Zorg thuis of in een instelling

Er zijn verschillende vormen van zorg mogelijk in Nederland, zowel thuis of in een instelling, die kunnen bijdragen aan het behouden en bevorderen van de kwaliteit van leven.

Geestelijke Gezondheidszorg (Ggz)

Ruim 4 op de 10 Nederlanders krijgen in hun leven te maken met psychische problemen. De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) kan hierbij hulp bieden.

Gehandicaptenzorg

De gehandicaptenzorg biedt zorg en ondersteuning aan mensen met beperkingen, zodat ze hun leven zo goed en zelfstandig mogelijk kunnen leiden.

Huisartsenzorg

De belangrijkste diensten die huisartsen leveren, zijn: consulten, visites, telefonische consulten en vaccinaties. Huisartsenzorg wordt vergoed vanuit het basispakket.

Mantelzorg

Mantelzorgers zorgen langdurig, vrijwillig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis.

Opname in een zorginstelling

Indien je door je ziekte (tijdelijk) niet meer  thuis kan worden verzorgd, dan is opname in een verpleeghuis en voor ouderen opname in een verzorgingshuis een mogelijkheid.

Palliatieve zorg

Voor mensen in hun laatste levensfase is palliatieve zorg mogelijk om kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden in de laatste maanden van iemands leven.

Revalidatiezorg

Voor verschillende aandoeningen kan een revalidatiecentrum een bijdrage leveren aan het verbeteren van uw gezondheidssituatie bij mensen met verschillende soorten aandoeningen.

Respijtzorg

Als u voor een ander zorgt is het belangrijk dat u de zorg af en toe even kunt overdragen. De tijdelijke en volledige overname van uw mantelzorgtaken heet respijtzorg.

Thuiszorg

De meeste mensen willen graag zelfstandig blijven wonen. Dit is veelal mogelijk met thuiszorg zoals bijvoorbeeld persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. 

Ziekenhuiszorg

Ziekenhuiszorg omvat medisch-specialistische hulp en daarmee samenhangende verpleging en verzorging aan patiënten. De zorg gegeven in ziekenhuizen valt onder cure.