gemeente bepaalt zelf welke regelingen zij daarvoor inzet en welke criteria zij hanteert. Bekijk daarnaast de mogelijkheden voor belastingaftrek van hoge zorgkosten.

Vergoeding reiskosten

Er bestaat geen algemene regeling voor de vergoeding van reiskosten voor mantelzorgers. Wel vergoeden sommige gemeenten reiskosten voor mantelzorgers die een bijstandsuitkering hebben. Informeer hiernaar bij uw gemeente.

Woont u samen met degene die u verzorgt? En is deze persoon voor langere tijd opgenomen in een instelling? Dan kunt u de reiskosten voor het ziekenbezoek onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de belasting. Deze kosten vallen dan onder specifieke zorgkosten. Lees meer over de voorwaarden op de website van de Belastingdienst.

Extra kinderbijslag

Ouders van thuiswonende kinderen die ernstig ziek of gehandicapt zijn, komen per 1 januari 2015 in aanmerking voor dubbele kinderbijslag. Het bedrag is bedoeld als bijdrage in de kosten van de opvoeding en verzorging. Alleenverdieners en alleenstaande ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen krijgen daarbovenop nog een extra bedrag aan kinderbijslag.

Parkeerbeleid en –vergoedingen

Een aantal gemeenten verstrekt aan mantelzorgers een parkeervergunning. Daarmee kunt u voordeliger parkeren in de buurt van degene voor wie u zorgt. Informeer ernaar bij de gemeente waar deze persoon woont.

Openbaar vervoer

Kan degene die u verzorgt door een handicap niet zelfstandig reizen met het openbaar vervoer? Dan kan hij voor u een gratis OV-begeleiderskaart aanvragen bij Argonaut. U reist dan gratis mee. De OV-begeleiderskaart is geldig in treinen, metro’s, trams, bussen en Regiotaxi. Lees meer over de kaart op de website ovbegeleiderskaart.nl.

Belastingaftrek

Zorg je thuis voor iemand die chronisch ziek of gehandicapt is? Of ben je mantelzorger? Dan mag je soms kosten die je maakt van de belasting aftrekken. Kijk op de website van de Belastingdienst welke kosten hiervoor in aanmerking komen en wat de voorwaarden zijn.

Uitkeringen

Ontvangt u als mantelzorger een WW- of bijstandsuitkering? Dan kunt u soms een vrijstelling krijgen van uw sollicitatieplicht. Hieronder leest u wanneer dat zo is en welke bijzonderheden er nog meer voor u gelden.

  • WW uitkering

Ontheffing sollicitatieplicht

UWV geeft u maximaal 6 maanden vrijstelling van uw sollicitatieplicht. Bijvoorbeeld voor uw WW-uitkering of WGA-uitkering. In die periode kunt u een andere oplossing vinden voor de benodigde zorg. Is er sprake van een uitzonderlijke situatie? Dan kan UWV de termijn steeds met 1 maand verlengen.

Mantelzorgforfait
Als u werkloos of arbeidsongeschikt wordt, dan hebben de jaren dat u mantelzorg heeft verleend misschien invloed op uw WW-uitkering of WIA-uitkering. Deze jaren tellen mee voor uw arbeidsverleden. Dit heet het mantelzorgforfait. U kunt alleen een beroep doen op het mantelzorgforfait als u daadwerkelijk betaald kreeg voor deze zorg. U heeft die betaling ontvangen uit het persoonsgebonden budget van degene voor wie u zorgde.

  • Bijstandsuitkering

Vrijstelling sollicitatieplicht

De voorwaarden voor een vrijstelling voor mantelzorgers met een bijstandsuitkering verschilt per gemeente. In sommige gemeenten hoeven mantelzorgers met een intensieve zorgtaak niet verplicht te solliciteren. De gemeente bekijkt dit per situatie en bepaalt dit voor iedereen persoonlijk. Neem hiervoor contact op met uw gemeente.

Tegenprestatie
De gemeente mag u vragen om (binnen uw mogelijkheden) een tegenprestatie te leveren voor uw bijstandsuitkering. Die tegenprestatie bestaat uit onbetaalde, maatschappelijke taken. Voor mantelzorgers geldt soms een uitzondering. Dit verschilt per gemeente. Let op: Mantelzorg is nooit verplicht. Ook niet als tegenprestatie voor uw bijstandsuitkering.