Hulporganisaties

Medische zorg, voorzieningen en regeling zijn mogelijk vanwege diverse geldende wet- en regelgeving (zoals Zvw, Wmo, Wlz, Pgb,Toeslagenwet en uitkeringen etc). Om deze wet- en regelgeving uit te voeren, zijn verschillende instanties betrokken. Zij kunnen daarmee ervoor zorgdragen dat de nodige zorg, voorziening en regelingen kunnen worden gefinancierd en ingezet. Daarnaast zijn er diverse hulporganisaties die (persoonlijke) ondersteuning bieden en/of opkomen voor de belangen van mensen met een beperking.

Uitvoerende instanties

Het CAK is een publieke dienstverlener die voor de overheid regelingen uitvoert en zorgt voor de vertaling van wetten en regels naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening. Met heldere en goed vindbare informatie geeft het CAK klanten inzicht in en overzicht van hun persoonlijke situatie. Hierdoor kan iedere klant zelfstandig de juiste keuzes maken.

Kerntaken

Voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voeren wij 5 wettelijke taken uit:

 • Vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).
 • Vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor de gemeenten.
 • Verrichten van betalingen aan zorgaanbieders op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).
 • Legaliseren van verklaringen voor het meenemen van medicijnen naar het buitenland (Schengenverklaringen).
 • Regelingen voor klanten die anders buiten het Nederlandse zorgstelsel vallen: de regeling wanbetalers, de regeling onverzekerden, de regeling gemoedsbezwaarden, de regeling onverzekerbare vreemdelingen en de buitenlandregeling (verdragsgerechtigden).

Ook valt het Nationaal Contactpunt grensoverschrijdende zorg (NCP) onder het CAK. Het doel is om patiënten die zich binnen de Europese Unie willen laten behandelen, te informeren over de medische behandeling in een ander EU-land.

Website CAK

Sinds 1 januari 2005 is het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ ) door de overheid aangewezen als uitvoerder van de indicatiestelling voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Awbz)). Vanaf 2015 is de Awbz vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz). Het CIZ is verantwoordelijk voor de indicatiestelling voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz). 

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Meer informatie over Wlz

Indicaties

U vraagt de Wlz-indicatie aan bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ kijkt of u voldoet aan de voorwaarden van de wet. Een belangrijke voorwaarde is dat u altijd toezicht nodig heeft of dat er 24 uur per dag zorg dichtbij moet zijn.

Het CIZ beoordeelt of mensen recht hebben op Wlz-zorg. Dit gebeurt op basis van objectieve criteria, zodat de beoordeling overal in het land hetzelfde is. Het CIZ voert altijd een gesprek met u.

Indicatiebesluit naar zorgkantoor

Het CIZ stuurt het indicatiebesluit naar u en het zorgkantoor in uw regio. Het zorgkantoor neemt dan contact met u op om u desgewenst te helpen met het vinden van een zorgaanbieder. U kunt dan nadere afspraken maken over de zorgverlening. Deze afspraken worden vastgelegd in het zorgplan. Ook hierbij kunt u onafhankelijke cliëntondersteuning krijgen

Uitgebreide informate over indicatie Wet langdurige zorg

Meer informatie

CIZ

De SVB voert de volksverzekeringen in Nederland uit. Dit zijn de AOW, de Algemene nabestaandenwet (Anw) de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Kinderbijslag. De SVB verzorgt de uitbetaling van deze regelingen aan mensen die er recht op hebben. Ook verzorgt de SVB de betaling van het persoonsgebonden budget (pgb).
 

Iedereen kan met de SVB te maken krijgen. Dan helpen we u bij het afhandelen van een gebeurtenis in uw leven die gevolgen heeft voor uw sociale zekerheid. Of dat nu is voor een persoonsgebonden budget, of bijvoorbeeld een AOW-pensioen. De SVB beheert deze en andere sociale voorzieningen, keert uit waar u recht op hebt en informeert over mogelijke veranderingen. Ook controleren we of betalingen rechtmatig zijn. Zo voorkomen en bestrijden we misbruik.

Behalve bij uitvoering zijn we als SVB betrokken bij de voorbereiding en toetsing van nieuwe regelingen. Beleid is tenslotte pas effectief als regelingen ook goed uitgevoerd kunnen worden, liefst zo efficiënt mogelijk. Daarom adviseren we de overheid over de praktische uitvoerbaarheid van nieuwe wetgeving.

De wetten en regelingen die de SVB uitvoert zijn in twee soorten op te delen:

 • de socialeverzekeringswetten (SV-wetten) in opdracht van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
 • de niet-SV-wetten in opdracht van andere overheden.

Ook gemeenten doen steeds vaker een beroep op ons. Het gaat dan om de uitvoering van persoonsgebonden financiële regelingen voor inwoners, bijvoorbeeld in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet, namelijk de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO). De AIO verzorgt de SVB sinds 2010 voor alle gemeenten. Hieronder vindt u een overzicht van de wetten en regelingen die de SVB op dit moment uitvoert.

Als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) voert de SVB wetten en regelingen uit voor verschillende overheidsorganisaties. Een overzicht:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • uitvoering Algemene Ouderdomswet (AOW)
 • uitvoering Algemene Nabestaandenwet (Anw)
 • uitvoering Algemene Kinderbijslagwet (AKW)
 • uitvoering Aanvullende Inkomensvoorziening voor ouderen (AIO)
 • Wet op het kindgebonden budget (WKB)/ Wet kinderopvangtoeslag (Wko)
 • Inkomensondersteuning AOW
 • Overbruggingsregeling AOW (OBR)
 • uitvoering Remigratiewet (REM)
 • Regeling Bijstand Buitenland
 • uitvoering detacheringsverklaringen.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen: uitvoering van vijf verschillende wetten en een regeling voor psychotherapie. Deze bieden ondersteuning aan hen die door de Tweede Wereldoorlog zijn getroffen.
 • Regeling persoonsgebonden budget Wlz en WMO (PGB)
 • uitvoering Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers (TAS)
 • Regeling tegemoetkoming niet loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom (TNS)

Gemeenten

 • Regeling persoonsgebonden budget WMO (PGB)
Meer informatie: Sociale Verzekeringsbank
 

UWV is het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. UWV zorgt voor de landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen en voor arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. Dat doet het UWV als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

UWV houdt zich bezig met het stimuleren en ondersteunen van klanten om aan het aan het werk te blijven of nieuw werk te vinden. Dit onderdeel wordt uitgevoerd door het UWV WERKbedrijf. Tevens beoordeelt Het UWV ziekte en arbeidsongeschiktheid, als grondslag voor re-integratie en het benutten van participatiemogelijkheden. Daarnaast verzorgen zij de uitkeringen wanneer werken niet of niet direct mogelijk is

Het UWV voert de volgende werknemersverzekeringen uit:

 • Wajong,
 • WAO,
 • WAZ,
 • WAZO
 • WIA (IVA en WGA)
 • WW
 • Ziektewet

Meer informatie

UWV

Gemeenten kennen regelingen en voorzieningen speciaal gericht op mensen met een chronische ziekte, handicap of beperkingen door ouderdom; andere regelingen zijn algemeen.

Wmo

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • begeleiding en dagbesteding;
 • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
 • een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis;
 • opvang in geval van huiselijk geweld.
Lees meer

Tevens hebben Gemeenten verschillende regelingen om mensen met een laag inkomen te ondersteunen

Aanvulling inkomen
Heeft u een laag inkomen? De gemeente kan uw inkomen aanvullen zodat u niet onder het sociaal minimum komt. Daarvoor bestaan verschillende regelingen. Voor mensen zonder inkomen bestaat de (aanvullende) bijstand, en voor bijzondere uitgaven de bijzondere bijstand.

Extra regelingen
Naast deze regelingen hebben de meeste gemeenten eigen regelingen waarmee ze mensen in een kwetsbare positie ondersteunen. Voorbeelden zijn:

 • Collectieve zorgverzekering: Gemeenten bieden veelal voor mensen met een laag inkomen (rond het het minimum) een collectieve verzekering aan waarmee je korting krijgt op de premies
 • Bijdrage voor sociale en culturele activiteiten:  Voorbeelden zijn een persoonlijk (seizoens)abonnement voor het zwembad, het lidmaatschap van een muziekvereniging en aanschaf van een instrument, entreebewijs museum, museumjaarkaart, bioscoopkaartje etc.
 • Bijdrage voor sporten: Bijvoorbeeld lidmaatschap van een sportvereniging en daarvoor benodigde sportkleding
 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen;
 • Schulddienstverlening;
 • Bijdrage voor de schoolkosten van kinderen
 • Korting op maaltijdvoorziening:
Uw gemeente kan u vertellen welke regelingen er zijn en wat de precieze voorwaarden zijn.

Iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht een basisverzekering te hebben bij een zorgverzekeraar. De basisverzekering dekt de standaard kosten van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis, apotheek, medische hulpmiddelen. Mensen kunnen zich aanvullend verzekeren voor kosten die niet in het basispakket zitten, zoals beperkte fysiotherapie of tandartsbezoek

Meer informatie over de Zorgverzekeringswet (ZVW)

Zorgverzekeraars

ASR Ziektekosten

Bezoekadres:
Archimedeslaan 10
3584 BA UTRECHT

Postadres:
Postbus 2072
3500 HB UTRECHT

Tel. 033 – 464 29 11

website: www.asrnederland.nl

Coöperatie Menzis U.A.
(tot dit concern behoort ook Anderzorg)

Bezoekadres:
Lawickse Allee 130
6709 DZ WAGENINGEN

Postadres:
Postbus 75000
7500 KC ENSCHEDE

Tel. 0317 – 45 54 55

website: www.menzis.nl

Coöperatie VGZ UA
(tot dit concern behoren ook IZA Zorgverzekeraar, IZZ Zorgverzekeraar, Univé, Zorgverzekeraar UMC)

Bezoekadres:
Nieuwe Stationsstraat 12
6811 KS ARNHEM

Postadres:
Postbus 5040
6802 EA ARNHEM

Tel. 088 – 131 30 00

website: www.vgz.nl

CZ
(tot dit concern behoren ook Nationale-Nederlanden Zorg, Ohra Zorgverzekeringen en Ohra ziektekostenverzekeringen)

Bezoekadres:
Ringbaan West 236
5038 KE TILBURG

Postadres:
Postbus 90152
5000 LD TILBURG

Tel. 088 555 7777

website: www.cz.nl

DSW Zorgverzekeraar
(tot dit concern behoort ook Stad Holland Zorgverzekeraar)

Bezoekadres:
‘s-Gravelandseweg 555
3119 XT SCHIEDAM

Postadres:
Postbus 173
3100 AD SCHIEDAM

Tel. 010 – 246 64 66

website: www.dsw.nl

Eno Zorgverzekeraar N.V.

Bezoekadres:
Munsterstraat 7
7418 EV DEVENTER

Postadres:
Postbus 166
7400 AD DEVENTER

Tel. 0570 – 68 70 00

website: www.eno.nl

iptiQ

Contact: info_desk@iptiq.com
website: www.iptiq.com

ONVZ Zorgverzekeraar

Bezoekadres:
De Molen 66-68
3995 AX HOUTEN

Postadres:
Postbus 392
3990 GD HOUTEN

Tel. 030 – 639 62 22

website: www.onvz.nl

Zilveren Kruis
(tot dit concern behoren ook Avéro, De Friesland Zorgverzekeraar, FBTO zorgverzekeringen, Interpolis Zorgverzekeringen, Zorgverzekeraar OZF)

Bezoekadres:
Dellaertweg 1
2316 WZ LEIDEN

Postadres:
Postbus 444
2300 AK LEIDEN

Tel.  071 365 20 80

website: www.zilverenkruis.nl

Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid
(tot dit concern behoort ook OWM AZVZ)

Bezoekadres:
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Postadres:
Postbus 400
2300 AK Leiden

Tel. 071 – 5 825 825

website: www.zorgenzekerheid.nl

 

Indien je chronisch ziek bent, komt er vaak veel op je af. Je wilt bijv. meer weten over je ziekte, welke behandelingen mogelijk zijn en/of graag ervaringen delen met lotgenoten. Misschien ben je op zoek naar een vrijwilliger/buddy of ben je ontevreden over zorg die is geleverd. Er zijn diverse organisaties die informatie en ondersteuning bieden aan mensen met een chronische ziekte en/of opkomen voor de belangen.

ANBO
ANBO wil de belangenbehartiger zijn voor alle huidige en toekomstige senioren in Nederland. ANBO zet zich in voor het behoud en verbetering van kwaliteit van leven voor de huidige en toekomstige generaties senioren met de nadruk op emancipatie, participatie, solidariteit tussen de generaties en keuzevrijheid.

Forum voor lotgenoten
Er zijn diverse fora beschikbaar voor verschillende chronische ziekten of aandoeningen waar je contacten kan leggen met lotgenoten. Indien je opzoek bent naar een passend forum, dan kun je deze mogelijk vinden via je patientenorganisatie, Lotgenoten.startpagina

Gezondheid.nl
Gezondheid.nl is een initiatief van Innopharm B.V. te Hengelo Ov met als doel een bron van informatie te zijn voor mensen die antwoorden zoeken op al hun gezondheidsvragen

Handicap Nationaal
Een nieuwe nationale vereniging voor gehandicapten en chronisch zieken. Handicap Nationaal gaat zich sterk maken voor lotgenotencontact, informatie/niews-voorziening en belangenbehartiging op lokaal, regionaal en nationaal gebied.

Ieder(in)
Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Tweehonderdvijftig organisaties zijn bij ons aangesloten.

In voor Zorg
Het programma In voor zorg! helpt zorgorganisaties hun werkprocessen in te richten met het oog op deze toekomst

Inspectie voor de Gezondheidszorg
De IGZ houdt toezicht op de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg en bewaakt de rechten van de patiënt

Liever thuis!
Liever thuis! helpt u op weg naar een aangepast en veilig thuis. Zelfstandig wonen: voor nu én later!

MEE
MEE ondersteunt mensen met een beperking. Je kunt bij MEE terecht met vragen over opvoeding & ontwikkeling, leren & werken, samenleven & wonen en regelgeving & geldzaken

MantelzorgNL
MantelzorgNL is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die belangeloos zorgt voor een naaste. Wij zetten ons met hart en hoofd in voor alle mantelzorgers in Nederland en behartigen hun belangen.

MOVISIE
Landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken.

Nationaal Ouderenfonds
Het Nationaal Ouderenfonds is een landelijk goed doel. Samen met bedrijven en instanties, overheden, donateurs, ambassadeurs, vrijwilligers en medewerkers zetten we ons in voor hetzelfde doel: een samenleving waarin iedere oudere zijn of haar leven leidt zoals hij of zij dat wenst.

NIVEL
Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

Patiëntenfederatie Nederland
Patiëntenfederatie Nederland maakt zich sterk voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst. Wij geven patiënten een stem: in de spreekkamer, in de politiek, bij de zorgverzekeraar en in het nieuws.

NSGK
De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) zet zich in voor kinderen en jongeren met een handicap. We maken het mogelijk dat zij met hun beperking gewoon kunnen spelen, leren, sporten, wonen en werken.

Per Saldo
Belangenvereniging van en voor mensen die hun zorg en begeleiding zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget (pgb) of de vergoedingsregeling persoonlijke zorg (vpz).

Stinafo
Stichting Stinafo biedt hulp aan kinderen en jongeren met een handicap of chronische ziekte.

Thuisarst.nl
Thuisarts.nl geeft betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte bij vragen en klachten thuis en voor, tijdens en na uw bezoek aan de huisarts. Thuisarts.nl is samengesteld door huisartsen.

Rechtenvanclient.nl
Informatieve website over rechten van een cliënt. Op een overzichtelijke en eenvoudige manier geschreven zodat het voor iedereen goed leesbaar is.

Regelhulp.nl
Een digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die zoekt naar zorg en ondersteuning. Het webportaal  bevat actuele informatie over zorg, welzijn en sociale zekerheid. Onder meer mantelzorgers, ouders en opvoeders, mensen met een beperking of chronische ziekte, ouderen en zorgprofessionals vinden relevante informatie op Regelhulp.nl.

Stichting Artsen voor Kinderen
Beter leven voor kinderen met een Chronische Ziekte. Artsen voor Kinderen werkt aan een betere kwaliteit van leven voor kinderen en jongeren met een beperking of chronische ziekte. Met praktische en vernieuwende projecten, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

Stichting Ambulance Wens
Deze stichting heeft als doel om een laatste wens (speciale bezoeken/uitjes) van terminale patienten in vervulling te laten gaan met vrijwilligers en een eigen ambulance

Stichting Doe een wens
Make-A-Wish Nederland vervult de wensen van kinderen met een levensbedreigende ziekte met het doel ze kracht te geven.

UWV Perspectief
Ervaringsverhalen van arbeidsongeschikten, handige tips en links

VGN
De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is de brancheorganisatie die opkomt voor de belangen van aanbieders in de gehandicaptenzorg.

Wehelpen.nl
Met wehelpen.nl kun je hulp vragen en hulp aanbieden. Ook kun je samen met bekenden zorgen voor een hulpnetwerk voor een ander.

Zorgbelang Nederland
In Nederland zijn 13 regionale Zorgbelangorganisaties actief. Zij behartigen de belangen van zorgvragers in de regio en zetten zich in voor de kwaliteit van de zorg.